Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

2. Listen and Read. Then answer the questions.

Lý thuyết

Câu hỏi

(Nghe và đọc. Sau đó trả lời câu hỏi)

Click tại đây để nghe:

A balanced diet

We know that the food we eat affects our whole life. For example, there is sugar in many kinds of food. It adds taste to food. Sugar is not an unhealthy food. We need sugar to live. In moderate amounts, it is good for you. It gives you energy and you feel less hungry.

But we must remember to eat sensibly. We should have a balanced diet. We should:

• eat a moderate amount of fatty food and sugar.

• eat some body-building foods, like meat and dairy products.

• eat plenty of cereals, fruit and vegetables.

What does a ‘balanced diet' mean? It means you eat a variety of foods without eating too much of anything. Moderation is very important. Eat the food you enjoy, but don’t have too much. This will help you stay fit and healthy. Don't forget about exercise either! We all need exercise. Follow these guidelines and enjoy the food you eat - that is the key to a healthy lifestyle.

Dịch bài:

Chế độ ăn uống cân đối

Chúng ta biết thực phẩm chúng ta ăn ảnh hưởng đến cả cuộc sống của chúng ta. Chẳng hạn như đường có trong nhiều loại thực phẩm. Nó thêm khẩu vị cho thức ăn. Đường không phải là loại thức ăn không bố dưỡng. Chúng ta cần đường để sống.

Với số lượng vừa phải, thì đường tổt cho bạn. Nó cho bạn Năng lượng và bạn cảm thấy ít đói hơn.

Nhưng chúng ta phải nhớ ăn một cách hợp lý. Chúng ta nên có một chế độ ăn uống cân bằng. Chúng ta nên:

- Ăn các thức béo và đường với số lượng vừa phải

- Ăn một số thực phẩm cấu tạo cơ thể như thịt và các sản phẩm sữa

- Ăn nhiều ngũ cốc, trái cây và rau cải.

“Chế độ ăn uống cân đối” có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là ăn nhiều loại thực phẩm, mà không ăn quá nhiều bất cứ loại thực phẩm nào. Sự điều độ rất quan trọng. Hãy ăn các thức ăn mà bạn thích, nhưng đừng ăn quá nhiều. Điều này giúp cho bạn mạnh khỏe và cường tráng. Cũng đừng quên tập thể dục. Tất cả chúng ta đều cần tập thế dục. Hãy tuân theo những nguyên tắc này và thưởng thức các thức ăn bạn ăn - đó là bí quyết cho lối sống khỏe mạnh.

Questions.

(Câu hỏi) 

a) Name two advantages of eating sugar. 

b) Is a balanced diet alone enough for a healthy lifestyle? Why?/Why not? 

c) Do you think your diet is balanced? Why?/Why not? 

Hướng dẫn giải

a. Eating sugar in moderate amounts can give us energy and make you feel less hungry.

b. No, because we all need exercise. Doing exercise regularly helps us stay fit and healthy.

c. Yes, I think I have a balanced diet because I eat variety of food in moderate amounts.

Tạm dịch:

a) Hãy kể tên hai lợi ích mang lại của việc ăn đường.

-> Ăn đường với một lượng thích hợp có thể cho chúng ta năng lượng và làm bạn cảm thấy đỡ đói hơn. 

b) Có phải một chế độ ăn uống cân bằng là đủ cho một nếp sống khỏe mạnh? Tại sao?/Tại sao không?

-> Không, bỏi vì chúng ta đều cần tập thể dục. Tập thể dục thường xuyên giúp chúng ta cân đối và khỏe mạnh. 

c) Bạn có nghĩ chế độ ăn uống của bạn là cân bằng? Tại sao?/Tại sao không?

-> Có, tôi nghĩ tôi có chế độ ăn uống cân bằng bởi vì tôi ăn đa dạng các loại thực phẩm với lượng vừa phải. 

Các câu hỏi cùng bài học