Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

100-de-thi-hsg-hoa-9

37663163326338383061363130623435613537623831643965306531653232366261356366343433356136633434653461623865303134366666636162326532
Gửi bởi: nhanthuat vào 09:34 AM ngày 11-06-2016 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 801 | Lượt Download: 16 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Bộ đề dạ học sinh giỏ ********************************************************************************************** ********************************************************************************************** Tra ng ®Ò sè Câu :Có chất: Al, Mg, Al2O3. Chỉ được dùng một hóa chất làm thuốc thử hãy phân biệt chất trên? Câu Muối vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dich NaOH. Hỏi muối thuộc loại muối tr ung hòa hay axit? Cho ví dụ minh họa? Câu 3: Định nghĩa phản ứng trao đổi? Điều kiện để phản ứng trao đổi xảy ra? Cho ví dụ minh họa? Phản ứng trung hòa có phải là phản ứng trao đổi không? Câu Khí CO2 được điều chế bằng cách phản ứng giữa HCl và CaCO3 có lẫn hơi nước và HCl. Làm thế nào để thu được CO2 tinh khiết? Câu Một oxit kim loạ có công thức là MxOy trong đó chiếm 72,41% khối lượng. Khử hoàn toàn oxit này bằng khí CO thu được 16,8 gam kim loại M. Hòa tan lượng bằng HNO3 đặc nóng thu được muối hóa trị III và 0,9 mol khí NO2 Viết các phương trình phản ứng và xá định oxit kim loạ 6. Nung gam hỗn hợp muối cacbonat trung tính của kim loại và đều có hóa trị II. Sau một thời gian thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc) và còn lại hỗn hợp rắn Y. Cho tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư rồi cho khí hoát ra hấp thụ hoàn toàn bỏi dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 15 gam kết tủa. Phần dung dịch cô cạn được 32,5 gam hỗn hợ muối khan. Viết các phương tr ình phản ứng và tính 12. Cho 5,22 gam một muối cacbonat kim loạ (hợp chất X) tác dụng với dung dịch HNO3 Phản ứng giải phóng ra gồm 0,336 lit NO và lit khí CO2. Các thể tích khí được đo điều kiện iêu chuẩn. Hãy xác định muối cacbonat kim loạ đó và tính thể tích khí CO2 (x) 13. Cho một lượng Cu2S tác dụng với dung dịch HNO3 đun nóng. Phản ứng tạo ra dung dịch A1 và giải phóng khí A2 không màu, bị hóa nâu trong không khí. Chia A1 thành phần. Thêm BaCl2 vào phần 1, thấy kết tủa trắng A3 không tan trong axit dư. Thêm một lượ ng dư NH3 vào phần 2, đồng thời khuấy đều hỗn hợp, thu được dung dịch A4 có màu xanh lam đậm. a) Hãy chỉ ra A1, A2, A3, A4 là gì? b) Viết các phương trình hóa học mô tả quá trình nêu trên? 14. Đốt cacbon trong khônh khí nhiệt độ cao, được hỗn hợp khí A. Cho tác dụng vớ Fe2O3 nung nóng được khí và hỗn hợp rắn C. Cho tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 thu được kết tủa và dung dịch D, đun sôi lạ được kết tủa K. Cho tan trong dung dịch HCl thu được khí và dung dịcg E. Cho tác dụng với dung dịch NaOH dư được hỗn hợp kết tủa hiđrôxit F. Nung trong không khí được xit duy nhất. Viết các phương trình phản ứng? 15. Fe O2 HCl H2O NaOH NaOH Dùng phản ứng hóa học nào để chuyển thành E? Biết rằng Cl2 C. 16. Cho một luồng hiđrô dư lần lượt đi qua các ống mắc nối iếp sau đây: CaO CuO Al2O3 Fe2O3 Na2O. Sau đó lấy các chất còn lại trong ống cho tác dụng lần lượt với CO2 với dung dịch HCl và AgNO3. Viết tất cả các phương trình xảy ra? 17. Có mẫu kim loại Ba, Mg, Fe, Ag, Al. Nếu chỉ có dung dich H2SO4 loãng có thể nhận biết được những kim loạ nào? 18. Cho kim loạ A, B, C, có màu gần giống nhau lần lượt tác dụng với HNO3 đặc, dung dịch HCl, dung dịch NaOH ta thu được kết quả như sau: HNO3 HCl NaOH Hỏi chúng là các kim loại ghì trong các kim loạ sau đây :Mg, Fe Ag, Al, Cu? Viết các phương trình phản ứng, biết rằng kim loại tác dụng vớ HNO3 đặc chỉ có khí màu nâu bay ra. 19. Khử 2,4 hỗn hộ CuO và một sắt oxit bằng hiđrô thấy còn lạ 1,76 chất rắn. Nếu lấy chất rắn đó hòa tan bằng dung dịch HCl thì hoát ra 0,448 lít khí (đktc) Xác định công thức của sắt oxit. Biết rằng số mol của oxit trong hỗn hợp bằng nhau. 20. Xác định công thức phân tử của một loạ muối lorua kép xKCl.yMgC l2.zH2O (muối A) người ta tiến hành hí nghiệm sau: Nung 11,1 muối đó thu được 6,78 muối khan. Cho 22,2 muối đó tác dụng với xút dư rồi lấy