Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Lý thuyết

Câu hỏi

a) 81 + 35 + 19 = ………………

                         = ………………

                         = ………………

b) 78 + 65 + 135 + 22 = …………………

                                    = …………………

                                    = …………………

Hướng dẫn giải

a) 81 + 35 + 19 = (81 + 19 ) + 35

                         = 100 + 35

                         = 135

b) 78 + 65 + 135 + 22 = ( 78 + 22 ) + (65 + 135)

                                    = 100 + 200

                                    = 300

Các câu hỏi cùng bài học