Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

2. Listen and find the right picture. Then write about the three houses in your exercise book.

Lý thuyết

Câu hỏi

(Lắng nghe và tìm hình đúng. Sau đó viết về ba ngôi nhà trong vở bài tập của em.)

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

a. (A)

b. (B)

c. (B)

Tapescript:

a) Which is Ba's house?

Ba's house has the yard. There are flowers in the yard.  The yard is in front of the house.

b) Which is Lan's house?

There's a tree near Lan's house . The tree is in the right of Lan's  house.

c) Which is Tuan's house?

Tuan has the house with the well. The well is to the left of the house. The flowers are  to the right of Tuan's house.

Dịch nội dung bài nghe: 

a) Nhà nào là của Ba? 

Nhà của Ba có cái sân. Có những bông hoa trong sân. Cái sân ở trước nhà. 

b) Cái nào là nhà của Lan?

Có một cái cây gần nhà của Lan. Cái cây ở bên phải nhà của Lan. 

c) Cái nào là nhà của Tuấn?

Tuấn có một ngôi nhà với một cái giếng. Cái giếng ở bên trái của ngôi nhà. Những bông hoa ở bên trái nhà của Tuấn. 

Các câu hỏi cùng bài học