kết tủa đem nung thu được 3,2 chất rắn. Biết khối lượng phân tảBộ đề dạ học sinh giỏ ********************************************************************************************** ********************************************************************************************** Tra ng muối kép là 277,5. Tìm các giá trị x, y, z? 21. Khi nung 6,06 một muối Nitrat của một kim loại kiềm ta thu được 5,1 chất rắn (nitr it). Hỏi phân hủy muối nitrat của kim loại ghì? 22. Để xác định thành phần của muối kép có công thức p(NH4)2SO4.qFex(SO4)y.tH2O người ta tiến hành thí nghiệm au: Lấy 9,64 muối hòa tan vào nước, sau đó cho tác dụng vớ Ba(OH)2 dư, khi đun nóng ta thu được kết tủa và khí C. Lấy kết tủa nung nhiệt độ cao có mặt không khí) ta thu được 10,92 chất rắn. Cho toàn bộ khí hấp thụ vào 200 ml dung dịch H2SO4 0,1 M. Để trung hòa lượng axit dư cần dùng 200 ml dung dịch NaOH 0,1 1) Viết tất cả các phương trình phản ứng xảy ra? 2) Xác định các giá trị x, y, p, q, t? 23. Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5H2Ovà bao nhiêu gam dung dịch CuSO4 8% để điều chế280 dung dịch uSO4 16%? 24. Trộn V1 lit dung dịch chứa 9,125d HCl vớ V2 lit dung dịch chứa 5,47 HCl, ta thu được lit dung dịch C. Tính nồng dộ mol của dung dịch A, B, biết V1 V2 2l, và hiệu số giữa nồng độ mol dung dich và là 0,4 mol/ l. 25. Đồng nitrat bị phân hủy khi nung nóng theo phản ứng: Cu(NO3)2 CuO 2NO2 + O2. Nếu khi nung 15,04g đồng nitrat thấy còn lạ 8,56g chất rắn, thì có bao nhiêu phần trăm đồng nitrat bị phân hủy và xác định thành phần chất rắn còn lại. 26. Hòa tan 1,42g hợp kim Mg Al Cu bằng dung dịch HCl dưta thu được dung dịch A, khí và chất rắn C. Cho dung dịch tác dụng với xút dư rồi lấy kết tủa nung nhiệt độ cao thì thu được 0,4g chất rắn. Mặt khác đốt nóng chất rắn trong không khí thì thu được 0,8g một oxit màu đen. 1) Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợ ban đầu? 2) Cho khí tác dụng với 0,672 lit khí clo (đktc) rồi lấy sản phẩm hòa tan vào 19,72 lit nước, ta được dung dịch D. Lấy dung dịch tác dụng với AgNO3 thấy tạo thành 0,7175g kết tủa. Tính hiệu suất phản ứng giữa khí và clo? 27. Chia 1,5g hỗn hợp bột Fe Al Cu thành phần bằng nhau: 1) Lấy một phần hòa tan bằng dung dich HCl thấy còn lạ 0,2g chất rắn không tan và 448 cm3 khí bay ra. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợ p? 2) Lấy phần thứ cho vào 400 ml dung dịch hỗn hợp AgNO3 0,08 và Cu(NO3)2 0,5 M. Sau khi kết thúc các phản ứng ta thu được chất rắn và dung dịch B. Tính khối lượng chất rắn và nồng độ mol của các chất trong dung dịc B? 28. Một loại đá chứa CaCO3, MgCO3, Al2O3, khối lượng nhôm oxit bằng 1/8 khối lượng các muối cacbonat. Đem nung đá nhiệt độ cao ta thu được chất rắn có khối lượng bằng 6/10 khối lượng đá trước khi nung. ính thành phần trăm của MgCO3 trong đá? 29. Hòa tan 4,59g nhôm bằng dung dịch HNO3 được dung dịch nhôm nitrat và hỗn hợp khí NO và N2O có tỉ khối so với hiđrô là 16,75. 1) Tính khối lượng nhôm nitrat? 2) Tính thể tích các khí NO và N2O 30.* là một mẫu hợp kim Cu Zn. Chia mầu hợp kim đó thành phần bằng nhau. Phần thứ nhất hòa tan bằng dung dịc dư thấy còn lại gam không tan, phần thứ luyện thêm vào gam Al thì thu được mẫu hợp kim trong có hàm lượng phần trăm của Zn nhỏ hơn 33,3% so với hàm lươ ng Zn trong mẫu hợp kim A. Tính của Cu trong mẫu hợp kim A, biết rằng khi ngâm mầu hợp kim trong dung dịch NaOH thì sau một thời gian lượng khí bay ra vượt quá lit. 31. Hỗn hợp khí O2 và SO2 có tỉ khối so vớ hiđrô bằng 24, sau khi đung nóng hỗn hợp đó với chất xúc tác ta thu được hỗn hợp khí mớ có tỉ khối hơ so với hiđrô bằng 30. a) Xác định thành phần hỗn hợp trước và sau phản ứng? b) Tính thành phần trăm mối khí ham gia phản ứng? Chú ý: Trong bài tập này các chất đều phản ứng không hoàn toàn. 32. Hoàn thành các phản ứng theo sơ đồ sau: Fe ... NaOH NaCl O2 H2O E; Fe 33. Hãy lấy chất vô cơ A, B, C) thỏa mãn các điều kiện sau: Khi trộn dung dịch và thì tạo thành kết tủa. Khi cho hoặc tác dụng với thì tạo thành một chất khí không cháy. 0t 0tBộ đề dạ học sinh giỏ ********************************************************************************************** ********************************************************************************************** Tra ng 34. A, B, là các hợp chất của kim loạ i, khi đốt nóng nhiệt độ cao có ngọn lữa màu vàng, là một hợp chất của cacbon. tác dụng với tạo thành hoặc C, tác dụng với tạo thành C. Nung nhiệt độ cao được một sản phẩm là D, tác dụng vớ dung dịch tạo thành B. A, B, là những chất ghì? Viết các phương trình phản ứng? 35. Có một hỗn hợp kim loạ hóa trị II đứng trước H. Tỉ lệ khối lượ ng nguyên tử của chúng là 7. Tỉ lệ số mol của các kim loạ là 1. Khi hòa tan 14,6 gam hỗn hợp bằng dung dịch HCl thấy thoát ra 7,84 hiđrô. Xác định khối lượng nguyên tử và gọi tên của chúng? 