100 bài toán chọn lọc tiểu học

Gửi bởi: Nguyễn Thúy Hòa vào ngày 2016-03-04 14:28:12 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

(violet.vn/ducnghi58) TOÁN TIỂU CHỌN Ngày tháng 2004 ngày tháng giải thường ngày (tháng ngày) nhuận ngày (tháng ngày). tháng 2004 tháng 2064. nhuận. 2004 nhuận, 2064 cũng nhuận. Trong nhuận (năm). Nhưng tháng 2004 tháng 2004 tháng 2064 ngày ngày. ngày 21915 (ngày). tuần ngày 21915 3130 (tuần) ngày. tháng 2004 tháng 2064 nhật. không viên, trong xanh. thêm viên xanh xanh. viên viên xanh giải nhiều cách giải khác nhau, cách giải thấy xanh bằng thêm viên xanh xanh bằng viên phần xanh (viên) viên viên xanh. thỏa thiết không viên. tổng Liệu liên thay bằng hiệu chúng được không giải nhiên liên tiếp trong bằng chẵn lẻ). thay tổng bằng hiệu giảm giảm chẵn. Hiệu chẵn luôn thay, tổng không nhận được kính hình nhật. Chiều rộng kính bằng chiều chiều kính đúng bằng chiều rộng kính ghép kính nhau lên(violet.vn/ducnghi58) TOÁN TIỂU CHỌN diện tích khít. tính kích thước kính giải Theo bài, chiều rộng kính đoạn chiều đoạn chiều rộng kính cũng đoạn, chiều kính đoạn vậy. ghép khít kính nhau được hình nhật ABCD (hình vẽ), trong AMND kính nhỏ, MBCN kính Diện tích ABCD dm2. Chia hình nhật ABCD thành hình vuông nhỏ, cạnh chiều rộng kính diện tích hình vuông (dm2). cạnh hình vuông kính chiều rộng chiều (dm). kính chiều rộng chiều (dm). phân Thăng chọn được phân tổng nhất. Long chọn phân tổng nhất. Tính tổng Thăng Long chọn. giải được phân Tổng phân nhất Tổng phân nhất tổng phân Thăng Long chọn thỏa :(violet.vn/ducnghi58) TOÁN TIỂU CHỌN giải phân giản chia hoặc chia chia Viết liên tiếp trái sang phải theo cách tiên cùng tổng nhất hai, cùng tổng tiếp được 1235831459437...... Trong trên xuất hiện 2005 không giải trong cách viết trên xuất hiện nhóm 2005 cùng lí). trong trên không xuất hiện 2005. tham toán đồng đội. Tổng điểm điểm thật trong giải nhất điểm) điểm) điểm). Chứng minh giải giải nhất đúng đội. giải thấy trung bình cộng điểm giải nhất giải chính điểm giải nhì. giải nhất bằng giải tổng điểm (điểm) điểm, không thỏa mãn. giải nhất nhiều giải tổng điểm 145, cũng không thỏa mãn. giải nhất phải giải giải nhất giải thành tổng điểm bằng giải nhì. giải thừa (không được giải nhất) chính điểm tổng điểm 145. giải nhiều giải nhất nhiêu tổng điểm nhiêu. tổng điểm điểm giải nhiều giải nhất 1.(violet.vn/ducnghi58) TOÁN TIỂU CHỌN (1), (2), (3), hình thang vuông kích thước bằng nhau. Biết rằng Tính diện tích hình nhật ABCD. giải hình thang vuông PQMA, QMBC, QPNC, PNDA bằng nhau khác (cm) Diện tích hình thang vuông PQCN (cm2) Diện tích hình nhật ABCD (cm2) Tích cùng bằng giải Tích thừa 2003 viết tích 2003 thừa dưới dạng tích nhóm (mỗi nhóm tích thừa tích thừa lại. tích thừa cùng cũng cùng bằng tích nhóm trên cùng nhân cùng bằng được cùng bằng 48). tích 2003 thừa cùng bằng người mang được được người mang được người mang nhiêu giải được được được được (quả táo). được táo. được được được người mang được (quả). nhiên chia 1/17 100.(violet.vn/ducnghi58) TOÁN TIỂU CHỌN giải luận, nhiên được chia thành phần bằng nhau. (phần) 1/17 (phần). phần 2550. Tuổi hiện bằng hiệu tuổi tuổi con. trước, tuổi bằng hiệu tuổi tuổi con. tuổi bằng hiệu tuổi tuổi tuổi người nhiêu giải Hiệu tuổi không đổi. Trước tuổi bằng hiệu này, chính (hiệu tuổi con). tuổi (tuổi). tuổi bằng hiệu tuổi tuổi (tuổi). tuổi (tuổi). mét. đoạn đoạn trong kéo. biết không giải cách Cách liên tiếp lần, được chia thành phần bằng nhau. phần chia phần bằng nhau phần. đoạn Cách liên tiếp lần, được chia thành phần bằng nhau. phần chia Đánh phần chia dây, phần đoạn được lại, phần đoạn đoạn thửa ruộng hình nhật được chia thành mảnh, mảnh trồng mảnh trồng (hình vẽ). Diện tích mảnh trồng diện tích mảnh trồng rau. mảnh trồng mảnh trồng rau. Tính diện tích thửa ruộng đầu, biết chiều rộng mét.