Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-05-11 02:41:08 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6
ĐỀ 1
Bài 1: Thực hiện phép tính: (3đ)
a)

b)

-2 5 5 3
. + .
5 8 8 5

1
12
c) 25%- 1 +0,5.
2
5

1 3
a) x+ =
2 4

b)

4
4
.x =
5
7

c) 8x = 7,8.x + 25

2 5 14
- .
3 7 25
Bài 2: Tìm x, biết: (3đ)

4
số trang sách. Ngày thứ hai An đọc
9
tiếp 50% số trang sách còn lại. Hỏi An còn bao nhiêu trang sách chưa đọc?
Bài 3: (2đ) Một quyển sách dày 36 trang. Ngày đầu An đọc được

Bài 4: Cho 2 tia OB và OC cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Bi ết AOˆ B 600 và
AOˆ C 1200

a) Tia OB có nằm giữa 2 tia OA và OC không? Vì sao?

(0,5đ)

b) Tia OB có phải là tia phân giác của AOˆ C không? Vì sao?

(1đ)

ˆ C .Tính EO
ˆB
c) Vẽ OD là tia đối của tia OA và OE là tia phân giác của DO

(0,5đ)

ĐỀ 2
Bài 1: Thực hiện phép tính: (3đ)
7.9 - 14
3 - 17
Bài 2: Tìm x, biết: (3đ)

1
8
b) 0, 25.2 .30.0,5.
3
45

a)

a)

1
2

æ2
1ö 2
ç .x - ÷=
3ø 3
è3

c)

9 5 9 3 9
. + . 23 8 23 8 23

b)

3
=15%
x +5

Bài 3: Tính hợp lý tổng sau: (1đ)
A=

1
1
1
1
+ + +... +
1.2 2.3 3.4
49.50

ˆ x 750 và
Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia At, vẽ tA
a) Trong 3 tia Ax, Ay, At tia nào nằm giữa hai tia còn lại? vì sao?

b) Tính

ˆy
xA

ˆ y 1500
tA

?

c) Tia Ax có phải là tia phân giác của góc

ˆy
tA

? Vì sao?

ĐỀ 3
Bài 1: (1đ) Tìm tỉ số phần trăm của hai số sau:
5
1
và 3
8
4
Bài 2: (3 đ) Thực hiện phép tính:
a) 1

æ1
1ö 1
3
a) ç4 +3 ÷.2 +2
4ø 4
4
è 9
æ9 4 ö 1
b) 1 +ç - ÷: 3
è10 5 ø 6

b) 12,5 và 2,5

(3đ)

(

) (

) (

c) - 7 +13 - 13 - - 7 - 25 - 25 +- 10 - 9

)

Bài 3: (3 đ) Tìm x, biết:
1 3
a) 2x+ =
4 2

b) ( x- 5 ) -

1 2
=
3 5

c) ( 4,5 - 2x) :

Bài 4: (1đ) 75% một mảnh vài dài 45m. Người ta cắt đi
Bài 5: (2đ) Vẽ hai góc kề bù
a) Tính

ˆz
yO

ˆy
xOˆz
yO

sao cho

3
1
=1
4
3

3
mảnh vải. Hỏi còn lại bao nhiêu mét vải?
5

ˆ y 600
xO

.

b) Vẽ Ot là tia phân giác của

ˆz
yO

ˆ t không? Vì sao?
, Oy có là tia phân giác của xO

ĐỀ 4
Bài 1: Tính: (3đ)
- 5 5 11
+ 18 9 36
Bài 2: Tìm x, biết: (2đ)
a)

b)

- 39 2
:1
44 11

c)

- 7 11 - 7 8 - 4
. + . +
11 19 11 19 11

æ 7 ö 18
12
b) çx - ÷. =29
è 18 ø 29

2
11
a) x+ =5
15

Bài 3: Cuối HK II lớp 6B có 35 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, Khá và Trung bình. Trong đó s ố h ọc sinh Gi ỏi
bằng 40% số học sinh cả lớp. Số học sinh Khá bằng

9
số học sinh Giỏi. Tính số học sinh Trung bình
7

của lớp 6B? (2đ)
Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia Ox, v ẽ tia OC và OD sao cho
ˆ C 630 và xO
ˆ D 1260 (3đ)
xO

a) Trong 3 tia Ox, OC, OD tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?
ˆD
b) Tính CO
ˆ D không? Vì sao?
c) Tia OC có phải là tia phân giác của CO