36.* là dung dịch NaOH, là dung dịch H2SO4. Trộn 0,2 lit và 0,3 lit thu được 0,5 lit dung dịch C. Lấy 20 ml dụng dịch C, thêm một ít quỳ ím vào ta thấy màu xanh. Sau đó thêm từ từ dung dịch HCl 0,05M cho tớ khi quỳ ím chuyển hành màu tím thấy tốn hết 40 ml axit. Trộng 0,3 và 0,3l được dung dịch D. Lấy 20 ml dung dịch D, thêm vào ít quỳ ím thấy có màu đỏ, sau đó thêm từ từ dung dịch NaOH 0,1 cho tới khi quỳ ím đổi thành màu ím thấy tốn hết 80 ml dung dịch NaOH. Tính nồng độ mol của các dung dịch và B? 37. Cho chất tác dụng với chất được khí có mùi trứng thối. Đốt cháy khí khi có mặt oxi dư được khí II có mùi hắc. Cho khí tác dụng với khí II được chất màu vàng. Nung chất với sắt được chất D, cho tác dụng với dung dịc HCl được khí I. Viết các phương trình phản ứng xảy ra? 38.* Hỗn hợp gồm BaO, FeO, Al2O3. Hòa tan trong lượng dư nước, được dung dịch và phần không tan B. Sục khí CO2 dư vào dung dịch D, phản ứng tạo kết tủa. Cho khí CO dư đi qua nung nóng thu được chất rắn E. Cho tác dụng vớ dung dịch NaOH dư, thấy tan một phần còn lại chất rắn G. Hòa tan hết trong một lượng dư dung dịch H2SO4 loãng rồi cho dung dịch thu được tác dụng vớ dung dịch KMnO4. Viết các phương trình phản ứng xảy ra? 39. Cho 18,5 hỗn hợ gồm Fe, Fe3O4 tác dụng với 200 ml dung dịch HNO3 loãng đun nóng và khuấy đều. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,24 lit khí NO duy nhất (đktc), dung dịch Z1 và còn lại 1,46 gam kim loại. 1/ Viết các phương trình phản ứng xảy ra? 2/ Tính nồng độ mol/ của dung dịch HNO3? 3/ Tính khối lượng muối trong dung dịch Z1? 40. Viết phương tr ình thích hợp cho sơ đồ sau: Ba(NO3)2 NaNO3 41. Viết phương tr ình phản ứng xảy ra (nếu có): a) Cho bột nhôm vào dung dịch NaCl b) Cho một mẫu Natri vào dung dịch FeC l3. c) Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư. d) Sục khí SO2 từ từ vào dung dịch nước vôi trong cho đến dư khí SO2. 42. Trong tự nhiên các nguyên tố Ca, Mg có trong quặng đôlômit CaCO3.MgCO3. từ quặng này, hãy trình bày phương pháp điều chế CaCO3, MgCO3 dạng riêng biệt tinh khiết? 43. Có hai dung dịch NaOH nồng độ C% (dung dịch 1) và C2% (dung dịch 2). Cần trộn chúng theo tỉ lệ khối lương như thế nào để thu được dung dịch NaOH C% (dung dịcg 3). Không sử dụng quy tắc đường chéo) Áp dụng bằng số: C1 3%, C2 10%, C1 5%. 44. Cho 10 lít N2 và CO2 (đktc) đi qua lít dung dịch Ca(OH)2 0,02M, thu được kết tủa. Xác định thành phần (theo thể tích) của CO2 trong hỗn hợp. 45. Cho dung dịch có hòa tan 16,8g NaOH tác dụng vớ dung dịch có hòa tan 8g Fe2(SO4)3, sau đó lại thêm vào dung dịch trên 13,68g Al2(SO4)3. Từ những phản ứng này người ta thu được dung dịch và kết tủa. Lọc kết tủa được chất rắn B. Dung dịch được pha loãng 500 ml. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. a) Xác đinh thành phần định tính và định lượng của chất rắn B? b) Xác định nồng độ của mỗi chất trong dung dịch sau khi pha loãng? 46. Từ Canxicacbua và các chất vô cơ cần thiết khác, viết PTPƯ điều chế nhựa PE, etylaxêtat, cao su Buna? 47. Đốt cháy hoàn toàn 18g chất hữu cơ cần lượng vừa đủ 16,8lit O2 (đktc), thu được CO2 và hơi nước với tỉ lệ thể tích V( CO2) (H2O) 2. Biết tỉ khối hơ của so với H2 là 36. a) Hãy xác định công thức phân tử của A? b) Hãy đề nghị CTCT của A. Biết rằng có thể axit hoặc este. 48. Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp gồm: BaCO3, MgCO3, Al2O3 được chất rắn A, khí D. Hòa tan trong NaOH dư được dung dịch và kết tủa C. Sục vào thấy có kết tủa. Hòa tan trong dung dịch NaOH dư thấy kết tủa tan một phần. Viết các PTPƯ? ®Ò sè 1Bộ đề dạ học sinh giỏ ********************************************************************************************** ********************************************************************************************** Tra ng ài 1: Hoà tan hoàn toàn 3,34 gam hỗn hợp ha muối cabonat kim loạ hoá tri II và hoá trị III bằng dung dịch HCl dư ta được dung dịch và 0,896 lít khí đktc. Tính khối lượng muối có trong dung dịch A. ài 2: Khử gam hỗn hợp gồm các oxit CuO, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 bằng khí CO nhiệt độ cao, người ta thu được 40 gam chất rắn và 13,2 gam khí CO2. Tính giá trị của m. Bài 3: Ngâm một vật bằng Đồng có khối lượng 15 gam dung dịch có chứa 0,12 mol AgNO3 sau một hời gian lấ vật ra thấy khối lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 25%. Tính khối lượng của vật sau phản ứng. Bài 4: Cho 3,78 gam bột Nhôm phản ứng vừa đủ vớ dung dịch muối XC l3 tạo thành dung dịch giảm 4,06 gam so vớ dung dịch XCl3. Tìm công thức của muối XC l3. Bài 5: Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng hỗn hợp không đổi được 69 gam chất rắn. Tính thành phần phần khối lượng của các chất trong hỗn hợp. Bài 6: Lấy 3,33 gam muối lorua của một kim loạ chỉ có hoá tr II và một lượng muối itrat của kim loạ đó có cùng số mol như muối lor ua nói trên, thấy khác nhau 1,59 gam. Hãy tìm kim loạ trong ha muối nói trên. Bài 7: Cho 14,5 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe và Zn vào dung dich H2SO4 loãng dư tạo ra 6,72 lít H2 đktc. Tính khối lượ ng muối Sunfat thu được. Bài 8: Hoà tan gam hỗn hợp gồm Sắt và kim loạ có hoá tr không đổi) trong dung dịch HCl dư thì thu được 1,008 lít khí đktc và dung dịch chứa 4,575 gam muối khan. Tính giá trị của m. Bài 9: Cho 0,25 mol hỗn hợp KHCO3 và CaCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl. Khí thoát ra được dẫn vào dung dịch nước vôi trong dư thu được gam kết tủa. Hãy tính giá trị của a. Bài 10: Cho 9,4 gam MgCO3 tác dụng vớ một lượng vừa đủ dung dịch HCl, Dẫn khí sinh ra vào dung dịch nước vôi tr ong. Hãy tính khối lượng kết tủa thu được. Bài 11: Cho 1,78 gam hỗn hợp hai kim loại hoá tr II tan hoàn oàn trong dung dịch H2SO4 loãng, giải phóng được 0,896 lít khí Hiđrô đktc. Tính khối lượng hỗn hợp muối Sunfat khan thu được. Bài 12: Hoà tan gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loạ hoá tr II vào dung dịch HC hu được 2,24 lít khí H2 đktc. Nếu chỉ dùng 2,4 gamkim loạ hoá trị II thì dùng không hết 0,5 mol HC l. Tìm kim loạ hoá tri II. Bài 13: Cho 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg tác dụng hết vớ dung dịch H2SO4 loãng dư sau phản ng hu được dung dịch và lít khí H2 đktc. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch thu được kết tủa B. Lọc nung trong không khí đến khối lượ ng khối lượng không đổi được gam. Tính giá trị m. ®Ò sè Bµi 1. 20oC, hßa tan 60g muèi kali nitrat vµo 190g n­íc th× ®­îc dung dÞch bµo hßa. H·y tÝnh ®é tan cña muèi kali nitrat ëBộ đề dạ học sinh giỏ ********************************************************************************************** ********************************************************************************************** Tra ng nhiÖt ®é ®ã. §a: 31,6g Bµi 2. 20oC ®é tan cña kali sunfat lµ 11,1g. Hái ph¶i hßa tan bao nhiªu gam muèi nµy vµo 80g n­íc ®Ó ®­îc dung dÞch b·o hßa nhiÖt ®é ®· cho. §a: 8,88g Bµi 3. X¸c ®Þnh khèi l­îng muèi kali clorua kÕt tinh ®­îc sau khi lµm nguéi 604g dung dÞch b·o hßa 80 oC xuèng 20 oC §é tan cña KCl 80 oC b»ng 51g 20 oC lµ 34g §a: 68g Bµi 4. §é tan cña NaNO3 100 oC lµ 180g, 20 oC lµ 88g. Hái cã bao nhiªu gam NaNO3 kÕt tinh l¹i khi h¹ nhiÖt ®é cña 84g dung dÞch NaNO3 b·o hßa tõ 100 oC xuèng 20 oC §a: 27,6g Bµi 5. khi hßa tan 48g amoni nitrat vµo 80ml n­íc, lµm cho nhiÖt ®é cña n­íc h¹ xuèng tíi -12,2 oC.NÕu muèn h¹ nhiÖt ®é cña 250ml n­íc tõ 15oC xuèng 0oC th× cÇn ph¶i hßa tan bao nhiªu gam amoni nitrat vµo l­îng n­íc nµy. §a: 82,72g Bµi 6. TÝnh phÇn tr¨m vÒ khèi l­îng cña n­íc kÕt tinh trong: a. Xo®a: Na2CO3 10 H2O b. Th¹ch cao: CaSO4 2H2O §a: a. 62,93% b. 20,93% ài 7: Cô cạn 160 gam dung dịch CuSO4 10% đến khi tổng số nguyên tử trong dung dịch chỉ còn một nửa so với ban đầu thì dừng lại. ìm khối lượng nước bay ra. (Đ a: 73,8 gam) ài 8: Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 6,95M (D 1,39 g/ml) ài 9: a. Cần lấy