Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

180 Bài Toán Cơ Bản Và Nâng Cao Lớp 2 - Phan Hà

0353009e275a61b042b8ba93b08a4729
Gửi bởi: HCEM - CNTT vào ngày 2021-04-05 10:04:16 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 39 | Lượt Download: 0 | File size: 5.576306 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

L I NÓI ĐẦU

Tuyển tập 180 bài toán cơ bản và nâng cao lớp 2 do
Phan Hà thuộc Tủ sách luyện thi sưu tầm và biên tập
nhằm cung cấp cho các em học sinh lớp 2 có tài liệu để
ôn tập, rèn luyện nâng cao tư duy giải toán, phát tri n
k năng làm toán nhanh và làm quen v i nhi u d ng
toán ch n l c hay và khó.
T sách luy n thi.

ÔN TẬP CÁC DẠNG TOÁN LỚP 2
QUA 180 BÀI TOÁN VÀ 5 ĐỀ THI

Phần 1: Một số bài toán về số và chữ số
Bài 1: Nối (theo mẫu)
11

9

Số có 1 chữ số

7

5

1

1

Số có 3 chữ số

9

2

1

Số có 2 chữ số

7

1

100

Bài 2: Phân tích số thành các chục và đơn vị (theo mẫu)
3

4

2

7

8

Bài 3: Viết các số: 236; 880 ; 408 thành các tổng của các trăm, các chục và các đơn vị:
………………………..…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………
Bài 4: Viết các số gồm:
a) 6 chục và 7 đơn vị: ……………………………………………………………………..
b) 4 trăm 8 chục và 0 đơn vị: ……………………………………………………………..
Bài 5: Viết tất cả các số có hai chữ số mà:
a) Chữ số hàng đơn vị là 8: …………………………….……………………………….
b) Chữ số hàng chục là 8: ………………………..……………………………………..
c) Chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị giống nhau: …………….………………….
Bài 6: Viết số thích hợp theo đường mũi tên

1

4

Số chục

Số đơn vị

3

6
0

1

Số có 2 chữ
số

Bài 7: a) Lấy các chữ số 4, 8 làm chữ số hàng chục, các chữ số 3, 5, 7 làm chữ số hàng
đơn vị, ta có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số?....... Hãy viết tất cả các số có hai
chữ số đó: ……………………………………………………………………………….
b) Cũng hỏi như câu a) với số có 3 chữ số mà chữ số hàng trăm là 2: ………….....
……………………………………………………………………………..........................
Bài 8: Từ ba chữ số 2, 4, 6 em hãy viết tất cả các số có hai chữ số: …………………......
………………………………………………………… có bao nhiêu số như vậy? ……..
Bài 9: Từ bốn chữ số 0, 1, 2, 3 em hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau: ……..
……………………………………………………………………………………………
Bài 10: Từ ba chữ số 3, 5, 7 em hãy viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau: ………….
…………………………………………………………………………………………..
Bài 11: a) Có bao nhiêu số có một chữ số: ……………………………………………
b) Có bao nhiêu số có hai chữ số : ………………………………………………………
c) Từ 26 đến 167 có bao nhiêu số có hai chữ số? ………………………………………..
d) Có bao nhiêu số có ba chữ số? ……………………………………………………….
Bài 12: Cho số 45, số đó thay đổi như thế nào nếu:
a) Xoá bỏ chữ số 5: ……………………………………………………………………..
b) Xoá bỏ chữ số 4: ……………………………………………………………………..
Bài 13: Cho số a có hai chữ số:
a) Nếu chữ số hàng chục bớt đi 2 thì số a giảm đi bao nhiêu đơn vị? …………………..
b) Nếu chữ số hàng chục tăng thêm 2 thì số a tăng thêm bao nhiêu? ……………………
c) Nếu chữ số hàng chục tăng thêm 1 và chữ số hàng đơn vị giảm đi 1 thì số a thay đổi
thế nào? ………………………………………………………………………………..
Bài 14: Cho số 406:
a) Nếu chữ số hàng trăm bớt đi 2 (hay thêm 2) thì số đó giảm đi (hay tăng thêm) bao
nhiêu đơn vị? …………………………………………………………………………….
b) Số đó thay đổi như thế nào nếu đổi chỗ chữ số 0 và chữ số 6 cho nhau? ……………
Bài 15: a) Hai số có hai chữ số có cùng chữ số hàng chục mà chữ số hàng đơn vị kém
nhau 5 thì hai số đó hơn, kém nhau bao nhiêu? …………………………………………..
2

b) Hai số có hai chữ số có chung chữ số hàng đơn vị mà có chữ số hàng chục hơn, kém
nhau 5 thì hai số đó hơn, kém nhau bao nhiêu? ………………………………………….
Bài 16: Em hãy viết tất cả các số có hai chữ số mà khi đọc số đó theo thứ tự từ trái sang
phải hay từ phải sang trái thì giá trị số đó vẫn không đổi. ………………………………..
Bài 17: Cô giáo viết một số có hai chữ số vào một miếng bìa rồi đưa cho Huy đọc số đó.
Bạn Huy đọc “sáu mươi tám”, sau đó Huy đưa miếng bìa cho Hiếu. Bạn Hiếu lại đọc
“Tám mươi chín”. Cô khen cả hai bạn đều đọc đúng. Em có thể giải thích tại sao như vậy
không? Có thể tìm được những số có hai chữ số nào có cùng “đặc điểm” như vậy? …….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………........
Bài 18: Em hãy viết tất cả các số có hai chữ số mà tổng các chữ số của nó:
a) Bằng 5: …………………………………………………………………………………
b) Bằng 18; ………………………………………………………………………………
c) Bằng 1: ………………………………………………………………………………..
Bài 19: Em hãy viết tất cả các số có hai chữ số mà hiệu các chữ số của nó:
a) Bằng 5: …………………………………………………………………………………
b) Bằng 9; ………………………………………………………………………………
c) Bằng 0: ………………………………………………………………………………..
Bài 20: Tìm số có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 5, hiệu hai chữ số cũng bằng 5: …
…………………………………………………………………………………………….
Bài 21: Tìm số có một chữ số, biết rằng khi thêm2 đơn vị vào số đó thì được một số có
hai chữ số: ……………………………………………………………………………….
Bài 22: Tìm số có hai chữ số, biết rằng khi bớt số đó 2 chục thì được một số có một chữ
số: ………………………………………………………………………………………..
Bài 23: Tìm số có hai chữ số, biết rằng khi 2 đơn vị vào số đó thì được một số nhỏ hơn
13: ………………………………………………………………………………………..
Bài 24: Tìm số có một chữ sốtao cho khi thêm 1 chục vào số đó ta được một số lớn hơn
18: ………………………………………………………………………………………...
Bài 25: Em hãy viết tất cả các số có ba chữ số mà tổng ba chữ số của nó là:
a) Bằng 3: …………………………………………………………………………………
b) Bằng 2; ………………………………………………………………………………
c) Bằng 1: ………………………………………………………………………………..
Bài 26: Em hãy tìm số có ba chữ số mà hiệu của chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục
bằng 0, còn hiệu của chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị bằng 9. …………………..
……………………………………………………………………………………………
3

