Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

100 Bài văn hay lớp 9

e8aa8edc098faad5e35b4e362f4b3a24
Gửi bởi: Nguyễn Thúy Hòa vào ngày 2016-03-04 14:17:18 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 1002 | Lượt Download: 16 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Theo Phong c¸ch Minh ph¶i thuyÕt minh kh«ng Phong c¸ch Minh dông nhiÒu ph­¬ng thøc biÓu ®¹t, trong thuyÕt minh ph­¬ng thøc biÓu chÝnh. viÕt gióp ng­êi hiÓu ®­îc phong c¸ch Minh gi÷a truyÒn thèng hiÖn ®¹i, nh©n lo¹i, thanh gi¶n Th©n TÝnh chÊt thuyÕt minh Phong c¸ch Minh hiÖn nh÷ng khÝa c¹nh t­îng thuyÕt minh trõu t­îng: phong c¸ch trong phong c¸ch ®­îc tr×nh trªn ph­¬ng diÖn lu«n tiÕp chän tinh nh©n lo¹i nh©n c¸ch, sèng ViÖt Nam, ph­¬ng §«ng nh­ng còng míi, hiÖn ®¹i. sèng cïng gi¶n nh­ng thanh cao, tiªu biÓu trong sèng ViÖt Nam. Phong c¸ch Minh ®­îc tr×nh bµy, giíi thiÖu c¸ch chÝnh x¸c, kh¸ch quan b»ng nh÷ng chøng, liÖu thÓ, thùc, kh«ng ph¶i cÊu, t­ëng t­îng viÕt dông ph­¬ng ph¸p thuyÕt minh ph­¬ng ph¸p ph©n lo¹i, ph©n tÝch (c¸c khÝa c¹nh, ph­¬ng diÖn, biÓu hiÖn trong phong c¸ch Minh ho¸, sèng...);- ph­¬ng ph¸p liÖt (nh÷ng ch©u Phi, ch©u, ch©u ch©u nh÷ng ngo¹i Ng­êi thµnh th¹o (tiÕng Ph¸p, Anh, Hoa, Nga...); ph­¬ng ph¸p s¸nh (lèi sèng gi¶ng hiÒn triÕt NguyÔn Tr·i, NguyÔn BØnh Khiªm)... viÕt dông nghÖ thuËt chuyÖn, b×nh luËn, nghÖ thuËt lËp, viÕt xóc, nh­ng nh÷ng trî. dung nh÷ng thøc thùc, kh¸ch quan phong c¸ch Minh. III. Phong c¸ch Minh nhËt dông, thuyÕt minh trong nh÷ng ph­¬ng thøc biÓu chÝnh. viÕt gióp ng­êi hiÓu ®­îc phong c¸ch gi÷a tinh nh©n lo¹i, gi¶n c¸ch thanh cao. viÕt chóng thªm hµo, kÝnh B¸c, kh¬i chóng nguyÖn tËp, d­ìng, luyÖn theo g­¬ng B¸c. Phong c¸ch Minh, kªnh h×nh trang (Ng÷ nh÷ng hiÓu biÕt viÕt thuyÕt minh dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt giíi thiÖu viÖc tÞch. hiÓu KiÓu ThuyÕt minh dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt.- ThuyÕt minh, miªu giíi thiÖu viÖc B¸c, ng«i ®­îc Néi, l¨ng viÕng B¸c, ®õng quªn viÕng th¨m ng«i l·nh kÝnh chóng tÞch Minh tõng sèng viÖc nhiÒu ®©y, thªm hiÓu, thªm kÝnh ng­êi cïng b×nh lÞch ViÖt huyÒn tho¹i. Th©n ®iÓm, kh«ng gian: viÖc gi÷a khu«n viªn tÜnh th¬m ng¸t h­¬ng hoa. Tr­íc hµng ch¹y quanh tr­íc NghÖ B¸c. sèng m×nh thiªn nhiªn, trêi, h­¬ng. Xung quanh trång nhiÒu loµi hoa. cam, b­ëi th¸ng th¬m ngµo ng¹t; hµng bãng trªn nh÷ng s÷a, ®ång miÒn tÆng ®­îc trång hiªn nhµ; v­ên tr­íc nhµ, nhau t­¬i tèt. H×nh d¸ng ng«i viÖc ng«i ®­îc thiÕt kiÓu ®ång ViÖt B¾c. b»ng ngãi, léng giã. DiÖn tÝch dông Kho¶ng Ng«i phßng tiÕp kh¸ch, ChÝnh trÞ, viÖc ngñ. trong m¹c, Phßng häp, phßng tiÕp kh¸ch ghÕ, hoa, chÐn uèng n­íc. Phßng viÖc nhá, chiÕc ch÷, chiÕc ph¸t thanh Liªn nghe tøc, biÖt miÒn gióp thÊy qu¹nh trong v¾ng... th¨m phßng cµng th­¬ng h¬n: chiÕc gi­êng b»ng th­êng, kh«ng s¬n, trªn tr¶i chiÕu cãi, chiÕc Trªn gèi, chiÕc qu¹t lÆng ChiÕc qu¹t tõng thøc cïng tÞch trong lßng nÆng nh÷ng toan viÖc n­íc. phßng, quÇn kaki gi¶n ®­îc treo gµng trªn Trªn ngùc kh«ng hu©n ch­¬ng, nh­ng trong tr¸i nãng báng, s¸ng ngêi. D­íi ch©n gi­êng, ngay ng¾n. tõng theo ch©n suèt ngµn ®­êng n­íc. sèng m×nh, trang chiÕc vali niÖm cuéc dµi, réng B¸c, l·nh nhÊt §¶ng n­íc, gi¶n chuyÖn thÇn tiªn trong thÇn tho¹i, tÝch. Ng­êi chÝnh Ng­êi chän, chän gióp chóng hiÓu thªm phong c¸ch Minh, tinh ViÖt Nam. ®ãng nh÷ng dïng nh©n giíi thiÖu m×nh.- nghØ, nh­ng ngµy ngµy, dßng ng­êi l¨ng viÕng s¸ng chiÒu. th¨m ng­êi trÇm ng©m tr­íc tõng trong suèt cuéc ®êi. D­êng ®o¸n biÕt ®­îc nghÜ, lßng mong muèn ®ång bµo, kh¸ch, nh÷ng tiÕng giíi thiÖu m×nh kh¸ch hiÓu thªm B¸c. Chóng cïng nghe thuËt nhÐ. Chóng nh÷ng dïng nh©n Chóng ®­îc sèng B¸c, ®­îc phôc ch¨m ®­îc n©ng nh÷ng ch¸u nhá. Chóng quÇn giµy dÐp, nãn... Chóng sèng thuËn, lu«n nhau lu«n B¸c. thuéc dßng QuÇn hµng chóng lo¹i ®­îc th­êng dïng tr¾ng n©u. bu«ng, lín, trªn ngùc tr­íc. chµng th­êng ®­îc c«ng n­íc ngoµi, ngo¹i giao, tiÕp kh¸ch, hoÆc nh÷ng nghÞ, th¶o quan träng trong n­íc quèc tÕ... t«i, quÇn n©u, ®­îc réng kiÓu quÇn n«ng d©n. ®­îc ch¨m th­êng xuyªn h¬n, ®­îc th¨m ®ång ruéng, n«ng d©n, thiÕu niªn ®ång, nhµ, viÖc trong phßng riªng, t­íi c©y... th­¬ng yªu, n©ng niu, chóng b»ng lßng Ng­êi. chóng r¸ch, phôc ®Þnh thay B¸c, biÕt, kh«ng chÞu, mÆc. Chóng ®éng nghÑn ngµo tr­íc- lßng phong c¸ch sèng