bao nhiêu gam CuSO4 hòa tan vào 400ml dd CuSO4 10% (D 1,1 g/ml) để tạo thành dd có nồng độ là 20,8% b. Khi hạ nhiệt độ dd xuống 12oC thì thấy có 60g muối CuSO4.5H2O kết tinh, tách ra khỏi dd ính độ tan của CuSO4 12oC. (được phép sai số nhỏ hơn 0,1%) (a 60g b.17,52) ài 10: Cho 100g dd Na2CO3 16,96%, tác dụng vớ 200g dd BaCl2 10,4%. Sau phản ứng lọc bỏ kết tủa được dd Tính nồng độ các chất tan trong dd A. (NaCl 4,17%, Na2CO3 2,27%) ài 11: Hòa tan một lượng muối cacbonat của một kim loạ hóa trị II bằng dd H2SO4 14,7 %. Sau khi phản ứng kết thúc khí không còn thoát ra nữa, thì còn lại dd 17% muối sunfat tan. Xác định khối lượng nguyên tử của kim loại. ®Ò sè Bài 1: Hoà tan hoàn toàn 3,34 gam hỗn hợp ha muối cabonat kim loạ hoá tr II và hoá tr III bằng dung dịch HCl dư ta được M(l) (ml)ddddm.1000n n.1000 m.100.10.D C%.10.DMCmV .M MD MC .M6, 95.98C% 49%10D 10.1, 39 Bộ đề dạ học sinh giỏ ********************************************************************************************** ********************************************************************************************** Tra ng dung dịch và 0,896 lít khí đktc. Tính khối lượng muối có trong dung dịch A. Bài 2: Khử gam hỗn hợp gồm các oxit CuO FeO, Fe2O3 và Fe3O4 bằng khí CO nhiệt độ cao, ngườ ta thu được 40 gam chất rắn và 13,2 gam khí CO2. Tính giá trị của m. Bài 3: Ngâm một vật bằng Đồng có khối lượng 15 gam dung dịch có chứa 0,12 mol AgNO3 sau một hời gian lấ vật ra thấy khối lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 25%. Tính khối lượng của vật sau phản ứng. Bài 4: Cho 3,78 gam bột Nhôm phản ứng vừa đủ vớ dung dịch muối XC l3 tạo thành dung dịch giảm 4,06 gam so vớ dung dịch XCl3. Tìm công thức của muối XC l3. Bài 5: Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng hỗn hợp không đổi được 69 gam chất rắn. Tính thành phần phần khối lượng của các chất trong hỗn hợp. Bài 6: Lấy 3,33 gam muối lorua của một kim loạ chỉ có hoá tr II và một lượng muối itrat của kim loạ đó có cùng số mol như muối lor ua nói trên, thấy khác nhau 1,59 gam. Hãy tìm kim loạ trong ha muối nói trên. Bài 7: Cho 14,5 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe và Zn vào dung dich H2SO4 loãng dư tạo ra 6,72 lít H2 đktc. Tính khối lượ ng muối Sunfat thu được. Bài 8: Hoà tan gam hỗn hợp gồm Sắt và kim loạ có hoá tr không đổi) trong dung dịch HCl dư thì thu được 1,008 lít khí đktc và dung dịch chứa 4,575 gam muối khan. Tính giá trị của m. Bài 9: Cho 0,25 mol hỗn hợp KHCO3 và CaCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl. Khí thoát ra được dẫn vào dung dịch nước vôi trong dư thu được gam kết tủa. Hãy tính giá trị của a. Bài 10: Cho 9,4 gam MgCO3 tác dụng vớ một lượng vừa đủ dung dịch HCl, Dẫn khí sinh ra vào dung dịch nước vôi tr ong. Hãy tính khối lượng kết tủa thu được. Bài 11: Cho 1,78 gam hỗn hợp hai kim loại hoá tr II tan hoàn oàn trong dung dịch H2SO4 loãng, giải phóng được 0,896 lít khí Hiđrô đktc. Tính khối lượng hỗn hợp muối Sunfat khan thu được. Bài 12: Hoà tan gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loạ hoá tr II vào dung dịch HC hu được 2,24 lít khí H2 đktc. Nếu chỉ dùng 2,4 gamkim loạ hoá trị II thì dùng không hết 0,5 mol HC l. Tìm kim loạ hoá tri II. Bài 13: Cho 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg tác dụng hết vớ dung dịch H2SO4 loãng dư sau phản ng hu được dung dịch và lít khí H2 đktc. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch thu được kết tủa B. Lọc nung trong không khí đến khối lượ ng khối lượng không đổi được gam. Tính giá trị m. ®Ò sè 1- Cã lä ®ùng riªng biÖt: N­íc cÊt, d.d NaOH, HCl, NaCl. Nªu c¸ch nhËn biÕt tõng chÊt trong lä. 2- ViÕt c¸c PTHH vµ dïng quú tÝm ®Ó chøng minh r»ng: a) CO2, SO2, SO3, N2O5, P2O5 lµ c¸c Oxit axit. b) Na2O, K2O, BaO, CaO lµ c¸c «xit baz¬. 