Bài 27: Em hãy tìm số có ba chữ số mà chữ số hàng trăm nhân với 3 được chữ số hàng
chục, chữ số hàng chục nhân với 3 được chữ số hàng đơn vị. ………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Bài 28: Tìm số có hai chữ số, biết rằng khi thêm 1 vào số đó thì được số có ba chữ số: ..
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………........
Bài 29: Tìm số có ba chữ số, biết rằng khi bớt số đó đi 91 ta được số có một chữ số: .…
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Bài 30: Khoanh vào chữ cái đặt trước ý đúng:
1) Số 306 đọc là:
A. Ba mươi sáu
B. Ba trăm linh sáu.
2) Số 5 trăm 5 đơn vị viết là:
A. 5005
B. 550
C. 505
D. 055.
Bài 31: Viết tiếp vào chỗ chấm:
0; 1; ..; .. ; 5; ..; .…; ….; .…; 10; …..; ..…; …..; …..; …..; …...; ..…; …; ……; 20.
Bài 32: a) Hai số liền nhau hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị? ………………………….
b) Viết 5 số liền nhau, mỗi số có hai chữ số: ………………………………………….....
Bài 33: a) Số liền sau số 99 là số………. …… Số liền trước số 99 là số……………….
b) Số liền trước và số liền sau của cùng một số hơn kém nhau mấy đơn vị? …………..
Bài 34: a) Biết số liền trước của số a là 15, em hãy tìm số liền sau của số a: ………….
b) Biết số liền sau của số b là 20, em hãy tìm số liền trước của số b: ………………….
c) Biết số c không có số liền trước nó, hỏi số c là số nào? …………………………….
Bài 35: Tìm số tròn chục liền trước và số tròn chục liền sau của:
a) 100: ………………………………………………………………………………….
b) 60; ……………………………………………………………………………………
Bài 36: a) Viết tất cả các số có hai chữ số và bé hơn 17: ………………………………
b) Viết tất cả các số tròn chục vừa lớn hơn 23 vừa bé hơn 63: ………………………….
Bài 37: Em hãy tìm hai số liền nhau, biết một số có hai chữ số, một số có một chữ số: .
…………………………………………………………………………………………..
Bài 38: Viết tiếp số vào chỗ chấm trong dãy số sau:
a) 0; 1; 2; .… ; .… ; …. ; .… ; …. ; …. ; .… ; ……. ; ……. ; ……. ; …….
b) 0; 2; 4; ….; …. ; …. ; ….. ; …. ; …. ; …. ; ….. ; ….. ; …. ; ….. ; ….. ;30.
c) 1; 3; 5; … ; …. ; …. ; …. ; ….. ; ….. ; …. ; ….. ; ….. ; …. ; …. ; ….. ; 31.
Bài 39: Khoanh vào những số bé hơn 19 trong các số sau:
16 ; 21 ; 7 ; 45 ; 6 ; 11 ; 60 ; 20 ; 17 ; 86 ; 12 ; 31 ; 26 ; 18 ; 24.
4

Bài 40: Viết số thích hợp vào chỗ chấm trong mỗi số sau đây, biết:
a) …7 < 26
b) 5… > 58
c) 3… < ….. < 32
d) 53… < …… < 532
Bài 41: Em hãy viết:
a) Số bé nhất có hai chữ số…………
b) Số lớn nhất có một chữ số……………
c) Số lớn nhất có hai chữ số………….
d) Số bé nhất có ba chữ số …………….
e) Số lớn nhất có ba chữ số…………..
g) Số bé nhất có một chữ số…………….
Bài 42: Số bé nhất có hai chữ số và số lớn nhất có một chữ số hơn, kém nhau mấy đơn
vị:
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
Bài 43: a) Tìm số lớn hơn 45 mà chữ số hàng chục của nó bé hơn 5: ……………………
b)Tìm những số có hai chữ số bé hơn 25 mà chữ số hàng đơn vị của nó lớn hơn 5: ……..
Bài 44: a) Nối các số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):
7

1

8

9

2

<

9

5

1

4

b) Viết lại các số ở câu a) theo thứ tự từ bé đến lớn: …………………………………….
Bài 45: Tìm X:
a) X < 5 ……….……………….
b) X < 1 …………………………..
Bài 46: Tìm X là số có hai chữ số, biết:
a) X < 15 ………………………
b) X > 95 ………………………..
Bài 47: a) Nối các số thích hợp với ô trống (theo mẫu):
1

1

12

2

<

1

3

<

9

1

3

30

b) Viết lại các số ở câu a) theo thứ tự từ bé đến lớn. ……………………………………..
Bài 48: Tìm X.
a) 9 < X < 15 ………………………………………………………………………
b) 48 < X + 1 < 50: ………………………………………………………………..
5

Bài 49: Tìm X là số có một chữ số, biết:
a) 7 < X …………………………………………………………………………..
b) 1 + X > 8 ……………………………………………………………………
Bài 50: a) Để đánh số trang của một cuốn sách từ 1 đến 9, ta phải dùng hết bao nhiêu
chữ số? ………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
b) Để đánh số trang của một cuốn sách từ 10 đến 19, ta phải dùng hết bao nhiêu chữ số?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...
c) Để đánh số trang của một cuốn sách từ 123 đến 129, ta phải dùng hết bao nhiêu chữ
số? …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………...
Bài 51: Trong các số từ 10 đến 20, có bao nhiêu:
a) Chữ số 0 ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
b) Chữ số 1: ………………………………………………………………………….
c) Chữ số 5? ……………………………………………………………………………
Bài 52: Bạn Huy đã dùng hết 19 chữ số để viết các số liền nhau thành một dãy số liên
tiếp: 1; 2; 3; … ; a. Hỏi a là số nào? (a là số cuối cùng của dãy số) ……………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 53: Viết thêm hai số vào dãy số sau:
a) 3 ; 6 ; 9 ; 12 ; … ; ….
b) 100 ; 200 ; 300 ; 400 ; ….. ; …….
c) 2 ; 4 ; 8 ; 16 ; …. ; …..
d) 112 ; 223 ; 334 ; 445 ; …… ; …….
Bài 54: Tìm chữ số x, biết rằng:
a) < 352
b) 207 >
c) 199 < < 299
PHẦN II: Một số bài toán về phép cộng, phép trừ,
phép nhân, phép chia
1: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20.
6

Bài 55: Điền số thích hợp và ô trống.
a)
Số hạng
5
7
3
15
Số hạng
9
6
8
Tổng
16
20
15
0
b)
Số bị trừ
12
14
11
10
Số trừ
9
7
6
0
Hiệu
0
8
13
10
Bài 56: Nối phép tính với kết quả đúng
Bài 57: Điền số thích hợp vào bảng (theo mẫu)
11
12
13
14
15
16
17
-7
4
+8
12
Bài 58:
a) Tổng lớn nhất của hai số có một chữ số là bao nhiêu? ………………………
b) Tổng bé nhất của số có một chữ số và số có hai chữ số là bao nhiêu? ……………….
Bài 59:
a) Hiệu lớn nhất của hai số có hai chữ số là bao nhiêu? ………………………
b) Hiệu bé nhất của số có hai chữ số và số có một chữ số là bao nhiêu? ……………….
Bài 60: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
9 + … = 13
… - 17 = 3
… - 13 = 0
…. + 13 = 20
6 + … = 15
…. + …. = 0
…. + ….. + 12 = 13
16 - …. - …. = 15
Bài 61: Tô màu vào phép tính có kết quả là 5…
Bài 62: Tìm X:
a) X + 12 = 12 + 6
b) 14 – X = 14 – 2
…………………………
………………………….
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
c) 10 + X < 12
d) X – 8 < 3
………………………..
………………………….
……………………….
…………………………
Bài 63: Điền dấu < ; > ; = vào chỗ chấm
a) 13 – 9 ….. 4
b) 5 + 7 …. 13
c) 6 + 8 …. 20 – 5
7

d) 11 – 6 …. 11 – 8
e) 13 + 4 … 12 + 4
Bài 64: Tìm X biết: X – 6 = 12

g) 17 – 10 … 19 -10.

