Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

2. Practise with a partner. (thực hành với 1 bạn cùng học)

Lý thuyết

Câu hỏi

Example:

What do you do every morning?

- I get up. Then I ...

Hướng dẫn giải

What do you do every morning?

- I get up. Then I brushes my teeth and wash my face. I get dressed. After that I have breakfast and I go to school.

Tạm dịch: 

Mỗi buổi sáng bạn làm gì?

- Tôi thức dậy. Sau đó tôi đánh răng và rửa mặt. Tôi thay quần áo. Sau đó tôi ăn sáng và đi học.

Các câu hỏi cùng bài học