cïng gi¶n l·nh thuéc giµy dÐp. Cïng quÇn còng vinh lu«n ®­îc theo B¸c. ®­îc b»ng chÊt liÖu ®en, quai, quai chÐo phÝa trªn quai ngang phÝa d­íi. hµng chóng t«i, hµng hµng triÖu tõng theo b­íc nh÷ng chiÕn thanh niªn xung phong chèng Ph¸p chèng trªn kh¾p chiÕn tr­êng B¾c. Riªng sung s­íng ®­îc B¸c, phôc ch¨m B¸c, ®­îc theo trªn ®­êng. Chóng dïng h¬n, nh­ng còng nhiÒu nh÷ng kh«ng ®­îc B¸c. hµng chóng còng lo¹i: b»ng kaki xanh hoÆc tr¾ng ®ôc. chµng th­êng ®­îc chiÕn dÞch, th¨m ®ång bµo, chiÕn sÜ... t«i, ®­îc b»ng nãn. ®­îc dïng xuèng m¸y, c«ng x­ëng, ®ång cïng n«ng lóa, n­íc chèng hoÆc xuèng biÓn l­íi... n÷a, kh¨n len. ®­îc theo ®«ng nh­ng còng ®­îc n©ng niu, l¾m. ®­îc b»ng len, réng chõng chõng 1,2m, kh¨n th¾t thæi. trêi kh«ng qu¸, ®­îc quµng quanh B¸c. Trêi l¹nh, ®­îc choµng ®Çu. sung s­íng ®­îc gióp B¸c. Chóng nh÷ng b×nh th­êng, m¹c, gi¶n nh­ng chän chóng t«i. Kh«ng nh÷ng thÕ, th­¬ng, gi÷, n©ng chóng t«i.- §iÒu chóng cïng sung s­íng h¹nh phóc. vËy, chóng sèng B¸c, Ng­êi, Ng­êi khái nh÷ng thÊt th­êng thêi tiÕt, d­íi nh÷ng ®­êng ch©n Ng­êi qua. Chóng nh­ng chóng gióp B¸c, phÇn phong c¸ch Minh. th¨m B¸c, ®øng nh×n chóng t«i, nhiÒu ng­êi khãc. Ch¾c ®ang nghÜ ®éng tr­íc lßng réng lín, sèng gi¶n thanh Ng­êi. viÕt giíi thiÖu phong c¸ch Minh d­íi d¹ng cuéc tho¹i gi÷a sinh trong n­íc sinh ViÖt kiÒu ®ang chuÈn l¨ng viÕng B¸c. khu«n viªn tr­íc l¨ng B¸c, sinh, ViÖt kiÒu th¨m l¨ng viÕng B¸c. nhau, quen nhau chuyÖn gi÷a chµo Chµo M×nh ®­îc quen b¹n. M×nh ®­îc quen b¹n. M×nh ViÖt tuæi, th¨m quª, ®­îc l¨ng viÕng B¸c. M×nh muèn ®­îc hiÓu thªm B¸c, phong c¸ch B¸c. lßng h­íng viªn m×nh kh«ng? M×nh lßng. M×nh ®­îc biÕt, Minh trong nh÷ng nh©n tiªu biÓu nhÊt thªm m×nh biÕt ®­îc kh«ng kh«ng nh÷ng l·nh thiªn tµi, n­íc, c¸ch m¹ng ViÖt giíi HiÕm nh©n trªn giíi ®­îc danh hiÖu hïng Danh nh©n giíi UNESCO phong tÆng Ng­êi. Phong c¸ch gi÷a truyÒn thèng hiÖn ®¹i; gi÷a nh©n lo¹i; uyªn th©m nh­ng ViÖt Nam; ®¹i, thanh nh­ng cïng gi¶n chÝnh trong phong c¸ch Minh. nãi, danh nh©n giíi, uyªn th©m nh­ng ViÖt nghÜa thøc réng ®­îc h×nh thµnh Trong cuéc n­íc ho¹t ®éng c¸ch m¹ng m×nh, nhiÒu n¬i, tiÕp nhiÒu n­íc, nhiÒu vïng trªn