Bài 65: Tìm X:
a) X < 12 – 9: ……………………………………………………………………………
b) X + 13 < 13 + 3: ……………………………………………………………………
c) 12 – 7 < X < 12 – 4: …………………………………………………………………
Bài 66: Em hãy viết 12 thành tổng của các số hạng bằng nhau: ……………………….
…………………………………………………………………………………………..
Bài 67: Tìm một số có hai chữ số và một số có một chữ số sao cho tổng của hai số đó
bằng 10: ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Bài 68: Tìm một số có hai chữ số và một số có một chữ số sao cho hiệu của hai số đó
bằng 1: …………………………………………….……………………………………
…………………………………………………..………………………………………
2. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100
Bài 69: a) Tìm số bị trừ, biết tổng của số trừ và hiệu là 66: …………………………....
b) Tìm số trừ, biết hiệu hai số kém số bị trừ là 46. …………………………....................
c) Tìm số bị trừ, biết số bị trừ hơn số trừ 15 và hiệu của hai số bằng số trừ. …………….
…………………………………………………………………………………………...
Bài 70: Viết dấu (+) hoặc dấu (-) vào chỗ chấm để được kết quả đúng.
a) 47 … 32 …. 47 … 15 = 17
b) 90 … 80 … 30 … 40 … 20 = 100
Bài 71: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a) … + 35 = 71
40 + …. = 91
67 = ….. + 0
b) 45 - …. = 18
100 - …. = 39
….. – 27 = 72
Bài 72: Điền chữ số thích hợp vào dấu * trong các phép tính sau:
*5 …….
**
….....
4*
…....
8* ……..
+
+
+
+
5* …….
19 ……
2*
……
*7 ……...
81 …….
50
……
70
……
100 ………
75
…….
1* …….
*1
…….
Bài 73: Tìm X, biết:
a) X – 21 = 33 – 21
b)

-

-

44
**
25

…….
…….
…….

-

6*
*6
31

…….
…….
…….

b) 65 – X = 48 + 17

-

*3
2*
55

…….
…….
…….

c) X + 25 = 100 – 25
8

…………………….
…………………….
………………………
…………………….
…………………….
………………………
…………………….
…………………….
………………………
Bài 74: Tìm X:
a) X + 20 < 22: …………………………………………………………………………..
b) 46 < X – 45 < 48: ……………………………………………………………………..
Bài 75: Tính nhanh:
a) 11 + 28 + 24 + 16 + 12 + 9 ……………………………………………………………
b) 75 – 13 – 17 + 25 ……………………………………………………………………...
Bài 76: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a) …. + 15 < 15 + 1
b) 18 < …. + 16 < 20
c) 10 < … < …. < 13
Bài 77: Nối mỗi nhóm một số sao cho tổng của chúng đều bằng 100.
A
B
C
15
45
10
100
25
55
20
35
65
30
Bài 78: Điền dấu phép tính (+ ; -) thích hợp vào chỗ chấm rồi viết những chữ số thích
hợp vào dấu *
a) 2* …..*4 = 6
b) 64 ….. *6 = 10*
Bài 79: a) Tìm một số, biết tổng số đó với 42 bằng 100: …………………………………
b) Tìm một số, biết hiệu số đó với 27 bằng 0: ………………………………………..
c) Tìm một số, biết hiệu của 94 và số đó bằng 49: …………………………………….
3. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 (không nhớ)
Bài 80: Viết số thích hợp vào ô trống:
Số hạng
362
Số hạng
425
Tổng
Bài 81: Viết số thích hợp vào ô trống:
Số bị trừ
869
Số trừ
758
Hiệu
Bài 82: Nối hai số có tổng bằng 1000
100
700

509
999

136
21

400
1000

34
634

867

1000

207

500

200
900

800

450

550

300

Bài 83: Tìm X, biết:
a) X – 182 = 301
b) 700 – X = 400
………………….
…………………….
………………….
…………………….
Bài 84: Nối kết quả với phép tính đúng:

c) X + 215 = 315
……………………
…………………..
425 + 100
420 + 28

500
615 – 105
726 - 216
4. Phép nhân, phép chia – bảng nhân, bảng chia (2, 3, 4,5)
Bài 85: Nối phép tính và kết quả đúng:
2:2
0

0:4

10 – 10

10 : 10 – 0

1x1

0x7+1

1

5x0
Bài 86: Điền dấu < ; > ; = vào chỗ chấm.
2 x 5 …. 5 x 2
20 x 4 … 79
40 x 2 …. 80 : 2
30 x 2 …. 20 x 3

1x4-4
60 : 3 … 3 x 7
4 x 10 … 5 x 9

Bài 87: Nối tổng các số hạng bằng nhau với phép nhân thích hợp:
3+3+3+3
2x4
4x3

4+4+4

2+2+2+2

3x4

10

4x5

5+5+5+5

Bài 88: Điền số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)
3 x 4 = 12
5 x 3 = 15
7 x 8 = 56
12 : 3 = 4
15 : 5 = ……
56: ……= 8
12 : 4 = 3
15 : 3 = ……
56 : ….= 7

6 x 5 = 30
……. : 6 = 5
…….. : 5 = 6

Bài 89: Viết số thích hợp vào ô trống:
Thừa số
2
3
4
5
Thừa số
6
7
8
9
Tích
Bài 90: Viết số thích hợp vào ô trống:
Số bị chia
16
18
20
25
Số chia
2
3
4
5
Thương
Bài 91: Tìm Y, biết:
Y x 2 = 18
Y x 3 = 15
………………....
………………....
…………………
…………………
Bài 92: Tìm X, biết:
X:2=2
X:3=4
………………....
………………....
…………………
…………………

4 x 9 = 36
……. : 4 = 9
36 : …. = 9

2
5

3
4

4
3

5
2

9
5

20
2

24
3

28
4

30
5

32
4

Y x 1 = 100
………………....
…………………

YxY=4
………………....
…………………

X : 1 = 100
………………....
…………………

X:4=0
………………....
…………………

5. Các phần bằng nhau của đơn vị
Bài 93:
a) Hãy tô màu vào 1/2 số ô vuông trong hình
bên.
b) Hãy tô màu vào 1/3 số ô vuông trong hình
bên.
c) Hãy tô màu vào 1/4 số ô vuông trong hình
bên.
11

d) Hãy tô màu vào 1/5 số ô vuông trong hình
bên.
Bài 94:
Có các hình vuông như trong hình vẽ. Bạn Huy đã tô màu
1/3 số ô vuông, bạn Hiếu đã tô 1/5 số ô vuông. Em hãy xem
bạn nào tô màu được số ô vuông nhiều hơn? Nhiều hơn
mấy ô vuông? …………………………………………......
………………………………………………………............
……………………………………………………………..
Bài 95: Một băng giấy gồm 12 ô vuông như hình vẽ.
Bạn An đã chia băng giấy làm hai phần bằng nhau, lấy một phần (gọi là phần A), rồi lại
tiếp tục chia phần A đó thành hai phần bằng nhau, lấy một phần (gọi là phần B). Hỏi
phần B bằng một phần mấy của băng giấy đầu tiên? (Có thể tô màu vào hình vẽ để biết).
6. Một số bài toán phối hợp các phép tính.
Bài 96: Trên một bảng con có ghi phép tính: 6 + 8 + 6. Lan cầm bảng tính nhẩm được
kết quả là 20. Huệ cẩm bảng tính nhẩm lại được kết quả là 26. Hỏi ai tính đúng?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
Bài 97:Với 6 miếng bìa đã ghi các số 9, 8, 7, 6, 5, 2, bạn An đã ghép thành phép tính trừ
sai như sau: 89 – 57 = 26. Em hãy đổi chỗ hai miếng bìa cho nhau để chữa phép trừ sai
thành phép trừ đúng.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 98: Em hãy điền dấu phép tính thích hợp (+ ; - ; x ; :) vào chỗ chấm để được kết quả
đúng.
a) 3… 2 …. 1 = 6
b) 0 … 5 … 5 = 5
Bài 99: Tính nhẩm:
7 + 8 + 3 = ………..