3- Cã lä ®ùng riªng biÖt: N­íc cÊt, R­îu etylic, d.d NaOH, HCl, d.dCa(OH)2 Nªu c¸ch nhËn biÕt tõng chÊt trong lä.Bộ đề dạ học sinh giỏ ********************************************************************************************** ********************************************************************************************** Tra ng 4- Cho 17,2 gam hçn hîp Ca vµ CaO t¸c dông víi l­îng n­íc d­ thu ®­îc 3,36 lÝt khÝ H2 ®ktc. a) ViÕt PTHH cña c¸c ph¶n øng x¶y ra vµ tÝnh khèi l­îng mçi chÊt cã trong hçn hîp? b) TÝnh khèi l­îng cña chÊt tan trong dung dÞch sau ph¶n øng? 5- Cho c¸c chÊt sau: P2O5, Ag, H2O, KClO3, Cu, CO2, Zn, Na2O, S, Fe2O3, CaCO3, HCl. H·y chän trong sè c¸c chÊt trªn ®Ó ®iÒu chÕ ®­îc c¸c chÊt sau, viÕt PTHH x¶y ra nÕu cã? 6- Chän c¸c chÊt nµo sau ®©y: H2SO4 lo·ng, KMnO4, Cu, C, P, NaCl, Zn, S, H2O, CaCO3, Fe2O3, Ca(OH)2, K2SO4, Al2O3, ®Ó ®iÒu chÕ c¸c chÊt: H2, O2, CuSO4, H3PO4, CaO, Fe. ViÕt PTHH? 7- B»ng ph­¬ng ph¸p ho¸ häc h·y nhËn biÕt khÝ lµ: O2, H2, CO2, CO ®ùng trong b×nh riªng biÖt? 8- B»ng ph­¬ng ph¸p ho¸ häc h·y ph©n biÖt c¸c dung dÞch sau: HCl, NaOH, Ca(OH)2, CuSO4, NaCl. ViÕt PTHH x¶y ra? 9- Cã mét cèc ®ùng d.d H2SO4 lo·ng. Lóc ®Çu ng­êi ta cho mét l­îng bét nh«m vµo dd axit, ph¶n øng xong thu ®­îc 6,72 lÝt khÝ H2 ®ktc. Sau ®ã thªm tiÕp vµo dd axit ®ã mét l­îng bét kÏm d­, ph¶n øng xong thu ®­îc thªm 4,48 lÝt khÝ H2 n÷a ®ktc. a) ViÕt c¸c PTHH x¶y ra? b) TÝnh khèi l­îng bét Al vµ Zn ®· tham gia ph¶n øng? c) TÝnh khèi l­îng H2SO4 ®· cã trong dung dÞch ban ®Çu? d) TÝnh khèi l­îng c¸c muèi t¹o thµnh sau ph¶n øng? 10- TÝnh l­îng muèi nh«m sunfat ®­îc t¹o thµnh khÝ cho 49 gam axit H2SO4 t¸c dông víi 60 gam Al2O3. Sau ph¶n øng chÊt nµo cßn d­, khèi l­îng lµ bao nhiªu? 11-Mét baz¬ cã thµnh phÇn khèi l­îng cña kim lo¹i lµ 57,5 %. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc baz¬ trªn. BiÕt PTK cña b»ng 40 ®vC. 12- Cho c¸c chÊt cã CTHH sau: K2O, HF, ZnSO4, CaCO3, Fe(OH)3, CO, CO2, H2O, NO, NO2, P2O5, HClO, HClO4, H3PO4, NaH2PO4, Na3PO4, MgCl2. H·y ®äc tªn c¸c chÊt 13- ThÓ tÝch n­íc tr¹ng th¸i láng thu ®­îc lµ bao nhiªu khi ®èt 112 lÝt H2 ®ktc víi O2d­ 14- ViÕt PTHH thùc hiÖn s¬ ®å sau: a) Na -> Na2O -> NaOH -> NaCl. b) -> CO2 CaCO3 -> CaO -> Ca(OH)2 c) -> SO2 -> SO3 H2SO4-> ZnSO4 d) -> P2O5 -> H3PO4 -> Na3PO4. 15- Nếu cho cùng số mol mỗi kim loại Ca Al lần lượt tác dụng vớ dung dịch axit HCl hì kim loạ nào cho nhiều Hidro hơn ®Ò sè Câu 1: Từ các hóa chất có sẵn sau đây: Mg Al Cu HCl KClO3 Ag Hãy làm thế nào để có thể thực hiện được sự biến đổi sau: Cu --- CuO --- Cu Câu 2: Khử hoàn toàn 11,5 gam một Ôxit của Chì bằng khí iđro, thì thu được 10,35 gam kim loạ Chì. Tìm công thức hóa học của Chì ôxit. Câu 3: Các chất nào sau đây có thể tác dụng được với nhau? Viết phương trình hóa học. SO2 CaO H2O Fe3O4 H2 NaOH HCl. Câu 4: Khử hoàn toàn hỗn hợp (nung nóng gồm CuO và Fe2O3 bằng khí iđro, sau phản ứng thu được 12 gam hỗn hợp kim loại. Ngâm hỗn hợp kim loạ này trong dd HC l, phản ứng xong ngườ ta lạ thu được khí Hiđro có thể tích là 2,24 lít. A) Viết các phương trình hóa học xảy ra. B) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi Oxit có trong hỗn hợp ban đầu. C) Tính thể ích khí Hiđro đã dùng đktc để khử khử hỗn hợp các Oxit trên. Câu 5: Cho 28 ml khí Hiđro cháy trong 20 ml khí Oxi. A) Tính khối lượng nước tạo thành. B) Tính thể tích của nước tạo thành nói trên. Các khí đo điều kiện tiêu chuẩn Bµi 6: 1) Cho c¸c PTHH sau PTHH nµo ®óng, PTHH nµo sai? V× sao? a) Al HCl AlCl3 3H2 ; b) Fe HCl FeCl3 3H2 c) Cu HCl CuCl2 H2 d) CH4 O2 SO2 H2O 2) Chän c©u ph¸t biÓu ®óng vµ cho vÝ dô: a) Oxit axit th­êng lµ oxit cña phi kim vµ t­¬ng øng víi mét axit. b) Oxit axit lµ oxit cña phi kim vµ t­¬ng øng víi mét axit. c) Oxit baz¬ th­êng lµ oxit cña kim lo¹i vµ t­¬ng øng víi mét baz¬. d) Oxit baz¬ lµ oxit cña kim lo¹i vµ t­¬ng øng víi mét baz¬. 3) Hoµn thµnh c¸c PTHH sau: a) C4H9OH O2 CO2 H2O b) CnH2n CO2 H2O c) KMnO4 KCl MnCl2 Cl2 H2O d) Al H2SO4(®Æc, nãng) Al2(SO4)3 SO2 H2OBộ đề dạ học sinh giỏ ********************************************************************************************** ********************************************************************************************** Tra ng Bµi 7: TÝnh sè mol nguyªn tö vµ sè mol ph©n tö oxi cã trong 16,0 khÝ sunfuric. Bµi 8: §èt ch¸y hoµn toµn khÝ cÇn dïng hÕt 8,96 dm3 khÝ oxi thu ®­îc 4,48 dm3 khÝ CO2 vµ 7,2g h¬i n­íc. a) do nh÷ng nguyªn tè nµo t¹o nªn? TÝnh khèi l­îng ®· ph¶n øng. b) BiÕt tû khèi cña so víi hi®ro lµ 8. