Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

2. Listen and read. Then practice with a partner.

Lý thuyết

Câu hỏi

(Nghe và đọc. Sau đó thực hành với bạn cùng học)

Click tại đây để nghe:

Hoa: Would you like to go to the movies this week?

Lan: That sounds good. What would you like to see?

Hoa: There is a cowboy movie on at the New Age Theater.

Lan: OK. Can you make it on Monday night?

Hoa: Sorry. I have to go to the drama club. How about Tuesday?

Lan: No. Sorry. I’m going to see a detective movie with my parents. And I'm busy on Wednesday, too. Are you free on Thursday?

Hoa: No, I'm not. What about Friday?

Lan: That's OK.

Hoa: Fine. Let's go on Friday.

Dịch bài:

Hoa : Bạn muốn đi xem phim tuần này không?

Lan: Nghe hay đấy. Bạn muốn xem phim gì nào?

Hoa: Có một phim cao bồi đang chiếu ở rạp Thời Đại Mới.

Lan: Được. Tối thứ hai bạn có thể đến không?

Hoa : Tiếc quá. Mình phải đến câu lạc bộ kịch. Thứ ba nhé?

Lan: Không được. Minh xin lỗi. Mình sẽ đi xem phim trinh thám với bố mẹ mình. Và mình cũng bận vào ngày thứ tư nữa. Thứ năm bạn có rảnh không?

Hoa: Không, mình không rảnh. Thứ sáu vậy nhé?

Lan : Được đấy.

Hoa: Tốt. Chúng ta hãy đi vào ngày thứ sáu.

Now, look at the advertisements. What do you want to do? Work with a partner. Make up a similar conversation.

(Bây giờ hãy nhìn vào các mục quảng cáo. Bạn muốn làm gì? Thực hành với bạn cùng học. Viết bài đối thoại tương tự)

Hướng dẫn giải

Hoa : Would you like to go to the theatre this week?

Lan : That sounds interesting. What would you like to see?

Hoa : There's a play at the worker’s theatre.

Lan : OK. When is it?

Hoa : Every night at 8.00 pm. Can you make it on Wednesday night?

Lan : Sorry. I'm going to a pop concert with my brother.

Hoa : What about Thursday night?

Lan : I’m afraid I can’t. I am going to the Dance Club with Nga. How about Friday?

Hoa : That’s fine. What time?

Lan : 7.30 pm. We’ll come a little earlier to have drink.

Hoa : OK. It’s fine with me.

Lan : All right. See you then. Bye.

Hoa : Bye.

Tạm dịch: 

Hoa: Bạn có muốn đến nhà hát tuần này không?

Lan: Nghe có vẻ thú vị đó. Bạn muốn xem gì?

Hoa: Có một vở kịch tại nhà hát công nhân.

Lan: Đồng ý. Khi nào?

Hoa: Mỗi đêm lúc 8 giờ tối. Bạn có thể đi vào tối thứ tư không?

Lan: Xin lỗi. Tôi dự định đến một buổi hòa nhạc pop với anh trai của tôi.

Hoa: Đêm thứ năm thì sao?

Lan: Tôi sợ tôi không thể. Tôi sẽ đến Câu lạc bộ Khiêu vũ với Nga. Ngày thứ sáu thì sao?

Hoa: Được đó. Mấy giờ?

Lan: 7.30 tối. Chúng ta sẽ đến sớm hơn một chút để uống gì đó.

Hoa: Đống ý. Mình đi được.

Lan: Được rồi. Gặp lại sau nhé. Tạm biệt.

Hoa: Tạm biệt.

Các câu hỏi cùng bài học