Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-02-06 02:03:42 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6
ĐỀ 1
Bài 1: Thực hiện phép tính: (3đ)
2 5 14
 .
3 7 25
Bài 2: Tìm x, biết: (3đ)
a)

a) x 

1 3

2 4

b)

2 5 5 3
.  .
5 8 8 5

1
12
c) 25% 1  0,5.
2
5

b)

4
4
.x 
5
7

c) 8x = 7,8.x + 25

4
số trang sách. Ngày thứ hai An đọc tiếp
9
50% số trang sách còn lại. Hỏi An còn bao nhiêu trang sách chưa đọc?
Bài 3: (2đ) Một quyển sách dày 36 trang. Ngày đầu An đọc được

Bài 4: Cho 2 tia OB và OC cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Biết AOˆ B 600 và
AOˆ C 1200

a) Tia OB có nằm giữa 2 tia OA và OC không? Vì sao?

(0,5đ)

b) Tia OB có phải là tia phân giác của AOˆ C không? Vì sao?

(1đ)

ˆ C .Tính EO
ˆB
c) Vẽ OD là tia đối của tia OA và OE là tia phân giác của DO

(0,5đ)

ĐỀ 2
Bài 1: Thực hiện phép tính: (3đ)
7.9  14
3  17
Bài 2: Tìm x, biết: (3đ)

1
8
b) 0, 25.2 .30.0,5.
3
45

a)

a)

1

2

2
1 2
 .x   
3 3
3

c)

9 5 9 3 9
.  . 
23 8 23 8 23

b)

3
15%
x5

Bài 3: Tính hợp lý tổng sau: (1đ)
A=

1
1
1
1


 ... 
1.2 2.3 3.4
49.50

ˆy
ˆ x 750 và tA
Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia At, vẽ tA
a) Trong 3 tia Ax, Ay, At tia nào nằm giữa hai tia còn lại? vì sao?

b) Tính

ˆy
xA

1500

?

c) Tia Ax có phải là tia phân giác của góc

ˆy
tA

? Vì sao?

ĐỀ 3
Bài 1: (1đ) Tìm tỉ số phần trăm của hai số sau:
5
1
và 3
8
4
Bài 2: (3 đ) Thực hiện phép tính:
a) 1

 1
1 1
3
a)  4  3  .2  2
4 4
4
 9
 9 4 1
b) 1     : 3
 10 5  6

b) 12,5 và 2,5

(3đ) 

 

c)  7  13  13   7  25  25   10  9Bài 3: (3 đ) Tìm x, biết:
a) 2x

1 3

4 2

b)  x 5  

1 2

3 5

3
1
c)  4,5  2x : 1
4
3

Bài 4: (1đ) 75% một mảnh vài dài 45m. Người ta cắt đi
Bài 5: (2đ) Vẽ hai góc kề bù
a) Tính

ˆz
yO

ˆy
xO

ˆz
yOsao cho

3
mảnh vải. Hỏi còn lại bao nhiêu mét vải?
5

ˆ y 600
xO

.

b) Vẽ Ot là tia phân giác của

ˆz
yO

ˆ t không? Vì sao?
, Oy có là tia phân giác của xO

ĐỀ 4
Bài 1: Tính: (3đ)
 5 5 11
 
18 9 36
Bài 2: Tìm x, biết: (2đ)
a)

a) x 

b)

 39 2
:1
44 11

c)

 7 11  7 8  4
.  . 
11 19 11 19 11


7  18
12
b)  x 
 . 
18  29
29


2
11

5
15

Bài 3: Cuối HK II lớp 6B có 35 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, Khá và Trung bình. Trong đó số học sinh Giỏi
bằng 40% số học sinh cả lớp. Số học sinh Khá bằng

9
số học sinh Giỏi. Tính số học sinh Trung bình của
7

lớp 6B? (2đ)
Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ tia OC và OD sao cho
ˆ C 630 và xO
ˆ D 1260 (3đ)
xO

a) Trong 3 tia Ox, OC, OD tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?
ˆD
b) Tính CO
ˆ D không? Vì sao?
c) Tia OC có phải là tia phân giác của CO

ĐỀ 5
Bài 1: Quy đồng mẫu số rồi sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần:
Bài 2: Tìm a, b biết:

a  5  45
 
27 9
b

2 1
Bài 3: Tính: 75% 1,1 :   1  
5 2

1
 
 3

3 7 2 5
;
; ; (1,5 đ)
 8 12 3 6

(1đ)
2

(1đ)