giíi, ph­¬ng §«ng ph­¬ng T©y. kh¾p ch©u biÓn ®­êng n­íc, trªn nh÷ng v­ît trïng d­¬ng, Ng­êi nhiÒu c¶ng, th¨m n­íc ch©u Phi, ch©u ch©u 1911, Ng­êi Ph¸p, 1912 1913 Ng­êi sèng 1913 1917 Ng­êi Ph¸p. ®©u, Ng­êi còng hiÓu, hái. tiÕp tinh nh©n lo¹i, ®­êng quan träng tiªn ph¶i th«ng th¹o ngo¹i ng÷. Ng­êi biÕt nhiÒu ngo¹i ng÷, viÕt th¹o nhiÒu tiÕng tiÕng Ph¸p, Anh, Hoa, Ng­êi viÕt b»ng tiÕng Ph¸p, tiÕng Trung, s¸ng truyÖn ng¾n b»ng tiÕng Ph¸p,- s¸ng b»ng tiÕng H¸n. phÈm tiÕng Ng­êi nh­: thùc Ph¸p phÈm chÝnh luËn, truyÖn ng¾n hµnh, than Tr­ng Tr¾c, Nh÷ng Varen Phan Ch©u, NhËt trong tï... kh«ng nghÜa chÝnh trÞ, thêi giµu nghÖ thuËt, sèng trong lßng ng­êi ®äc. Trong cuéc c¸ch m¹ng gian Ng­êi tõng ph¶i nhiÒu nghÒ sèng ho¹t ®éng c¸ch m¹ng bµn, bÕp, viÕt s¸ch b¸o... Nh­ng còng chÝnh c«ng viÖc, ®éng, Ng­êi hiÓu, ®­îc nhiÒu ®iÒu c«ng c¸ch m¹ng còng h×nh thµnh phong c¸ch Minh. phong c¸ch Minh ph¶i tæng céng gi¶n tinh giíi kh«ng tiÕp nh©n lo¹i thËt !... nãi, l·nh hiÓu nh©n giíi, giíi tÞch Minh. Ng­êi còng hái, hiÓu ho¸, nghÖ thuËt uyªn th©m. Nh­ng ®iÒu quan träng Ng­êi kh«ng chÞu h­ëng ®éng tiÕp c¸ch chän tinh n­íc ngoµi. mÆt, Ng­êi chÞu h­ëng ho¸, tiÕp ®Ñp, hay; kh¸c, Ng­êi còng ph¸n nh÷ng chÕ, tiªu cùc. Nh÷ng h­ëng quèc nhµo kh«ng chuyÓn ®­îc Ng­êi, thµnh nh©n c¸ch ViÖt Nam. ThËt diÖu, ng­êi diÖu !... sèng, sèng, sinh ho¹t l·nh c­¬ng nhÊt §¶ng n­íc nh­ng sèng cïng b×nh ViÖt Nam, ph­¬ng §«ng. viÖc Ng­êi tiªn trong lÞch ViÖt giíi, tÞch n­íc chiÕc b»ng c¹nh chiÕc c¶nh lµng quen thuéc \'\'cung ®iÖn\" m×nh. ChiÕc phßng. còng tiÕp kh¸ch, ChÝnh trÞ, ®ång thêi viÖc ng¬i. trang gi¶n quÇn n©u, chiÕc trÊn thñ, ®­îc ph­¬ng ngîi thÇn chiÕc vali ®ùng quÇn ViÖc uèng Ng­êi còng b¹c. Nh÷ng kh«ng chót kho, luéc, ghÐm, muèi, ch¸o hoa... thøc thÝch. Ng­êi sèng trong ng«i m×nh, trang niÖm nhoi cuéc dµi, tru©n chuyªn gi«ng c¸ch m¹ng. hiÕm l·nh tæng thèng hiÒn ngµy tr­íc sèng gi¶n B¸c. LiÖu sèng gi¶n gi¶m m×nh hiÓu b¹n. sèng gi¶n nh­ng cïng thanh cao, sang träng. kh«ng ph¶i sèng kh¾c nh÷ng ng­êi trong c¶nh nghÌo khã, còng kh«ng ph¶i c¸ch thÇn th¸nh ho¸, kh¸c ®êi, ng­êi quan niÖm sèng hiÒn triÕt ph­¬ng §«ng gi¶n nhiªn.