Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Lý thuyết

Câu hỏi

a) 3478 + 899 + 522 = ……………………

b) 7955 + 685 + 1045 = ……………………

Hướng dẫn giải

a) 3478 + 899 + 522 = (3478 + 522) + 899

                                 = 4000 + 899

                                 = 4899

b) 7955 + 685 + 1045 = (7955 + 1045 ) + 685

                                    = 9000 + 685

                                    = 9685

Các câu hỏi cùng bài học