Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

2. Practise with a partner. Ask and answer questions about the picture in exercise A1.

Lý thuyết

Câu hỏi

(Thực hành với một bạn cùng học. Hỏi và trả lời những câu hỏi về bức tranh ở bài tập A1.)

Example: 

What are those? They are trees.

What is that? It’s a rice paddy.

Hướng dẫn giải

What is this? It’s a lake.

What are those? They’re flowers.

Tạm dịch: 

Ví dụ: 

Kia là những gì? Chúng là những cái cây. 

Kia là gì? Kia là cánh đồng lúa. 

***

Đây là gì? Nó là một cái ao (hồ). 

Kia là gì? Kia là những bông hoa. 

Các câu hỏi cùng bài học