Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

2.5. Xây dựng CSDL hướng đối tượng

Gửi bởi: Đỗ Thị Ngọc Dung vào ngày 2020-02-19 04:09:40

Một số điều liên quan đến lược đồ CSDL hướng đối tượng xuất hiện khi phân lớp đối tượng, tổng quát hóa, đặc biệt hóa và gộp. Các vấn đề này xảy ra song song. Người ta không trình bày quá trình chuyển từ mô hình thực thể E/R sang mô hình hướng đối tượng bởi lẽ không có điểm tương tự giữa một bên là th ực thể và mối quan hệ, một bên là l ớp đối tượng. Hơn nữa, mô hình E/R hầu như hướng dữ liệu chứ không cho biết về hành vi của thực thể khi dựa vào hạng của quan hệ mà thực thể tham gia.

Việc chuyển hóa mô hình đối tượng ngữ nghĩa sang CSDL hướng đối tượng được thực hiện như sau:

-  Đối với mỗi đối tượng ngữ nghĩa, người ta tạo một lớp đối tượng.

-  Khi có quan h ệ cha con giữa hai đối tượng ngữ nghĩa, người ta thực hiện liên kết thừa kế giữa lớp đối tượng thể hiện kiểu con và lớp đối tượng thể hiện kiểu cha.

-   Tiến hành gộp và liên kết các đối tượng ngữ nghĩa về kiểu đối tượng để được các lớp đối tượng gộp.

-  Giữ tính toàn vẹn về hạng giữa các đối tượng ngữ nghĩa, duy trì việc hợp nhóm của các đối tượng ngữ nghĩa và phân rã ki ểu con bằng các phương thức.

Vòng đời phát triển hướng đối tượng gồm ba pha:

-  Pha phân tích: người ta phát triển mô hình ứng dụng trên thế giới thực, chỉ ra các thuộc tính quan trọng. Cần xác định các khái niệm trừu tượng về mô hình xuất phát từ lĩnh vực ứng dụng và các mô t ả về hệ thống. Người ta xác định các hành vi chức năng của hệ thống, độc lập với môi trường sẽ thực hiện hướng đối tượng.

Pha thiết kế: Cho phép xác định cách thức sẽ thực hiện mô hình phân tích hướng đối tượng.

Pha thực hiện: Người ta xác định và khảo sát tất cả các kết quả của việc thực hiện thiết kế. Tất cả các quyết định thiết kế chiến lược, như là cách thức tích hợp hệ quản trị CSDL, cách liên lạc giữa các đối tượng, cách xử lý sai sót… đều được triển khai. Tiếp theo người ta tích hợp các quyết định này vào mô hình thi ết kế ban đầu, rồi hình thức hóa mô hình thiết kế để các đối tượng có thể tương tác với các đối tượng khác theo các kịch bản.

Lượt xem: 182