2 + 9 + 8 = ……..

6 + 7 + 4 = ……….
12

18 + 2 – 8 = ……….
17 – 9 – 7 = ………
25 – 15 – 9 = ………
Bài 100: Tính:
5 x 8 – 11 = ……….
3 x 6 : 3 = ……………
40 : 4 : 5 = …………
2 x 2 x 7 = ………..
4 x 6 + 16 = ………….
20 : 4 x 6 = …………
Bài 101: a) Từ ba số 32, 25, 7 em hãy lập các phép tính đúng.
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
b) Từ ba số 3, 4, 12 em hãy lập các phép tính đúng.
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
c) Từ ba số 2, 4, 2 em hãy lập các phép tính đúng.
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Bài 102: Cho A = 26 + 17 + 33 + 45
B = 13 + 27 + 35 + 46
Không cần tính kết quả cụ thể, vẫn biết được tổng A bằng tổng B. Em có thể giải thích
được tại sao không?..........................................................................................................
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Bài 103:
Em hãy điền số thích hợp vào ô trống của hình
14 35
vuông để khi cộng các số theo hàng ngang, theo cột
23
dọc, theo đường chéo, các kết quả đều như nhau.
32
Bài 104:
Điền các số 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 vào các ô
tròn sao cho tổng các số ở bốn đỉnh hình vuông to
bằng tổng các số ở bốn đỉnh hình vuông bé.

Bài 105: Cho bảng số:
a) Biết tổng các số ở cột thứ nhất bằng 34 (1 + 6 + 11 +
16 = 34). Em hãy tính nhanh tổng các số ở các cột tiếp theo.
………………………………………………………………
……………………………………………………………….
………………………………………………………………
……………………………………………………………..

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20

13

b) Biết tổng các số ở hàng thứ nhất bằng 15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15). Em hãy tính nhanh
tổng các số ở các hàng tiếp theo.:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

PHẦN III. Một số bài toán về giải toán có lời văn
Khi giải một bài toán phải tuân thủ theo các bước:
Bước 1: Tìm hiểu đề: Học sinh phải đọc kỹ đề toán để phân biệt dữ kiện của bài xác định được cái đã cho và cái phải tìm.
Bước 2: Phân tich bài toán
+ Bài toán cho ta biết gì ?
+ Bài toán hỏi điều gì ?
+ Muốn giải được bài toán ta phải sử dụng phép tính nào ?
Ta có thể hỏi ngược lại:
+ Bài toán hỏi điều gì ?
+ Ta biết điều gì ở bài toán ?
+ Muốn giải được bài toán trước hết ta phải tìm gì ?
Bước 3: Tóm tắt bài toán
Có nhiều cách tóm tắt khác nhau:
Ví dụ: Một lớp học có 14 học sinh nữ và 16 học sinh nam. Hỏi lớp đó có tất cả bao
nhiêu học sinh ?
Cách 1:
Nữ: 14 học sinh
Nam: 16 học sinh
Tất cả: .... học sinh ?
? học sinh
Cách 2:
14

14 nữ
Cách 3:
14

16 nam

Nữ

Nam

16

? HS
Bước 4: Giải bài toán
Các em dựa vào tóm tắt để viết bài giải
Lớp học đó có số học sinh là:
14 + 16 = 30 (HS)
Đáp số: 30 học sinh
Bước 5: Thử lại kết quả
CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN
1- Loại “Bài toán về nhiều hơn”
Số lớn = số bé + phần “nhiều hơn”
Bài toán 1: Hòa có 4 bông hoa, Bình nhiều hơn Hòa 2 bông hoa. Hỏi Bình có bao
nhiêu bông hoa ?
Tóm tắt:
4 bông
Hòa:
Bình
2 bông
? bông
Ở đây số lớn là số hoa của ai ?
Số bé là số hoa của bạn nào ?
Vậy tìm số hoa của Bình bằng cách nào ?
Học sinh giải:
Bình có số bông hoa là:
4 + 2 = 6 (bông hoa)
15

Đáp số: 6 bông hoa
Bài toán 2: Tùng có 15 viên bi, Tùng nhiều hơn Toàn 3 viên bi. Hỏi Toàn có bao
nhiêu viên bi ?
Tóm tắt:
15vi ên
Tùng
3 vi ên

Toàn
? vi ên
Bài giải
Toàn có số viên bi là :

15 - 3 = 12 (viên bi)
ĐS : 12 viên bi
Bài toán 3 : Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.
Lan có 19 bông hoa, Huệ nhiều hơn Lan 3 bông hoa. Hỏi Huệ có bao nhiêu bông
hoa ?
A. 2 bông hoa

B. 16 bông hoa

C. 22 bông hoa

Học sinh phải khoanh vào đáp án C vì số hoa của Huệ bằng 19 + 3 = 22
2. Loại "Bài toán về ít hơn"
Ghi nhớ : Số bé = Số lớn - phần “ít hơn”.
Bài toán 1: Vườn nhà Nga có 17 cây cam, vườn nhà Mai ít hơn vườn nhà Nga 6
cây cam. Hỏi vườn nhà Mai có bao nhiêu cây cam ?
Tóm tắt:
17
Vườn nhà Nga:
6 cây

Vườn nhà Mai
? cây

16

Nhìn vào sơ đồ đoạn thẳng học sinh xác định được số lớn là số cây vườn nhà Nga,
số bé là số cây vườn nhà Mai, số phần ít hơn là 6 cây. Từ đó học sinh giải bài rất dễ
dàng.
Bài giải:
Vườn nhà Mai có số cây là :
17 - 6 = 11 (cây)
ĐS : 11 cây
Bài toán 2: Tấm vải xanh dài 34 dm, như vậy dài hơn tấm vải đỏ 13dm. Hỏi tấm
vải đỏ dài bao nhêu đề xi mét ?
Tóm tắt:
34 dm
Vải xanh:
13dm

Vải đỏ:
? dm
Bài giải:

Tấm vải đỏ dài số đề xi mét là:
34 - 13 = 21 (dm)
ĐS: 21 dm
3. Loại “Tìm số hạng chưa biết”
Công thức: Số hạng = Tổng - Số hạng đã biết
Bài toán 1: Một đàn gà có tất cả 45 con, trong đó 25 gà mái. Hỏi có bao nhiêu con
gà trống ?
Tóm tắt:
45 con gà 25 gà mái
.... gà trống ?
Bài giải:

Gà trống có số con là
45 - 25 = 20 (con)
17

ĐS : 20 con gà trống
Ở đây ta thấy 25 con gà mái + số con gà trống = tất cả đàn
Do đó :

45 con gà là tổng
25 con gà mái là số hạng đã biết.
Số con gà trống là số hạng chưa biết.

