Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

1260 Câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử 12 có đáp án

59654876b3339d0c2fcca6799e183df1
Gửi bởi: nguyễn thanh huy vào ngày 2017-10-07 00:15:07 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 1436 | Lượt Download: 69 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

topdoc.vn tài liệu, đề thi, giáoán,luận văn,...file word GỌC (Giáo viên trường chuyên Lê Khiết) 1260 CÂU HỎI TRĂC NGHIỆMThạc sĩ. TRƢƠNG NGỌC THƠI GV rường chuyên Khiết 1260 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12 (THEO CHƢƠNG TRÌNH MỚI) NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI3 LỜI NÓI ĐẨU Bất đàu từ năm học 2007-2008, theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo cỏ khả năng sẽ triển khai việc thi trắc nghiệm môn Lịch sử trong các ki thỉ tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng như các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học và Ngoại mgữ. Trong đó, chương trình Lịch sử lớp 12 có nhiều vấn dể mới và khỏ. Chính vì vậy, hiện nay dổi mới phương pháp dạy học là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo. Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc đổi mới phương pháp dạy học là việc đổi mới phương pháp kiểm tra, đúnh giá bằng hình thức trác nghiệm khách quan. Trong các bài kiểm tra, các kì thi tốt nghiệp THCS, THPT và cả kì thi tuyến sinh đại học, kình thức này sẽ? được áp dụng rộng rãi. Vì vậy, (để giúp cho các em học sinh học tập, rèn luyện, các thầy cổ giáo, các bậc phụ huynh tham khảo với nhươ ng pháp này, chúng tôi biên soạn cuốn sách \\"1260 CẢI HỎI RẮC NGHIỆM LỊCH sử LỚP 12\\". Chúng tôi dã cố gắng biên soạn nhăng câu hỏi trắc nghiệm, vừa phát huy được tính tích cực của học sinh trong việc học tập môn Lịch sử, vừa đám bảo tính vữa siức đối với học sinh lớp 12 theo chương trình và SGK Lịch sử lớp 12 mới, bát đầu thực hiện từ năm học 2008-2009. Chúng tôi hi vọng ràng cuốn "1260 CÀU HỎI TRAC nghiệm lịch sử LỚP 12 này sẽ đến với các bạn dồng nghiệp, quý vị phụ huynh cùng các em học sinh như là một tài liệu để nghiên cứu, tham khảo, lần lượt tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong dạy, học và làm các bài tập trắc nghiệm, đáp ứng được yêu cầu đổi mới mà Bộ Giáo dục- Đào tạo đã ban hành. Tuy chứng tôi dã co nhiều cố gắng nghiên cứu, song quá trình biên soạn chắc sè không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự đóng góp của bạn đọc. Xin chân thành cám ơn TÁC GIẢ PHẦN 1. LỊCH SỬ THẾ GIỚI Chương BỐI CẢNH QUỐC TÊ SAU CHIẾN TRANH THÊ GIỚI THỨ HAI Câui ]. Hội nghị cấp cao của ba cƣờng quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày đến ngày 12 1945 đƣợc tổ chức tại đâu? A. Tại Oa-sinh-tơn Mĩ) B. Tại I-an-ta (Liên Xô) Câui 3. Để kết thúc nhanh chiến tranh châu Âu và châu Á-Thái Bình Dƣcíng, ba cƣờng quốc đã thống nhất mục đích gì? c. Tại Pốt-xđam (Đức) D. Tại Luân Đôn Anh). Câui 2. Ghi tên ngƣời đứng đầu ba nƣớc tham dự eội nghị cấp cao của ba cƣờrag quốc Liên Xô, Mĩ, Anh. Ba cường quôc Tên đại biểu dự Hội nghị 1) Lièn Xô 2) iMì 3) Anh ................................................................................... ................................................................................... ..........................................................................................Ai. Sử dụng bom nguyên tử đê tiêu diệt phát xít Nhật B. Hồng quân Liên Xô nhanh chóng tấn công vào tận sào huyệt của phát xít Đức Bec-lin c. Tiêu diệt tận gốc chù nghía phát xít Đức và quân phiệt Nhật D. Tát cả các mục đích trên. Câƣ 4. Hãy điền vào chỗ trống các câu sau đây: A. Để nhanh chóng kết thúc chiến tr anh châu Âu và châu Á-Thái Bình Dƣơng và số tham chiến chống Nhật châu Á-Thái Bình Dƣơng B. Ba cƣờng quốc thống nhất thành lập tổ chức ......... ........ dựa trên sự nhất trí của cƣờng quốc Liên Xô, Mì, Anh, Pháp và Trung Quốc c. Hội nghị tiến đến thỏa thuận việc đóng quân tại các nƣớc nhàm giải giáp quân đội phát xít và phân chia phạm vi ảnh hƣởng __ ____ Câu 5. Theo quy định của Hội nghị I-an-ta,quân đội nƣớc nào sẽ chiếm đóng các vùng lãnh thổ Tây Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản, Nam Triều Tiên sau Chiến tranh thế giới thứ hai? A. Liên Xồ B. Anh c. Mĩ D. Pháp. Câu 6. Theo quy định của Hội nghị I-an-ta, quân đội nứớc nào sẽ chiếm dóng các vùng Đông Đức, Đông Âu, Đông Bắc Triều Tiên sau Chiến tranh thế giới thứ hai A. Liên Xô B. Anh c. Mĩ D. Pháp Câu 7. Ba cƣờng quốc Liên Xô, Mĩ, Anh thống nhất thành lập tổ chức Liên hợp quốc tại Hội nghị nào? A. Hội nghị I-an-ta (Liên Xô): 9-2-1945 B. Hội nghị Xan-phơ-ran-xi-cô Mĩ): 4-6-1945c. Hội nghị Pôt-xđam (Đức): 7-8-1945 D. A, đúng. Câu 8. Nhiệm vụ chính là duy trì hòa bình và an ninh thê giới, pphát triển mối quan hệ giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của các dân tộc và thực hiện hợp tác quốc tế về kinh tê, văn hóa, xã hội và nhân đạo là nhiêm vụ chính của: A. Liên minh châu Âu B. Hội nghị I-an-ta c. ASEAN D. Lièn hợp quốc. Câu 9. Hãy nối nội dung dƣới đây cho phù hợp với mục đích và nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc. Câu 10. Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các đặt trƣớc những câu sau đây về việc giải quyết vấn đề các nƣớc phát xít chiến bại sau Chiến tranh thế giới thứ hai. A. Nội dung và tinh thần cơ bản của việc giải quyết vấn đề nƣớc Điức là quy định nhừng nguyên tấc và biện pháp nhằm dân chủ hóa và hòa bình hóa nƣớc Đức. B. Đông Đức và Tây Đức, Mì, Anh, Pháp đă dung túng, nuỏi dƣỡnịg lực lƣợng quân phiệt dƣới nhiều hình thức khác nhau. C. Liên Xô đâ giúp đờ các lực lƣợng dân chủ Đông Đức tiến hành những cải cách dân chủ. D. Chủ quyền của Nhật Bản giới hạn tr ên đất Nhật chính thống. E. Nhật Bản khống đƣợc phát triển công nghiệp hòa bình. F. Mĩ và các nƣớc Đồng minh đà phải tổ chức tòa án Tô-ki-ô >ét xiử tội phạm chiến tranh. G.Từ sau hội nghị cấp cao I-an-ta đến Hòa ƣớc Pa-ri, các nƣớc Đồng minh đã thiết lập một trật tự thế giới mới sau chiến tranh. Câu 11. Trật tự thế giới mới theo khuôn khổ thỏa thuận I-an-ta của những nƣớc nào A. Liên Xô, Anh, Pháp, Mì B. Liên Xô, Mĩ, Anh c. Liên Xô, Anh, Pháp, Mĩ, Trung Quốc D. Anh, Pháp, Mĩ. Câu 12. Tháng 3-1947, Tổng thông Tơ-ru-man của Mĩ chính thức phát động cuộc “chiên tranh lạnh” nhằm mục đích gì A. Chống Liên Xô và các nƣớc xã hội chủ nghĩa B. Giữ vững nền hòa bình, an ninh thế giới sau chiến tranh C. Xoa dịu tinh thần đấu tranh của công nhân các nƣớc tƣ bản chủ nghĩa D. Chống phong trào giải phóng dân tộc Mĩ La tinh. Câu 13. Thế nào là "chiến tranh lạnh” do Mĩ phát động theo phƣơng thức đầy đủ nhất? A. Chuẩn bị gây ra một cuộc chiến tranh thê giới mới. B. Dùng sức mạnh quân sự đế đe dọa đối phƣơng. C. Thực