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña vµ gäi tªn A. Bµi 9: Cho luång khÝ hi®ro ®i qua èng thuû tinh chøa 20 bét ®ång(II) oxit 400 0C. Sau ph¶n øng thu ®­îc 16,8 chÊt r¾n. a) Nªu hiÖn t­îng ph¶n øng x¶y ra. b) TÝnh hiÖu suÊt ph¶n øng. c) TÝnh sè lÝt khÝ hi®ro ®· tham gia khö ®ång(II) oxit trªn ®ktc. ®Ò sè Câu 1: a)Tính khối lượ ng của hỗn hợp khí gồm 6,72 lít H2 17,92 lít N2 và 3,36 lít CO2 b) Tính hạt vi mô phân tử) có trong hh khí trên với N= 6. 1023 Câu 2: Có 5,42 gam muối thuỷ ngân clor ua được chuyển hoá thành Hg và Cl bằng cách ®èt nóng với chất thích hợp thu được 4gam Hg. a) Tính khối lượng clo đã kết hợp với 4g Hg b) Có bao nhiêu mol nguyên tử clo trong khối lượng trên c) Có bao nhiêu mol nguyên tử Hg trong 4g Hg? d) Từ câu trả lời (b) và (c) hãy tìm công thức hoá học của muối thuỷ ngân clorua trên Câu Phương trình phản ứng: K2SO3 HCl KC l+ H2O SO2 Cho 39,5 K2SO3 vào dung dịch có 14,6g HCl a) Tính thể tích khí inh ra đktc b) Tính khối lượng chất tham gia phản ứng còn thừa trong dung dịch Có thể thu những khí dướ đây vào bình H2 Cl2 NH3 CO2 SO2 CH4 Bằng cách Đặt đứng bình :……………… Đặt ngược bình :……………… Câu Hoàn thành các phương trình hoá học sau Al Cl2 ----- AlC l3 Na H2O ----- NaOH H2 Fe2O3 HCl ----- FeCl3 H2O FeS2 O2 ----- Fe2O3 SO2 Câu Tính nồng độ và nồng độ của dung dịch khi hoà tan 14,3 gam xôđa .(Na2CO3.10H2O) vào 35,7 nước Biết thể tích dd bằng thể tích nước Câu 6: Cho 2,8g một hợp chất tác dụng với Ba lorua ính khối lượng Bari sunfat và Natri clo rua tạo thành. Biết -Khối lượng Mol của hợp chất là 142g %Na =32,39% %S 22,54% còn lại là oxi hợp chất Câu 7: Một chất lỏng dễ bay hơ thành phần phân tử có 23,8% 5,9% H, và 70,3% Cl có phân tử khối bằng 50,5 Tìm công thức hoá học của hợp chất trên Câu 8:Trộn lẫn 50g dung dịch NaOH 8% với 450g dung dịch NaOH 20% a) Tính nồng độ phần trăm dung dịch sau khi trộn b) Tính thể tích dung dịch sau khi trộn biết khối lượng riêng dung dịch này là 1,1g/ml Câu 9: Cho 22g hỗn hợp kim loại Nhôm và sắt tác dụng vớ dd HCl dư .Trong đó nhôm chiếm 49,1% khối lượng hỗn hợp a)Tính khối lượng xit HCl cần dùng b) Tính thể tích iđrô sinh ra ?( đktc) c) Cho toàn bộ H2 trên đi qua 72g CuO nung nóng Tính khối lượng chất rắn sau phản ứng Câu 10: Có những chất khí sau Nitơ Cacbon đioxit khí Cacbonic) ,Neon (Ne là khí trơ oxi metan (CH4) Khí nào làm cho than hồng cháy sáng Viết PTHH a) Khí nào làm đục nước vôi trong Viết PTHH b) Khí nào làm tắt ngọn nến đang cháy Giải hích c) Khí nào trong các khí trên là khí cháy Viết PTHH Câu 11: Đốt cháy 1,3g bột nhôm trong khí Clo ngườ ta thu được 6,675g .hợp chất nhôm clor ua. Giả sử chưa biết hoá trị của Al và Cl a) Tìm CTHH của nhôm clorua b) Tính khối lượng của khí clo tác dụng vứi nhôm Câu 12: Sơ đồ phản ứng NaOH CO2 ----------- Na2CO3 H2O a) Lập PTHH của phản ứng trên ?Bộ đề dạ học sinh giỏ ********************************************************************************************** ********************************************************************************************** Tra ng b) Nếu dùng 22g CO2 tác dụng với lượng NaOH vừa đủ hãy tính khối lượng Na2CO3 điều chế được c) Bằng thực nghiệm ngườ ta điều chế được 25g Na2CO3 Tính hiệu suất của quá trình thực nghiệm ®Ò sè 1/ Hoµ tan 50 tinh thÓ CuSO4.5H2O th× nhËn ®­îc mét dung dÞch cã khèi l­îng riªng b»ng 1,1 g/ml. H·y tÝnh nång ®é vµ nång ®é mol cña dung dÞch thu ®­îc. 2/ TÝnh l­îng tinh thÓ CuSO4.5H2O cÇn thiÕt hoµ tan 400g CuSO4 2% ®Ó thu ®­îc dd CuSO4 cã nång ®é 1M(D= 1,1 g/ml). 3/ Cã dung dÞch H2SO4 Dung dÞch cã nång ®é 14,3M (D= 1,43g/ml). Dung dÞch cã nång ®é 2,18M (D= 1,09g/ml). Dung dÞch cã nång ®é 6,1M (D= 1,22g/ml). Trén vµ theo tØ lÖ mA: mB b»ng bao nhiªu ®Ó ®­îc dung dÞch C. §S mA: mB 3:5 4/ Hoµ tan m1 Na vµo m2g H2O thu ®­îc dung dÞch cã tØ khèi d. Khi ®ã cã ph¶n øng: 2Na+ 2H2O -> 2NaOH H2 a/ TÝnh nång ®é cña dung dÞch theo m. b/ TÝnh nång ®é mol cña dung dÞch theo vµ d. c/ Cho C% 16% H·y tÝnh tØ sè m1/m2.. Cho CM 3,5 M. H·y tÝnh d. 5/ Hoµ tan mét l­îng muèi cacbonat cña mét kim lo¹i ho¸ trÞ II b»ng axit H2SO4 14,7% Sau khi chÊt khÝ kh«ng tho¸t ra n÷a läc bá chÊt r¾n kh«ng tan th× ®­îc dung dÞch chøa 17% muèi sunph¸t tan. Hái kim lo¹i ho¸ trÞ II lµ nguyªn tè nµo. 6/ TÝnh C% cña dung dÞch H2SO4 nÕu biÕt r»ng khi cho mét l­îng dung dÞch nµy t¸c dông víi l­îng d­ hçn hîp Na- Mg th× l­îng H2 tho¸t ra b»ng 4,5% l­îng dung dÞch axit ®· dïng. 