Bài toán 2 : Hồng và Lan có tổng cộng 18 quyển vở. Hồng sử dụng hết 6 quyển,
Hồng còn lại 4 quyển. Hỏi Lan có bao nhiêu quyển vở ?
Phân tích:
+ Muốn tìm số vở của Lan, trước hết phải tìm số vở của ai ?
+ Tìm số vở của Hồng bằng cách nào ?
+ Vậy bài toán phải giải bằng mấy phép tính ?
Tóm tắt :

Bài giải :

Hồng + Lan :

18 quyển

Hồng dùng :

6 quyển

Hồng còn :

4 quyển

Lan :

.... quyển ?
Số quyển vở của Hồng là :
6 + 4 = 10 (quyển)
Lan có số quyển vở là :
18 - 10 = 8 (quyển)
ĐS : 8 quyển

Điều cần ghi nhớ : Lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.
5. Loại “Tìm số bị trừ chưa biết”
Bài toán 1: Hùng có 25 viên bi, Hùng cho Dũng một số viên bi, Hùng còn lại 18
viên bi. Hỏi Hùng cho Dũng bao nhiêu viên bi ?
Tóm tắt:


:

Cho :

25 viên bi
.... viên bi ?
18

Còn :

18 viên bi.

Bài giải:
Hùng cho Dũng số viên bi là
25 - 18 = 7 (viên bi)
ĐS: 7 viên bi
Với bài này ta thấy: 25 viên bi - số bi đã cho = 18 viên bi
Do đó:

25 viên bi là số bị trừ
Số viên bi Hùng đã cho là số trừ chưa biết.
18 viên bi còn lại là hiệu.

Điều cần ghi nhớ: Lấy số bị trừ trừ đi hiệu.
Bài toán 2: Một xe ô tô chở khách, trên xe có 38 người (kể cả tài xế). Đến một bến
có 4 người xuống và 7 người lên. Hỏi lúc này trên xe có bao nhiêu người ?
Bài giải:
Cách 1:

Có 4 người xuống thì trên xe còn số người là
38 - 4 = 34 (người)
7 người lên xe thì trên xe có số người là
34 + 7 = 41 (người)
Đáp số: 41 người

Cách 2:

Có 4 người xuống và 7 người lên thì số người tăng lên là:
7 - 4 = 3 (người)
Lúc này trên xe có số người là:
38 + 3 = 41 (người)
Đáp số: 41 người

6. Loại “Tìm thừa số chưa biết”
Bài toán 1:
Có 12 kg gạo chia đều vào 3 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki lô gam gạo?
19

Tóm tắt:

12 kg

:

3 túi

.... kg ?

:

1 túi

Bài giải:
Mỗi túi có số ki lô gam gạo là
12 : 3 = 4 (kg)
ĐS: 4 kg
Bài này ta thấy:

12 kg là tích
3 túi là thừa số đã biết
Số kg gạo trong 1 túi là thừa số chưa biết.

Điều cần ghi nhớ: Lấy tích chia cho thừa số đã biết.
Bài toán 2: Tìm đáp số bài toán
Có một sợi dây dài 18 dm được cắt thành các đoạn bằng nhau, mỗi đoạn dài 3 dm.
Hỏi sợi dây đó cắt được mấy đoạn ?
A. 5 đoạn

B. 6 đoạn

C. 7 đoạn

- Học sinh giải ra nháp và khoanh vào đáp án B.
7. Loại “Tìm số bị chia”
Bài toán 1: Có một số ki lô gam đường đựng đều trong 4 bao mỗi bao 5 kg đường.
Hỏi tất cả bao nhiêu ki lô gam đường ?
Tóm tắt:

1 bao :

5 kg

4 bao :

.... kg ?

Bài giải:
Tất cả có số ki lô gam đường là
5 x 4 = 20 (kg)
ĐS: 20 kg
Điều cần ghi nhớ: Lấy thương nhân với số chia.
20

Bài toán 2: Mẹ có một chùm nho, mẹ chia đều cho 3 con, mỗi con được 5 quả,
còn thừa 2 quả. Hỏi chùm nho có bao nhiêu quả ?
Với bài toán này học sinh phải đọc thật kĩ, phát hiện khác dạng thông thường ở
điểm nào để phân tích rồi giải.
Bài giải:
3 người con được số quả là
5 x 3 = 15 (quả)
Chùm nho có số quả là
15 + 2 = 17 (quả)
ĐS: 17 quả
BÀI TẬP
1. Một số bài toán (có lời văn) về ý nghĩa phép tính.
Bài 106:
a) Có 30l dầu chia đều vào 6 cái can. Hỏi mỗi can có mấy lít dầu?
b) Có 30 l dầu chia đều vào các can, mỗi can 5 lít. Hỏi được mấy can như thế?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 107: Một lớp có 30 học sinh xếp hàng để tập thể dục. Em hãy cho biết:
a) Nếu lớp đó xếp hàng 3 thì được mấy hàng? Xếp hàng 6 thì được mấy hàng?
b) Nếu lớp đó muốn xếp thành 4 hàng, mỗi hàng 8 người thì có thể xếp hàng như thế
được không?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
21

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 108:
a) Có một lọ thuốc. Người bán thuốc gạt ra lần đầu 5 viên thuốc, lần thứ hai 5 viên
thuốc, lần thứ ba 5 viên thuốc, lần thứ tư 5 viên thuốc thì lọ thuốc vừa hết. Hỏi lọ thuốc
đó có bao nhiêu viên?
b) Có 20 viên thuốc. Người bán hàng gạt ra lần đầu 5 viên thuốc, lần thứ hai 5 viên
thuốc, và tiếp tục như vậy một số lần nữa thì vừa hết thuốc. Hỏi người bán hàng đã gạt ra
bao nhiêu lần?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 109: Trường Hữu Nghị có 367 học sinh nữ và 312 học sinh nam. Hỏi:
a) Trường Hữu Nghị có bao nhiêu học sinh?
b) Số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là bao nhiêu em?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 110: Một đàn vịt có 100 con ở dưới ao và 100 con ở trên bờ. Bây giờ có 10 con vịt ở
dưới ao lên bờ phơi nắng. Hỏi bây giờ:
a) Dưới ao còn lại bao nhiêu con vịt?
b) Trên bờ còn lại bao nhiêu con vịt?
c) Số vịt trên bờ và số vịt dưới ao hơn kém nhau bao nhiêu con?
d) Số vịt cả trên bờ và cả dưới ao là bao nhiêu con?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
22

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 111: Một bến xe có 25 xe rời bến, như vậy còn 12 ô tô chưa rời bến. Hỏi lúc đầu có
bao nhiêu ô tô trên bến xe đó?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 112: Một cửa hàng có 356 kg đường. Sau một ngày bán hàng, cửa hàng còn lại
210kg đường. Hỏi ngày đó, cửa hàng đã bán được bao nhiêu kg đường?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 113: Một ô tô chở khách dừng lại bến đỗ. Có 5 người xuống xe và 3 người lên xe.
Xe tiếp tục chạy, lúc này trên xe có tất cả 40 hành khách. Hỏi trước khi dừng lại bến đỗ
đó, trên xe có bao nhiêu hành khách?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 114: Gói kẹo chanh và gói kẹo dừa có tất cả 235 cái kẹo. Riêng gói kẹo chanh có
120 cái. Hỏi:
a) Gói kẹo dừa có bao nhiêu cái?
b) Phải bớt đi ở gói kẹo chanh bao nhiêu cái kẹo để số kẹo ở hai gói bằng nhau?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 115: a) Một đôi đũa có hai chiếc. Hỏi 5 đôi đũa có bao nhiêu chiếc?
b) Một ngôi sao có 5 cánh. Hỏi 2 ngôi sao có bao nhiêu cánh?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
23