tế chƣa gây chiến tranh, nhƣng chạy đua vũ trang làm cho nhân loại \\"luỏn luôn trong tình trạng chiến tranh\\" thực hiện "chính sách đu đƣa bên miệng hố chiến tranh\\" D. Chƣa gây chiến tranh nhƣng dùng chính sách viện trợ để khống chế các nƣớc. Nội dung 1. Mục đích 2. Nguyên tắc A. Quyền bình đẳng giữa các quốc gia và quyền dân tộc tự quyếtít B. Tôn trọng toàn vẹn lành thổ và độc lập chính trị của tâtt cả các nƣớc c. Duy trì nền hòa bình và an ninh thê giới D. Giải quyết các tr anh chấp quốc tê bằng phƣơng pháp hca bìrnh E. Thúc đấy quan hệ hừu nghị và hợp tác giừa các nƣớc trêm cơ sở tôn trọng quyền bình đắng giừa các quốc gia và ntfinyên tắc dân tộc tự quyết F. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất cứ nƣớc nàO) .7 Câu 14. Sự kiện nào dẫn đến sự tan vỡ mối quan hệ Đồng minh chông phát xít giữa Liên Xô và Mĩ? A. Sự hình thành hệ thông XHCN sau Chiến tr anh thế giới thứ hai. B. Sự ra đời của \\"Chủ nghĩa Tơ-ru-man" và "chiến tr anh lạnh\\" (3-1947) C. Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử (1949). D. Sự ra đời của khối NATO (9-1949). Cân 15. Hội nghị Pốt-xđam đƣợc triệu tập vào thời gian nào? đâu? A. Tháng năm 1945. Liên Xô. B. Tháng năm 1945. Mĩ. c. Tháng 10 năm 1945. Đức. D. Tháng năm 1945. Đức. Câu 16. Theo tinh thần của Hội nghi Pốt-xđam, quân đội Liên Xô chiếm đóng vùng nào nƣớc Đức? A. Vùng lãnh thổ phía Đông nƣớc Đức. B. Vùng lãnh thổ phía Tây nƣớc Đức. c. Vừng lãnh thổ phía Nam nƣớcĐức. D. Vùng lãnh thổ phía Bắc nƣớc Đức. Câu 17. Theo tinh thần Hội nghị Pốt-xđam, vùng Tây Bắc và vùng phía phía nƣớc Đức do nƣớc nào chiếm đóng? A. Anh chiếm vùng Tây Bắc, Mĩ chiếm vùng phía Nam. B. Trung Quốc chiếm vùng Tây Bắc, Mì chiếm vùng phía Nam. c. Liên Xô chiếm vùng Tây Bắc, Pháp chiếm vùng phía Nam. D. Pháp chiếm vùng Tây Bấc, Liên Xô chiếm vùng phía Nam. Câu 18. Nƣớc Cộng hòa Liên bang Đức đƣợc thành lập vào thời gian nào? A. Tháng 10 nầm 1949. B. Tháng năm 1949. c. Tháng 12 năm 1948. D. Tháng năm 1948. Câu 19. Sự kiện nào dẫn đến thành lập nƣớc Cộng hòa Liên bang Đức? A. Nƣớc Đức đƣợc hoàn toàn thống nhất. B. Nƣớc Đức đã tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít. C. Mĩ, Anh, Pháp hợp nhất các vùng chiếm đóng. D. Tất cả các sự kiện trên. Câu 20. Nhà nƣớc Cộng hòa Dân chủ Đức đƣợc thành lập vào thời gian nào? Á. Tháng năm 1949. B. Tháng 12 năm 1949. c. Tháng l0 năm 1949. D. Tháng năm 1950. Chương II LIÊN XÔ VÀ CÁC NƢỚC ĐÔNG Âu (1945 1991) LIÊN BANG NGA Câu 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nƣớc đế quốc do Mĩ cầm đầu đã thực hiện âm mƣu cơ bản gì để chống lại Liên Xô? A. Tiến hành bao vây kinh tế B. Phát động “chiến tr anh lạnh” c. Dẩy mạnh chiến tranh tổng lực D. Lôi kéo các nƣớc đồng minh chống lại Liên Xô. Câu 2. Từ năm 1946 1950, Liên Xô đã đạt đƣợc thắng lợi to iớn gì trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội? A. Hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm khôi phục kinh tế. B. Phóng thành cồng vệ tinh nhân tạo của Tr ái đất c. Xây dựng cơ sở vật chất- kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội D. Thành lập Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết. Câu 3. Năm 1949 dã ghi dấu ấn vào lịch sử Liên Xô bàng sự kiện nổi bật nào? A. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo. B. Liên Xô đập tan âm mƣu thực hiện cuộc “chịến tr anh lạnh”của Mĩ. c. Liên Xô thực hiện đƣợc nhiều kế hoạch dài hạn8 D. Liên Xô chê tạo thành công bom nguyên tử. Câu 4. Trong các câu dƣới đây, câu nào đúng (Đ), câu nào (S)khi nởi đến thành tựu xây dựng CNXH Liên Xô (từ 1945 đến nửa đầu những nàm 70): TT —%— -. .................... ........ Nội dung 1. Năm 1960, tổng sản lƣợng công nghiệp tăng 72% so với tr ƣớc chiến tranh 2. Liên bang cộng hòa xá hội chủ nghĩa viết đƣợc thành lập vào năm 1922. 3. Trong những năm 1946 1950, Liên Xô trở thành cƣờng quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới sau Mĩ) 4. Liên Xô là nƣớc đi đầu trong một sô ngành công nghiệp mới: công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện nguyên tử. 5. Năm 1957, Liên Xô phóng con tàu vũ trụ đƣa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin bay vòng quanh Trái Đất Câu 5. Nối thời gian cột cho phù hợp với sự kiện cột sau đâty khi nói về sự thành lập các nƣớc dân chủ nh^n cKn Đông Âu: ‟■'I L. 1) 22 1944 2) 23 1944 3) 1945 4) 1945 A. Cộng hòa Nhân dân Bun-ga-ri B. Cộng hòa Nhân dân An-ba-ni c. Cộng hòa Nhân dân Ba Lan D. Cộng hòa Nhân dàn Ru-ma-ni9 Câu 6. Hãy xác định khó khăn lớn nhất Liên Xô do Chiên tranh thê giới thứ hai để lại? A. Hơn 32.000 xí nghiệp bị tàn phá. B. Hơn 70.000 làng mạc bị tiêu hủy. c. Hơn 1710 thành phô bị đổ nát. D. Hơn 27 triệu ngƣời chết Câu 7. Liên Xô dựa vào thuận lợi nào là chủ yếu để xây dựng lại đất nƣớc A. Những thành tựu từ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trƣớc chiến tr anh. B. Sự ủng hộ của phong trào cách mạng thế giới. C. Tính ƣu việt của CNXH và nhiệt tình của nhân dân sau ngày chiến tháng. D. Lãnh thổ lớn và tài nguyên phong phú. Câƣ 8. Thành tựu nào quaii i,rọng nhất mà Liên Xô đạt đƣợc sau chiến tranh? A. Nám 1949, Liên Xô chê tạo thành cong bom nguyên tử. B. Năm 1957, Liên Xô là nƣớc đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của trái đất. c. Năm 1961, Liên Xô là nƣớc đáu tiên phóng thành công tàu vù trụ có ngƣời lái. D. Đến thập kỉ 6u (thê kỉ XX), Liên Xô trở thành cƣờng quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới sau Mĩ). Câƣ 9. Liên Xô chê tạo thành công bom nguyên tử vào năm nào? A. 1945. B. 1947. c. 1949. D. 1951. Câƣ 10. Điểm khác nhau về mục đích trong việc sử dụng năng lƣợng nguyên tử của Liên Xô và Mĩ? A. Mở rộng lãnh thố. B. Duy trì nền hòa bình thế giới, c. Ƣng hộ phong trào cách mạng thê giới. D. Khống chê các nƣớc khác. Câƣ II. Trong quá trình xây dựng CNXH Liên Xô (từ 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thê kỉ XX), sô liệu nào sau đây có nghĩa nhất A. Nếu năm 1950, Liên Xô sẩn xuất đƣợc „27,3 triệu tấn thép thì đến năm 1970 sản xuất đƣợc 115,9 triệu tấn. B. Nám 1950, tổng sản lƣợng công nghiệp của Liên Xô tăng 73% so với tr ƣớc chiến tr anh. c. Từ nãm 1951 đến 1975, mức tăng trƣởng của LiênXôhàng năm đạt 9,6%. D. Từ giữa thập niên 70, sản xuất công nghiệp của Liên Xô đạt khoảng 20% sản lƣợng công nghiộp của toàn thế giới. Câu 12. Nhà máy điện nguyên tử đầu tiên trên thế giới đƣợc xây dựng tại dâu? A. Mĩ B. Đức. c. Liên Xô. D. Trung Quốc. Câu 13. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô cbú trọng vào ngành kỉnh tê nào để đƣa đất nƣớc phát triển? A. Phát triển nền công nghiệp nhẹ. B. Phát triển nền công nghiệp truyền thống. c. Phát triển kinh tế cỏng-nông- thƣơng nghiệp. Phát triển công nghiệp nặng. Câu 14. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất vào nảm nào? A.1955. B.1957. C.1960. D.1961. Câu 15. Năm 1961 là năm diễn ra sự kiện gì thể hiện việc chinh phụic vũ trụ của Liên Xô? A. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất. B. Phóng con tàu đƣa ngƣời đầu tiênbay vào vù trụ. c. Đƣa con ngƣời lên Mặt Trăng. D. Đƣa con ngƣời lên Sao Hóa. Câu 16. Ga-ga-rin đã làm gi trong việc thực hiộn chinh phục vũ trụ? A. Ngƣời đầu tiên bay lên Sao Hỏa. B. Ngƣời đầu tiên thử thành công vệ tinh nhân tạo. c. Ngƣời đầu 5) 29 11 1945 E. Cộng hòa Dân chù Đức 6) 11 12 1945 F. Công hòa Nhân dân HungJgaJri 7) 15 1946 dK Cộng hòa Liên bang Nhân dân Nam 8) 10 1949 H. Cộng hòa Tiệp Khắc10 tiẽtì bay vào vũ trụ. D. Ngƣời đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng. Câu 17. Đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đã đạt đƣợc thỉành tựu cơ bản gì thế hiện sự cạnh tranh với Mĩ và Tây Ảu? A. Thế cân bằng về sức mạnh kinh tế. B. Thế cân bằng chiến lƣợc về sức mạnh quân sự nói chung và sức mạn về hạt nhân nói riêng c. Thế cân bằng về sức mạnh quốc phòng. Câu 19. Vào khoảng thời gian nào các nƣớc Đông Âu lần iƣợt hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân và bƣớc vào thời kì xây dựng CNXH A. Khoảng nhừng năm 1945 1946 B. Khoáng nhừng năm 1946 1947 c. Khoảng những năm 1947 1948 D. Khoảng những năm 1948 1949. Câu 20. Hãy điền tên nƣớc Đông Âu vào chỗ trống các câu sau đây: A. Năm 1970, .... đà hoàn thành công cuộc điện khí hóa cả nƣớc. B. Gần nửa dân số ......... sông trong nhừng ngôi nhà mới xây dƣới chính quyền nhân dân c. tổng sản phấm công nòng nghiộp năm 1975 tảng 55 lần so với năm 1939 D. Sau 20 năm xây dựng chê độ mới, .......... đã trơ thành một nƣớccông nông nghiệp, C.Ó vàn hóa và khoa học-kĩ thuật tiên tiến E. ....... đã đƣợc xếp vào hàng các nƣớc công nghiệp trên thế giới; năm 1970, sản lƣợng công nghiệp chiếm 1,759*- tổng sản lƣợng công nghiệp toàn thế giới. Câu 21. Năm 1973 diễn ra sự biến gì có ảnh hƣởng rất lớn đối với các nƣớc? A. Khủng hoáng kinh tê B. Khủng hoáng năng lƣợng c. Khủng hoảng chính trị D. Tất cả các sự biến trên Câu 22. Vào khoảng những nảm 70 của thê kỉ XX, trên thế giới đã diễn ra sự kiện gì bất lợi và có lợi cho các nƣớc? A. Cuộc khủng hoảng năng lƣợng và sự phát tr iển vƣợtbậc của cách mạng khoa học-kĩ thuật. B. Cuộc khủng hoảng năng lƣợng và sự bùng nổ dân số c. Sự bùng nổ dân số và tàinguyên thiên nhiên ngày càng phong phú. D. Sự bùng nổ dân số và sự đổimới kinh tế, chính trị của các nƣớc. Câu 23. Trƣớc những biến đồi của tình hình thê giới trong những nảm 70, những người lãnh đạo Đảng, Nhà nƣớc Liên Xô đã làm gì? A. ứng dụng thành tựu khoa học-kĩ thuật vào sản xuất. B. Chậm thích ứng, chậm sừa đối c. Chuyển đổi cơ cấu kinh tê cho phù hợp với tình hình thế giới. D. Giao lƣu, hợp tác với các nƣớc. D. Thê cân bằng về chinh phục vù trụK Câu 18. Sắp xếp các sự kiện cột cho phù hợp với cột theo yêu cầu sau đây 1. Liên Xô bƣớc khỏi Cháến tranh thế giới thứ hai. A. Hơn 27 triệu ngƣời chếí B. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo của rái Đất. 2. Thành tựu Liên Xô đạt đƣợc trên lĩnh vực khoa học kĩ thuậí c. Đứng đầu thế giới về sản xuất công nghiệp. I). _Ị các nƣớc đế quốc yêu cầu chia lại lành thổK E. Đƣa nhà du hành vũ trụ GaJgaJrin bay vòng quanh Trái Đất. G. Giàu có nhờ thu lơi nhuận sau cháến tr anh.