Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

2. Đặt tính rồi tính: