Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Lý thuyết

Câu hỏi

a) 145 + 86 + 14 + 55 =…………………

                                  = …………………

                                  = …………………

b) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = ………………

                                                        = ………………

                                                        = ………………

Hướng dẫn giải

a) 145 + 86 + 14 + 55 = (145 + 55) + (86 +!4)

                                   = 200 + 100

                                   = 300

b) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = (1 + 9 + 2 + 8) + (3 + 7 + 4 + 6 ) + 5

                                                        = 20 + 20 + 5

                                                        = 45

Các câu hỏi cùng bài học