ĐỀ 5
Bài 1: Quy đồng mẫu số rồi sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần:
Bài 2: Tìm a, b biết:

a - 5 - 45
= =
27 9
b

æ2 1 ö
Bài 3: Tính: 75%+1,1 : ç - 1 ÷è5 2 ø

3 -7 2 5
;
; ;
- 8 12 3 6

(1,5 đ)

(1đ)
2

æ1 ö
ç ÷
è3 ø

(1đ)

Bài 4: Tìm x (1,5 đ)
æ
1 ö 2 - 21
b) ç2,7 x - 1 x ÷: =
2 ø 7
4
è

1
2
a) 1,5 +1 .x =
4
3
Bài 5: Tính hợp lí:

12 7 - 13 19 17
. .
. .
19 15 17 12 13

(1đ)

Bài 6: Mảnh vườn hình chữ nhật có chièu rộng bằng 30m, biết

2
chiều dài bằng chiều rộng (2đ)
3

a) Tính chiều dài của mảnh vườn
b) Biết 60% diện tích vườn là trồng hoa màu, còn lại là đào ao thả cá. Tính diện tích ao.
Bài 7: Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua điểm O, vẽ 2 tia Oa, Ob sao cho aOˆ x 1500 và
ˆ y 600
bO

a) Tính

ˆy
aO

?

(1đ)

b) Chứng tỏ: Oa là tia phân giác của

ˆb
yO

(1đ)

ĐỀ 6
Bài 1: (1đ) Rút gọn phân số:
a)

2.( - 13) .9.10

b)

( - 3) .4.( - 5) .26

15.8 +15.4
12.3

Bài 2: (3đ) Tìm x, biết:
b)

x 10 - 1
=
3 21 7

c) x - 25%x =

d)

- 5 8 - 29
-1
5
+ +
£ x £ +2 +
6 3
6
2
2

æ- 4 4 ö æ- 5 14 ö 7
A = ç + ÷+ç + ÷è 5 3ø è 4 5 ø 3

B=

1
3
a) 3 x +16 =- 13, 25
3
4
1
2
Bài 3: (1,5đ) Tính hợp lí:

8 2 3
19
. . .10.
3 5 8
92

C=

-5 2 -5 9
5
. + . +1
7 11 7 14 7

Bài 4: (2đ) Tính giá trị biểu thức:
a) ( - 3, 2 ) .

- 15 æ
4 ö 23
+ç0,8 - 2 ÷:1
64 è
15 ø 24

b) 1

2
æ8
13
19 ö 23
3.( 0,5 ) .3 +ç - 1 ÷:1
15
è15 60 ø 24

1
số trang. Ngày thứ hai đọc 60%
4
số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 90 trang cuối cùng. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?
Bài 5: (1,5đ) Lan đọc một quyển sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc

Bài 6: (0,5đ) Cho hai góc kề bù

ˆy
xOˆt
yO

. Biết

ˆ y 1500 . Tính
xO

số đo

ˆt
yO

Bài 7: (1,5đ) Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Xác định hai tia OB và OC sao cho AOˆ B 1200 ,
ˆ C 1050
AO

a) Trong 3 tia OA, OB, OC tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b) Tính BOˆ C
·
c) Gọi OM là tia phân giác của góc BOˆ C . Tính số đo của AOM
ĐỀ 7
Bài 1: (2đ) Thực hiện các phép tính:
a)

- 5 æ4 - 7 ö
.ç + ÷
8 è9 12 ø

b) ( - 3, 2 ) .

- 15 æ
4ö 1
+ç0,8 - 2 ÷: 3
64 è
15 ø 2

Bài 2: (2đ) Tính nhanh:
a)

2 æ3 - 2 ö
+ç + ÷
5 è11 5 ø

Bài 3: (2đ) Tìm x, biết:

b)

-5 4 -5 9 -2
. + . +
7 13 7 13 7

2
4 5
1
a) ( 2,8x - 32 ) : =- 90
b) + : x =
3
5 7
6
Bài 4: (2đ) Một lớp học có 52 học sinh bao gồm ba loại: Giỏi, Khá, Trung bình. S ố h ọc sinh Trung bình
chiếm

7
5
số học sinh cả lớp. Số học sinh Khá bằng số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi của lớp
13
6

Bài 5: (2đ) Cho góc
a) Tính

ˆy
xO

kề bù với góc

ˆz
yO

, biết

ˆ y 600
xO

ˆz
yO

b) Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc

ˆz
yO

ˆ t không? Vì
. Tia Oy có phải là tia phân giác của xO

sao?
ĐỀ 8
Bài 1: (3đ) Thực hiện phép tính:
æ
1ö 4
a) ç- 0, 75 + ÷:
2ø 3
è

b)