(violet.vn/ducnghi58) TOÁN TIỂU CHỌN giải Diện tích mảnh trồng diện tích mảnh trồng mảnh chung cạnh cạnh mảnh trồng cạnh mảnh trồng rau. cạnh mảnh trồng cạnh mảnh trồng mảnh trồng (P1) mảnh trồng (P2) mảnh trồng mảnh trồng rau. mảnh trồng mảnh trồng cạnh mảnh trồng cạnh mảnh trồng Diện tích thửa ruộng (7,5 4,5) 262,5 (m2) trường km/giờ. điện km/giờ. Biết rằng quãng đường trường ngắn quãng đường điện Tổng thời gian trường điện phút. tính quãng đường trường. giải Thời gian bằng (giờ) phút. quãng đường điện thời gian quãng đường trường điện phút phút phút phút. (lần) quãng đường không đổi, nghịch thời gian thời gian trường thời gian viện (khi km). Thời gian trường (phút) phút Quãng đường trường (km) phân trong những phân không thay không ?(violet.vn/ducnghi58) TOÁN TIỂU CHỌN thêm 2004 phải thêm nhiên phân không giải 1/6. phân không phải những tổng tổng những tổng cũng tổng thêm phương xóa. nhiều cách xóa, giới thiệu cách tăng tổng chia hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc hoặc tiếp được nhiêu cách phân không đổi, thêm bằng thêm mẫu. thêm 2004 phải thêm 2004 334. Người tích nhiên liên tiếp chia 1000000. biết Phép chia không Thương nhiên cùng nhiêu giải tích trong thừa chia thừa chia thừa nhân chẵn cùng Trong tích thừa chẵn không chia số). trong tích nhất tích cùng tích cùng cùng chia thương nhiên cùng Toán, Tuổi Toán chia Tuổi bằng nhau. Nhưng Toán quyển Toán bằng tổng Tuổi Thơ. nhiêu quyển ?(violet.vn/ducnghi58) TOÁN TIỂU CHỌN giải 2/5. Toán chia Tuổi Tuổi được thêm Toán) Toán Toán) Tuổi Toán) Tổng Tuổi Toán) khác theo Toán quyển Toán bằng tổng Tuổi Thơ, quyển Toán) Toán (quyển) Tuổi (quyển) nhiên biết chung những điểm trong giống nhau. Không chia Tổng chia nhiên giải không chia cùng chia loại Tổng tổng chia mảnh hình vuông ABCD. mảnh hình vuông diện tích bằng diện tích mảnh cho. giải Theo hình vuông ABCD được ghép hình vuông giác (trong giác giác con). thấy ghép giác được(violet.vn/ducnghi58) TOÁN TIỂU CHỌN giác đồng thời cũng ghép giác được hình vuông nhỏ. diện tích hình vuông ABCD chính diện tích (tam giác con). diện tích hình vuông ABCD (cm2) Xuân cùng mình bạn. nhau điểm cách Xuân Biết rằng Xuân mình phút Xuân phút. tính quãng đường giữa bạn. giải Trên cùng quãng đường thời gian Xuân 6/5. Thời gian nghịch Xuân 5/6. Xuân cùng xuất phát nhau quãng đường Xuân được bằng quãng đường được. quãng đường được (m). Quãng đường giữa Xuân (m). nhiên 2004 chia tổng tổng tổng giải chia tổng chia Tương cũng chia đương nhiên khác 2004 không vượt không vượt 2004 18036. không Nhưng chia khác trường cũng vườn hình nhật Người rộng vườn hình được vườn hình nhật hơn. Tính diện tích phần thêm.(violet.vn/ducnghi58) TOÁN TIỂU CHỌN giải “dịch chuyển” vườn ABCD vườn EFHD được hình bên. phía diện tích hình nhật BKHC đúng bằng diện tích hình nhật FMNK. phần diện tích thêm chính diện tích hình nhật EMNA. diện tích phần thêm (m2) nhiêu nước ngước dòng khăn tong xuống rằng riêng khóm nhiêu trôi theo giải Cách ngược dòng trong được quãng sông xuôi dòng trong được quãng sông xuôi dòng ngược dòng (quãng sông đó). hiệu xuôi dòng ngược dòng chính dòng nước khóm trôi được 1/16 (quãng sông đó). Thời gian khóm trôi theo 1/16 (giờ). Cách giữa thời gian xuôi dòng thời gian ngược dòng Trên cùng quãng đường thời gian chuyển động nghịch nhau xuôi dòng ngược dòng xuôi dòng ngược dòng chính dòng nước. Theo ngược dòng dòng nước thời gian trôi theo thời gian ngược dòng. thời gian trôi theo (giờ). hình nhật chiều chiều rộng. tăng chiều rộng thêm được hình nhật chiều chiều rộng. Tính diện tích hình nhật đầu. giải tăng chiều rộng thêm chiều rộng thành chiều hình nhật mới, chiều thành chiều rộng hình nhật mới. Theo