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 116: Cứ 4 cái bánh nướng đóng được một hộp bánh. Hỏi cần có bao nhiêu cái bánh
nướng để đóng được 8 gói bánh như thế?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 117: Đào 5 tuổi. Tuổi mẹ Đào gấp 6 lần tuổi Đào. Hỏi tuổi của mẹ Đào là bao
nhiêu?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 118: Bình lấy một băng giâý cắt làm 6 mảnh. Từ mỗi mảnh này Bình lại cắt thành 2
mảnh nhỏ nữa. Hỏi số mảnh nhỏ cắt ra là bao nhiêu?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 119: Hai đội bóng bàn, mỗi đội có 3 người chơi đấu bóng bàn với nhau. Mỗi người
của đội này đều đấu với mỗi người của đội kia. Hỏi có tất cả bao nhiêu ván đấu?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. Một số bài toán về nhiều hơn, ít hơn.
Bài 120: Trên bãi cỏ có 15 con bò. Số bò nhiều hơn số trâu là 10 con. Số cừu bằng số bò
và số trâu cộng lại. Hỏi trên bãi cỏ có bao nhiêu con cừu? Bao nhiêu con trâu? Tất cả có
bao nhiêu con bò, trâu và cừu?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 121: Một thúng đựng 56 qủa vừa trứng gà vừa trứng vịt. Mẹ đã bán 25 qủa trứng gà,
trong thúng còn 12 quả trứng gà nữa. Hỏi lúc đầu trong thúng có bao nhiêu quả trứng gà,
bao nhiêu quả trứng vịt?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
24

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 122: An và Bình ở cách nhau 100m và cùng lúc đi gặp nhau. An đi được 30m, Bình
đi được đoạn đường nhiều hơn An là 5 m. Hỏi hai bạn còn cách nhau bao nhiêu mét?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 123: Một đường gấp khúc gồm 3 đoạn. Đoạn thứ nhất dài bằng đoạn thứ hai, đoạn
thứ ba dài bằng hai đoạn đầu cộng lại. Tính độ dài của đường gấp khúc, biết rằng đoạn
thứ ba dài hơn đoạn thứ hai 15cm.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 124: Ngoài vườn có 15 bông hoa hồng và 20 bông hoa cúc. Bạn Hoa đã hái 7 bông
hoa hồng và 7 bông hoa cúc.
a) Bây giờ ngoài vườn có bao nhiêu bông hoa?
b) Số hoa cúc còn lại nhiều hơn số hoa hồng còn lại là bao nhiêu bông?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
25

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 125: Mai cao hơn Hoa 2cm. Bình thấp hơn Mai 3cm. Hỏi ai cao nhất, ai thấp nhất?
Hoa cao hơn Bình mấy cm? (Vẽ sơ đồ đoạn thẳng)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 126: Con ngỗng cân nặng 10kg. Con ngỗng cân nặng hơn con vịt 6kg. Con gà cân
nặng ít hơn con vịt 2kg. Hỏi con ngỗng cân nặng hơn con gà mấy kg? (có thể vẽ sơ đồ)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 127: Mẹ để hai đĩa đựng số cam bằng nhau trên bàn. Bạn Mai lấy từ đĩa bên phải 2
quả bỏ sang đĩa bên trái. Hỏi bây giờ đĩa bên nào nhiều hơn và nhiều hơn mấy quả?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 128: Bạn Hoa cân nặng hơn bạn Hồng 5kg. Bạn Cúc cân nhẹ hơn bạn Hoa 2kg. Hỏi
bạn nào cân nặng nhất? Giữa bạn Cúc và bạn Hồng ai cân nặng hơn và hơn mấy kg?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
26

Bài 129: Thúng đựng cam có 65 quả, thúng đựng quýt có 80 quả. Mẹ đã bán được một
số cam và một số quýt bằng nhau. Hỏi trong mỗi thúng, số cam còn lại ít hơn hay số
quýt còn lại ít hơn? ít hơn bao nhiêu quả?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 130: Túi trái có 8 hòn bi, túi phải có nhiều hơn túi trái 4 hòn bi. Hỏi phải lấy từ túi
phải mấy hòn bi để bỏ sang túi trái sao cho số bi ở hai túi bằng nhau.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 131: Đào có ít hơn Mận 5 nhãn vở. Mẹ cho Đào thêm 7 nhãn vở. Hỏi bây giờ, ai có
nhiều nhãn vở hơn và nhiều hơn mấy cái?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 132: Bốn bạn: Gấu, Hươu, Sóc, Thỏ thi nhảy xa. Bạn Thỏ nhảy xa hơn bạn Gấu 4m,
bạn Hươu nhảy xa nhất được 10m , còn bạn Sóc nhảy kém Hươu 3m nhưng lại nhảy xa
hơn bạn Thỏ 2m . Hỏi Thỏ, Gấu, Sóc, mỗi bạn nhảy xa được mấy mét?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 133: Ngày đầu cửa hàng bán được 15 kg đường, ngày sau bán được hơn ngày đầu
5kg đường. Cửa hàng còn lại 40 kg. Hỏi:
a) Ngày sau bán được bao nhiêu kg đường?
b) Trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu kg đường?
27

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 134: Mẹ đem về 6 quả táo. Mẹ bảo anh chia cho em để em được hơn anh 2 quả. Hỏi
anh chia cho em mấy quả táo?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 135: Một đoàn tàu gồm các toa chở khách và chở hàng, trong đó có 3 toa chở hàng.
Số toa chở hàng ít hơn số toa chở khách là 5 toa. Hỏi:
a) Có bao nhiêu toa chở kháchh?
b) Đoàn tàu có tất cả bao nhiêu toa?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 136: Một đoàn tàu có 10 toa chở khách. Số toa chở khách nhiều hơn số toa chở hàng
là 5 toa. Đến ga, người ta cắt lại 2 toa chở khách và 3 toa chở hàng, số toa còn lại tiếp tục
đi. Hỏi:
a) Còn mấy toa chở hàng?
b) Đoàn tàu còn lại bao nhiêu toa?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 137: Cô giáo mua cho lớp một số gói bánh và một số gói kẹo, tất cả là 35 gói. Sau
đó, cô giáo lây 5 gói bánh để đổi lấy 8 gói kẹo. Hỏi lúc này cả bánh và kẹo cô giáo có tất
cả bao nhiêu gói?
……………………………………………………………………………………………
28

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 138: Hai lớp 2A và 2B được đi thăm đền Cổ Loa, dự định mỗi lớp một đoàn. Để
chia thành hai đoàn có số người bằng nhau, cô giáo chuyển 8 bạn nữ ở lớp 2A sang lớp
2B và chuyển 5 bạn nam từ lớp 2B sang lớp 2A. Lúc này mỗi đoàn có 30 bạn. Hỏi lúc
đầu mỗi lớp có bao nhiêu học sinh đi tham quan?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3. Một số bài toán về tính tuổi
Bài 139: Hiện tại anh hơn em 5 tuổi. Hỏi sau vài năm nữa, khi em 10 tuổi thì anh bao
nhiêu tuổi?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 140: Năm nay con 8 tuổi, mẹ 32 tuổi. Hỏi trước đây 2 năm tuổi mẹ cộng với tuổi
con là bao nhiêu?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
29