5 2 5 5 8
. + . 9 7 9 7 3

3
2
c) 7,5.1 - 6
4
5

Bài 2: (3đ) Tìm x, biết:
5
2
1
5
3
2
a) x + =- 1
b) 4 x: =0,5
c) 7,5.1 x =6
12
7
2 12
4
5
Bài 3: (2đ) Một lớp học có 45 học sinh gồm ba loại: Giỏi, Khá, Trung Bình. Số học sinh Trung bình
chiếm

2
số học sinh cả lớp và 75% số học sinh Khá là 12 em. Tìm số học sinh Giỏi của lớp
9

ˆ D . Trên cùng nửa mặt phẳng bờ AD vẽ 2 tia BC và BE sao cho
Bài 4: (2đ) Cho góc bẹt AB
ˆ C 112 0 ; DB
ˆ C 340 .
AB

ˆD
a) Tính CB
ˆD
b) Chứng tỏ BE là tia phân giác của CB

ĐỀ 9
Bài 1: (2đ) Thực hiện phép tính sau:
a) 1

13
.0,75 15

æ8
ö
ç +25%÷
è15
ø

b) 0,75 -

43 æ- 4

: ç +2,5. ÷
80 è 5


Bài 2: (1,5 đ) Tính nhanh
A=

æ- 7 ö æ- 7 ö
-7
+496.ç
÷+ç
÷.316
813
è813 ø è813 ø

B=

- 9 5 1 æ- 9 ö 1 æ- 9 ö
. + .ç ÷+ .ç ÷
10 14 10 è 2 ø 7 è10 ø

Bài 3: (1,5đ) Tìm x, biết:
1
1 2
a) 3 +2x =5 : 2
2
3 3

æ1
ö 3 2
b) ç4 +3x ÷.2 = - 5
è 3
ø 5 3

1
2
tấm vải. Lần thứ hai cắt
tấm vải
5
3
còn lại. Lần thứ ba cắt 8m. Hỏi sau 3 lần cắt tấm vải còn lại bao nhiêu mét?
Bài 4: (1,5đ) Một tấm vải dài 105m . Lần thứ nhất người ta cắt

1
tổng số
5
tiền, bạn thứ hai góp được 60% số tiền còn lại, bạn thứ ba thì góp được 16000 đ ồng. H ỏi c ả ba b ạn góp
được bao nhiêu tiền?
Bài 5: (1,5đ) Ba bạn cùng góp một số tiền để mua sách tặng thư viện. Bạn thứ nhất góp được

Bài 6: (2đ) Cho 2 tia Ox và Oy đối nhau. Vẽ tia Oz sao cho xOˆ z 400
a) Tính

ˆz
yO

ˆ z . Tính
b) Gọi Om là tia phân giác của xO

ˆy
mO

ĐỀ 10
Bài 1: (2đ) Thực hiện phép tính
æ- 3 5 ö æ2 7 ö
a) ç + ÷: ç ÷
è 4 6 ø è9 12 ø

æ- 16 ö
b) 1,75.ç
÷è 21 ø

æ1
ö 158
ç4 +2, 25 ÷:
è 3
ø 60

æ1999 2011 ö æ- 12
12 ö
Bài 2: (1đ) Tính nhanh: ç
÷- ç
÷
è2011 1999 ø è1999 2011 ø
Bài 3: (3đ) Tìm x, biết:
a)

1
3 5
x- =
2
4 6

b)

5 1
1
+ :x =
8 3
2

æ
3 ö 8 9
c) ç4,5 + x ÷: =
4 ø 3 8
è

Bài 4: (2đ) Trong một lớp 60% số học sinh giỏi là 9 em.
a) Tính số học sinh giỏi của lớp.
2
số học sinh khá bằng 80% số học sinh giỏi. Tìm số học sinh khá của lớp.
3
c) Biết lớp chỉ có học sinh giỏi và khá. Tìm tổng số học sinh của lớp.
b)

ˆ B , AO
ˆ C sao cho AO
ˆ C 800 .
Bài 5: (2đ) Vẽ 2 góc kề bù AO

ˆB .
a) Tính AO

b) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ BC chưa tia OA vẽ tia OD sao cho BOˆ D 1400 . Chứng tỏ
ˆC .
OD là tia phân giác của AO