Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

2.3. CSDL hướng đối tượng

Gửi bởi: Đỗ Thị Ngọc Dung vào ngày 2020-02-19 04:04:24

CSDL hướng đối tượng
CSDL hướng đối tượng

Dù có nhi ều ngôn ngữ hướng đối tượng, đa số CSDL hướng đối tượng dựa trên C++. Lựa chọn này là do tính hiệu quả và thông d ụng của C++.

Thực tế CSDL hướng đối tượng có các ưu điểm:

-  Cho phép xét các liên k ết đối tượng dưới dạng các phép lưu trữ với các đối tượng.

-  Các đối tượng được phép dùng chung cho nhi ều người sử dụng.

-   Khả năng phát triển kho tri thức bằng cách thêm các đối tượng mới và các phép x ử lý kèm

theo.

-   Phát triển hệ quản trị CSDL dựa trên việc xử lý các đối tượng phức tạp, thiết kế giao diện chương trình, mô tả đối tượng động và trừu tượng.

Hệ quản trị CSDL hướng đối tượng là hệ quản trị cho phép lưu trữ và chia sẻ các đối tượng với nhiều ứng dụng. Hệ thống hướng đối tượng là sự mở rộng có ý nghĩa của lập trình hướng đối tượng. Trong môi trường OOP các đối tượng được coi như các biến chương trình, chỉ tồn tại với vòng đời của chương trình đã tạo ra và sử dụng đối tượng. Còn trong hệ thống CSDL hướng đối tượng, các đối tượng là bền vững hơn. Thuật ngữ bền vững được dùng v ới nghĩa đối tượng tồn tại không lệ

thuộc vào vòng đời của chương trình tạo ra nó. Chương trình khác có thể truy cập hay hủy bỏ đối tượng này. Hệ thống CSDL hướng đối tượng có các nét đặc trưng sau:

-  Ngôn ng ữ CSDL có khả năng mô tả lớp đối tượng, tao sinh, lưu trữ và xóa đối tượng.

-   Các đối tượng cho phép chương trình ứng dụng truy cập. Mỗi đối tượng trong kho các đối tượng có tên duy nhất OID. Khái niệm OID khác với khái niệm khóa chính trong cơ sở dữ liêu quan hệ. Khóa chính là tập các thuộc tính xác định duy nhất bộ dữ liệu, mang giá trị có thể thay đổi được. Trong hệ thống hướng đối tượng, OID thường là chuỗi 64, 128bit hoặc cao hơn và mang giá trị không thay đổi.. Một đối tượng cũng có thể có các thuộc tính mang vai trò nh ư khóa chính trong CSDL quan hệ. Điều này hoàn toàn ph ụ thuộc vào việc xác định lớp. Việc gán OID hoàn toàn do h ệ quản trị CSDL hướng đối tượng thực hiện.

Kho đối tượng là nơi chứa dữ liệu tạo nên CSDL hướng đối tượng. Hệ quản trị CSDL hướng đối tượng cần có các chức năng cơ bản như hệ quản trị CSDL bình thường, như điều khiển tương tranh, an toàn dữ liệu, toàn vẹn dữ liệu… Thực ra, hệ quản trị CSDL hướng đối tượng hoạt động như hệ quản trị thường, với sự tham giá của phần mềm hướng đối tượng để truy cập các đối tượng.

Lượt xem: 179