7/ Trén 50 ml dung dÞch Fe2(SO4)3 víi 100 ml Ba(OH)2 thu ®­îc kÕt tña vµ dung dÞch Läc lÊy ®em nung nhiÖt ®é cao ®Õn hoµn toµn thu ®­îc 0,859 chÊt r¾n. Dung dÞch cho t¸c dông víi 100 ml H2SO4 0,05M th× t¸ch ra 0,466 kÕt tña. TÝnh nång ®é mol cña dung dÞch ban ®Çu §S TÝnh ®­îc CM dd Fe2(SO4)3 0,02M vµ cña Ba(OH)2 0,05M 8/ Cã dung dÞch NaOH (B1; B2) vµ dung dÞch H2SO4 (A). Trén B1 víi B2 theo tØ lÖ thÓ tÝch 1: th× ®­îc dung dÞch X. Trung hoµ thÓ tÝch dung dÞch cÇn mét thÓ tÝch dung dÞch A. Trén B1 víi B2 theo tØ lÖ thÓ tÝch 2: th× ®­îc dung dÞch Y. Trung hoµ 30ml dung dÞch cÇn 32,5 ml dung dÞch A. TÝnh tØ lÖ thÓ tÝch B1 vµ B2 ph¶i trén ®Ó sao cho khi trung hoµ 70 ml dung dÞch t¹o ra cÇn 67,5 ml dung dÞch A. 9/ Dung dÞch lµ dd H2SO4. Dung dÞch lµ dd NaOH. Trén vµ theo tØ sè VA:VB 3: th× ®­îc dd cã chøa d­. Trung hoµ lit dd cÇn 40 dd KOH 28%. Trén vµ theo tØ sè VA:VB 2:3 th× ®­îc dd cã chøa d­. Trung hoµ lit dd cÇn 29,2 dd HCl 25%. TÝnh nång ®é mol cña vµ B. H­íng dÉn ®Ò sè HD 1; L­îng CuSO4 50/250.160 32g -> n= 0,2 mol. L­îng dung dÞch 390+ 50= 440g-> C% 7,27%. ThÓ tÝch dung dÞch 440/1,1=400ml -> CM 0,2/0,4 =0,5M HD2: Gäi l­îng tinh thÓ b»ng gam th× l­îng CuSO4 0,64a. L­îng CuSO4 trong dung dÞch t¹o ra 400.0,02 0,64a 8+ 0,064a. L­îng dung dÞch t¹o ra 400+ a. Trong khi ®ã nång ®é cña dung dÞch 1M D= 1,1 g/ml) 160.1/10.1,1 160/11% Ta cã: 8+ 0,64a/400+ 160/1100. Gi¶i PT ta cã: a= 101,47g. §S mA: mB 3:5 HD4: a/ 2Na+ 2H2O -> 2NaOH H2 nNa m1/23 -> nH2 m1/46 -> l­îng DD m1+ m2 m1/23 22m1 23m2/23 L­îng NaOH 40m1 /23 -> C% 40. m1.100/22m1 23m2 b/ ThÓ tÝch 22m1 23m2/23d ml -> CM m1 .1000/ 22m1 23m2 c/ H·y tù gi¶i HD5: Coi l­îng dung dÞch H2SO4 14,7%= 100g th× H2SO4 0,15 Gäi KL lµ R; ta cã PT: RCO3 H2SO4 -> RSO4 CO2 H2O 0,15 0,15 0,15 0,15 L­îng RCO3 (R 60). 0,15 100 (44 0,15) (R 16) .0,15 +100 Ta cã: (R+ 96).0,15/(R 16) .0,15 +100 0,17 -> 24 -> KL lµ Mg. HD6: Coi l­îng dung dÞch axit ®· dïng 100 th× l­îng H2 tho¸t ra 4,5 g.Bộ đề dạ học sinh giỏ ********************************************************************************************** ********************************************************************************************** Tra ng 10 2Na H2SO4 -> Na2SO4 H2 Mg H2SO4 -> MgSO4 H2 2Na H2O -> NaOH H2 Theo PTP¦ l­îng H2 l­îng cña H2SO4 1/2 l­îng cña H2O. Do ®ã: nÕu coi l­îng axit ta cã: x/98. 100 /18 4,5 -> 30 §S TÝnh ®­îc CM dung dÞch Fe2(SO4)3 0,02M vµ cña Ba(OH)2 0,05M HD §Æt b1 vµ b2 lµ nång ®é dung dÞch NaOH vµ lµ nång ®é dung dÞch H2SO4 Theo gt: Trén lÝt B1 lÝt B2 t¹o -> lÝt dd cã chøa (b1+ b2) mol NaOH Theo PT: H2SO4 2NaOH -> Na2SO4 2H2O lit dd H2SO4 cã 2a mol -> 4a Nªn ta cã: b1+ b2 4a Trén lÝt B1 lÝt B2 t¹o -> lÝt dd cã chøa (2b1+ b2) mol NaOH. Trung hoµ lÝt dd cÇn 3,25 lit dd H2SO4 cã 3,25a mol. Nªn: ta cã: 2b1+ b2 6,5a ** Tõ vµ ** ta cã hÖ PT: b1+ b2 4a 2b1+ b2 6,5a ** Gi¶i hÖ PT ta cã: b1 2,5a b2 1,5 a. Theo bµi ra: trung hoµ 7l dung dÞch cÇn 6,75l dung dÞch cã 6,75a mol H2SO4. Theo PT trªn ta cã: sè mol cña NaOH trong 7l dung dÞch 6,75a.2= 13,5a. Gäi thÓ tÝch dd NaOH ph¶i trén lµ: x,y (lÝt) ta cã: 2,5ax 1,5ay 13,5a vµ -> x/y 3/4 HD §Æt nång ®é mol cña dd lµ dd la b. Khi trén (cã 3a mol) víi lit (cã 2b mol) ®­îc lit dd cã d­ axit. Trung hoµ lit dd cÇn 0,2.5 1molKOH -> sè mol H2SO4 d­: 0,5 mol. PT: H2SO4 2KOH -> K2SO4 2H2O 2b Sè mol H2SO4 d­ 3a 0,5* Trén 2l dd (cã 2a mol) víi lÝt ddB (cã 3b mol) t¹o dd cã KOH d­. Trung hoµ lit cÇn 0,2 .5 mol HCl PT: H2SO4 2KOH -> K2SO4 2H2O 2a 4a Theo PTP¦: KOH d­ 3b 4a ** Tõ vµ ** ta cã hÖ PT: 3a 0,5* 3b 4a ** Gi¶i hÖ PT ta cã: 0,5 ®Ò sè 1. Hãy thực hiện dãy chuyển hoá sau: a. Fe Fe3O4 Fe H2 b. KClO3 O2 CuO H2O NaOH c. H2O H2 Fe FeSO4 d. SO2 SO3 H2SO4 ZnSO4 2. Cho các nguyên tố sau, những nguyên tố nào cùng một chu kì: 1S2S2P3S D: 1S2S2P3S3P4S 1S2S2P3S 1S2S2P3S3P4S 1S2S2P3S3P 1S2S2P3S3P 3. Đốt cháy hoàn oàn 2,3 gam một hợp chất bằng khí oxi sau PƯ thu được 2,24 lit CO2 (ở đktc) và 2,7 gam H2O. Hãy xác định công thức hợp chất (Biết tỉ khối hơ của khí so với khí hidro là 23). 4. Để điều chế H2 người ta dùng hỗn hợp Al và Zn có số mol bằng nhau tác dụng vừa đủ dd HCl thu được 13,44 lít H2 (ở đktc). a. Tính khối lượng hỗn hợp và Zn? 6Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.