Bài 141: Hiện tại tuổi ông cộngvới tuổi cháu là 76 tuổi. Hỏi sau 3 năm nữa, tuổi ông
cộng với tuổi cháu là bao nhiêu tuổi?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 142: Trước đây 3 năm, Tùng 7 tuổi. Hỏi sau đây 3 năm Tùng bao nhiêu tuổi?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 143: Hiện nay Mai 7 tuổi, Hoa 10 tuổi, Hồng 9 tuổi. Đến khi bạn Mai bằng tuổi bạn
Hồng hiện nay thì tổng số tuổi của ba bạn là bao nhiêu?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 144: Lúc ông 60 tuổi thì mẹ 30 tuổi và Tuấn mới có 5 tuổi. Năm nay mẹ 35 tuổi,.
Hỏi năm nay ông bao nhiêu tuổi? Tuấn bao nhiêu tuổi? Tổng số tuổi của cả ba người là
bao nhiêu tuổi?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 145: Mai hơn Tùng 2 tuổi và kém Hải 2 tuổi. Đào hơn Mai 3 tuổi. Hỏi ai nhiều tuổi
nhất, ai ít tuổi nhất? Người nhiều tuổi nhất hơn người ít tuổi nhất là bao nhiêu tuổi?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
30

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
4. Một số bài toán về các đại lượng cơ bản
Bài 146: Cùng đi một quãng đường như nhau, anh Hoà đi hết 5 phút, anh Tùng đi hết 1
giờ, anh Bình đi hết 65 phút. Hỏi ai đi nhanh nhất?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 147: Tính (theo mẫu)
a) 1 giờ + 2 giờ = ……………………..
b) 5 giờ – 2 giờ = ……………….………
5 giờ + 2 giờ = …………………..
9 giờ – 3 giờ = …………..………..
4 giờ x 3 = ……………………….
12 giờ : 3 = ………………………..
5 giờ x 3 = ………………………
16 giờ : 4 = ……………………….
Bài 148:
a) Từ 8 giờ sáng đến 10 giờ sáng cùng ngày là bao nhiêu giờ?
b) Từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều cùng ngày là bao nhiêu giờ?
c) Từ 8 giờ tối hôm trước đến 8 giờ sáng hôm sau là bao nhiêu giờ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 149: Hôm nay là thứ hai ngày 4 tháng 5. Như vậy còn cách ngày sinh nhật của Minh
10 ngày nữa. Hỏi sinh nhật của Minh là ngày mấy của tháng 5, vào ngày thứ mấy trong
tuần?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

31

Bài 150: Năm nay kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động 1-5 vào thứ tư, em có biết năm nay kỉ
niệm ngày thành lập Đội 15-5, kỉ niệm ngày sinh nhật Bác vào thứ mấy trong tuần
không?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 151: Bạn Mai muốn biết ngày khai giảng năm học 5-9 là vào thứ mấy. Bạn Lan lại
cho biết ngày 25-9 là vào thứ hai. Em có thể giúp bạn Mai biết ngày khai giảng là thứ
mấy trong tuần được không? ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 152: Thứ năm tuần này là ngày 15 tháng 6. Hỏi thứ năm tuần trước là ngày mấy?
Thứ năm tuần sau là ngày mấy? Thứ ba tuần trước là ngày mấy? Thứ bảy tuần sau là
ngày mấy?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 153: Thứ hai tuần này ngày 4, thứ bảy tuần sau là ngày mấy? Từ thứ hai tuần này
đến thứ bảy tuần sau có mấy ngày chẵn, có mấy ngày lẻ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
32

Bài 154: Một bạn nói: “Trong tháng này có hai chủ nhật liền nhau đều là ngày chẵn”.
Bạn nói có đúng không? Vì sao?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 155: Bạn Mận về quê thăm bà. Bạn Mận được ở với ông bà đúng một tuần và 6
ngày. Tính ra bạn Mận chỉ ở nhà ông bà có 1 chủ nhật thôi. Hỏi bạn Mận đến nhà ôngbà
vào thứ mấy trong tuần?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 156: Bằng cái cân đĩa và các quả cân: 1kg; 2kg; 5kg, em làm thế nào để có thể cân
được túi gạo 4kg?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 157: Một quả bí ngô nặng bằng hai cái bắp cải; Một bắp cải nặng bằng hai quả cam.
Một bên cân đĩa có hai quả bí ngô. Phải để lên đĩa cân bên kia bao nhiêu quả cam để cân
thăng bằng?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
4. Một số bài toán khác
Bài 158: Hai bình A và B mỗi bình có 8 lít nước thông với nhau bởi một ống dẫn nước.
Đố em biết:
- Nếu lấy ở bình A ra 4 lít nước thì bình A còn lại mấy lít nước?
- Nếu muốn đổ vào bình B cho được 10 lít nước thì phải đổ vào bình B mấy lít nước?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
33

……………………………………………………………………………………………
Bài 159: Em có 7 qủa bóng, vừa bóng xanh, vừa bóng đỏ vừa bóng vàng. Hỏi em có
mấy quả bóng xanh, mấy quả bóng vàng, mấy quả bóng đỏ? Biết rằng số bóng xanh
nhiều hơn số bóng đỏ nhưng lại ít hơn số bóng vàng?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 160: Một trường đầu năm có 15 lớp. Nhưng có hai lớp ở khối Năm ít học sinh quá
nên nhà trường ghép lại thành một lớp. Còn ở khối Một có 3 lớp học sinh đông quá nên
tách thành 5 lớp. Hỏi bây giờ trường có bao nhiêu lớp?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 161: Lồng hai ống A dài 15cm và B dài 25 cm lại với nhau thì được ống C dài 30
cm. Hỏi đoạn ghép nối hai ống A và B dài bao nhiêu cm?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 162: Bạn Mai cắt được 5 hình vuông màu đỏ và 3 hình tam giác màu xanh. Bạn Hoa
cắt được 4 hình tròn màu xanh và 5 hình tam giác màu đỏ. Hỏi:
a) Cả hai bạn cắt được mấy hình tam giác?
b) Cả hai bạn cắt được mấy hình màu xanh?
c) Cả hai bạn cắt được mấy hình màu đỏ?
d) Cả hai bạn cắt được mấy hình không phải là hình tam giác?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
34

Bài 163: Toàn có ít hơn Tùng 10 bút chì. Số bút chì của Tùng chưa đầy 1 tá. Hỏi cả hai
bạn có bao nhiêu cái bút chì?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 164: Một lọ hoa có 10 bông vừa hoa cúc, vừa hoa đồng tiền. Số hoa đồng tiền nhiều
hơn số hoa cúc. Hỏi số hoa cúc nhiều nhất mấy bông?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 165: Tùng, Toàn và Nam có tất cả 8 quả bóng. Tùng có số bóng ít nhất, Toàn có số
bóng nhiều nhất. Còn Nam có 3 quả bóng. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quả bóng?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 166: Con ngỗng và con gà cộng lại nặng bằng con ngan và con vịt cộng lại. Con
ngỗng nặng bằng hai con vịt. Hỏi giữa gà và ngan, con nào nặng hơn? Có thể nói chắc
chắn con ngan nặng bằng hai con gà được không?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 167: Trong một hộp bút có 4 bút màu đỏ, 6 bút màu xanh và 3 bút màu vàng. Bạn
An lấy từ hộp ra 10 cái bút. Có thể nói chắc chắn rằng, trong 10 cái bút bạn An lấy ra:
a) Có ít nhất một cái màu vàng không?
b) Có ít nhất một cái bút màu đỏ không?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
35

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 168: Trên sân cả gà và vịt có 10 con. Hỏi mấy con gà, mấy con vịt? Biết rằng bạn
Mai đếm số gà thì thấy nhiều hơn 5 con, đếm số vịt thì thấy nhiều hơn 3 con.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 169: An nhiều tuổi hơn Hoà. Hoà ít tuổi hơn Mai nhưng lại nhiều tuổi hơn Hồng.
Hỏi trong bốn bạn ai ít tuổi nhất?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 170: Túi phải có nhiều hơn túi trái 10 viên bi. Bạn Bình lấy 7 viên bi từ túi phải cho
sang túi trái. Hỏi bây giờ túi nào nhiều bi hơn và nhiều hơn bao nhiêu viên?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 171: Đến dự liên hoan, ba bạn Mai, Hoa, Cúc mặc áo mỗi bạn một màu: xanh, hồng,
tím. Mai không mặc áo màu xanh. Cúc không mặc áo màu xanh cũng không mặc áo màu
hồng. Hỏi Hoa mặc áo màu gì? Mai mặc áo màu gì? Cúc mặc áo màu gì?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 172: Trong một rạp xiếc có 10 hàng ghế. Bạn Tư và Sáu cùng vào rạp xem xiếc. Bác
soát vé bảo: “Mỗi cháu cứ đến hàng thứ năm mà tìm ghế ngồi là được.”. Bạn Tư đếm từ
36

hàng trên xuống đến hàng thứ năm. Còn bạn Sáu lại đếm hàng thứ năm từ dưới lên trên.
Hỏi như vậy hai bạn có ngồi cùng hàng ghế không?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 173: Cô giáo chấm bài toán của bốn bạn Hoà, Bình, Hải, Tú thì có hai điểm 10, 1
điểm 9 và 1 điểm 7. Hoà được cao điểm hơn Bình nhưng lại thấp hơn Hải. Hỏi mỗi bạn
được điểm nào?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 174: Bạn Ba đi câu cá. Trong giỏ câu được 3 con cá rô và chừng ấy con cá giếc. Số
cá trê ít hơn cá giếc nhưng lại nhiều hơn cá quả. Hỏi bạn Ba câu tất cả được mấy con cá?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 175: Trong một chuồng có cả thỏ và gà. Bạn Hoa đếm được tất cả có 8 cái chân. Em
hãy đoán xem trong chuồng có mấy con gà, mấy con thỏ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 176: Trong bóng tối, bạn An thấy 4 mắt mèo. Hỏi ở đó có mấy đuôi mèo? Mấy chân
mèo?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
37

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 177: Một khăn mặt cần 2 cái cặp để phơi. 2 khăn mặt cần 3 cái cặp để phơi. Em hãy
đoán xem, để phơi 10 cái khăn mặt kiểu đó cần mấy cái cặp?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 178: Một đường phố có số căn nhà ở mỗi bên bằng nhau. Bên phải đường các nhà
đánh số lẻ: 1, 3, 5, 7, … Bên trái đường các nhà đánh số chẵn 2, 4, 6, …(đối diện nhà số
1 là nhà số 2, đối diện nhà số 3 là nhà số 4, …)
a) Biết căn nhà cuối cùng của dãy đánh số 35. Hỏi căn nhà cuối cùng của dãy bên trái
đánh số nào?
b) Đường phố đó có tất cả bao nhiêu căn nhà?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 179: a) Có một băng giấy màu. Em cắt băng giấy đó thành 5 đoạn. Hỏi em phải
dùng mấy nhát kéo?
b) Bây giờ em lấy ra 3 đoạn vừa cắt được, mỗi đoạn em lại cắt ra thành 2 đoạn nhỏ. Hỏi
bây giờ cả đoạn lớn và đoạn nhỏ em có tất cả bao nhiêu đoạn?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 180: Từ can đầy 10 lít dầu, em muốn rót sang các can 2 lít và 3 lít. Hỏi có thể rót
được mấy can 2lít, mấy can 3 lít?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
38

Phần IV: Một số đề tự kiểm tra
Đề 1
Bài 1: Cho các số 3, 6, 9, và dấu phép tính (+ ; -) hãy lập các phép tính đúng?
Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
………. + 3 = 10
7 - ….. = 4 + 3
…… + ….. = 1
2 - ….. - ….. = 0
Bài 3: An cho Huy ba hòn bi. Lúc này cả hai bạn đều có 5 hòn bi. Hỏi trước khi An cho
Huy:
a) Mỗi bạn có mấy hòn bi?
B) An hơn Huy mấy hòn bi?
Bài 4:
Trong hình bên có:
a) Mấy hình tam giác?
b) Mấy đoạn thẳng?
---------------------------------------------------------Đề 2
Bài 1: Tìm một số, biết rằng lấy số đó trừ đi 1 rồi trừ tiếp đi 3 thì được kết quả là 5.
Bài 2: Tuấn có 4 quả bóng vừa bóng xanh vừa bóng đỏ. Số bóng đỏ nhiều hơn số bóng
xanh. Hỏi Tuấn có mấy quả bóng xanh? Mấy quả bóng đỏ?
Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
10 + 3 < …… < 17
8 + …. < 10 - ……
Bài 4: Tính nhanh:
a) 10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1
b) 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0.

---------------------------------------------------------Đề 3
Bài 1: Viết tất cả các số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng số nhỏ nhất có hai
chữ số.
Bài 2: Viết đủ các số hạng trong tổng sau rồi tính kết quả của tổng đó:
2 + 4 + 6 + …… + 14 + 16 + 18.

39

Bài 3: Hoa, Hồng, Huệ cùng gấp thuyền được cả thảy 27 chiếc. Số thuyền của Hoa và
Hồng cộng lại được 17 chiếc. Số thuyền của Hồng và Huệ cộng lại được 19 chiếc. Hỏi
mỗi người gấp được mấy chiếc thuyền?
Bài 4:
a) 10 que diêm xếp ở hình bên tạo thành mấy ô vuông?
b) Em hãy xếp lại vị trí hai 2 diêm để được 3 hình vuông?

---------------------------------------------------------Đề 4
Bài 1: Từ ba chữ số 1; 3; 5 em hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau mà mỗi số
đó đều lớn hơn 30.
Bài 2: Điền số thích hợp vào dấu *
*2
2*
70
82
*8
+
+
+
+
+
1*
*5
**
*4
7*
43
24
4*
*9
81
Bài 3: Mai có 28 bông hoa, Mai cho Hoà 8 bông hoa, Hoà lại cho Hồng 5 bông hoa. Lúc
này ba bạn đều có số bông hoa bằng nhau. Hỏi lúc đầu Hoà và Hồng mỗi bạn có bao
nhiêu bông?
Bài 4:
Thỏ
Thỏ, Gấu và Nai cùng đi tới chỗ có bông
hoa. Ba bạn đi ba đường khác nhau. Hỏi bạn Gấu
nào phải đi quãng đường dài nhất?
Nai

---------------------------------------------------------Đề 5
Bài 1: Nối phép tính với kết quả đúng:
135 + 17
253 + 3 – 10

851
152
40

105 + 18 + 16

246

812 + 39

139

170 – 6 + 18

182

Bài 2: Bạn Mai có 1 tá bút chì. Mai có ít hơn Hùng 2 cái. Bình có số bút chì nhiều hơn
Mai nhưng lại ít hơn Hùng. Hỏi cả ba bạn có tất cả bao nhiêu cái bút chì?
Bài 3: Có bao nhiêu cách sắp xếp ba bạn: Huy, Hiếu, Hưng vào một bàn sao cho bạn
Hưng lúc nào cũng ngồi ở đầu bàn?
Bài 4: Biết 2 con thỏ nặng bằng 3 con vịt. Mỗi con vịt cân nặng 2kg. Hỏi hai con vịt
nặng hơn một con thỏ bao nhiêu kg?
----------------------------------------------------------

41