Bài 4: Tìm x (1,5 đ)

1  2  21
b)  2, 7x  1 x  : 
2  7
4


1
2
a) 1,5  1 .x 
4
3
Bài 5: Tính hợp lí:

12 7  13 19 17
. .
. .
19 15 17 12 13

(1đ)

Bài 6: Mảnh vườn hình chữ nhật có chièu rộng bằng 30m, biết

2
chiều dài bằng chiều rộng
3

(2đ)

a) Tính chiều dài của mảnh vườn
b) Biết 60% diện tích vườn là trồng hoa màu, còn lại là đào ao thả cá. Tính diện tích ao.
Bài 7: Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua điểm O, vẽ 2 tia Oa, Ob sao cho aOˆ x 1500 và
ˆ y 600
bO

a) Tính

ˆy
aO

?

(1đ)

b) Chứng tỏ: Oa là tia phân giác của

ˆb
yO

(1đ)

ĐỀ 6
Bài 1: (1đ) Rút gọn phân số:
a)

2.  13 .9.10

b)

  3 .4.  5 .26

15.8  15.4
12.3

Bài 2: (3đ) Tìm x, biết:
b)

x 10  1


3 21 7

c) x  25%x 

d)

 5 8  29
1
5
 
x   2 
6 3
6
2
2

  4 4    5 14  7
     
A= 
 5 3  4 5  3

B=

1
3
a) 3 x  16  13, 25
3
4
1
2
Bài 3: (1,5đ) Tính hợp lí:

8 2 3
19
. . .10.
3 5 8
92

C=

5 2 5 9
5
.  . 1
7 11 7 14 7

Bài 4: (2đ) Tính giá trị biểu thức:
a)   3, 2  .

 15 
4  23
  0,8  2  :1
64 
15  24

b) 1

2
 8
13
19  23
3. 0,5  .3    1  :1
15
 15 60  24

1
số trang. Ngày thứ hai đọc 60% số
4
trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 90 trang cuối cùng. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?
Bài 5: (1,5đ) Lan đọc một quyển sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc

Bài 6: (0,5đ) Cho hai góc kề bù

ˆy
xOˆt
yO

. Biết

ˆ y 1500 .
xO

Tính số đo

ˆt
yO

Bài 7: (1,5đ) Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Xác định hai tia OB và OC sao cho AOˆ B 1200 ,
ˆ C 1050
AO

a) Trong 3 tia OA, OB, OC tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b) Tính BOˆ C

c) Gọi OM là tia phân giác của góc BOˆ C . Tính số đo của AOM
ĐỀ 7
Bài 1: (2đ) Thực hiện các phép tính:
a)

5 4 7
.  
8  9 12 

b)   3, 2  .

 15 
4 1
  0,8  2  : 3
64 
15  2

Bài 2: (2đ) Tính nhanh:
a)

2  3 2
  
5  11 5 

Bài 3: (2đ) Tìm x, biết:

b)

5 4 5 9 2
.  . 
7 13 7 13 7

2
4 5
1
a)  2,8x  32  :  90
b)  : x 
3
5 7
6
Bài 4: (2đ) Một lớp học có 52 học sinh bao gồm ba loại: Giỏi, Khá, Trung bình. Số học sinh Trung bình
chiếm

7
5
số học sinh cả lớp. Số học sinh Khá bằng số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi của lớp
13
6

Bài 5: (2đ) Cho góc
a) Tính

ˆy
xO

kề bù với góc

ˆz
yO

, biết

ˆ y 600
xO

ˆz
yO

b) Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc

ˆz
yO

ˆ t không? Vì
. Tia Oy có phải là tia phân giác của xO

sao?
ĐỀ 8
Bài 1: (3đ) Thực hiện phép tính:

1 4
a)   0,75   :
2 3


b)

5 2 5 5 8
.  . 
9 7 9 7 3

3
2
c) 7,5.1  6
4
5

Bài 2: (3đ) Tìm x, biết:
5
2
1
5
3
2
b) 4 x: 0,5
c) 7,5.1 x 6
 1
12
7
2 12
4
5
Bài 3: (2đ) Một lớp học có 45 học sinh gồm ba loại: Giỏi, Khá, Trung Bình. Số học sinh Trung bình chiếm
a) x 

2
số học sinh cả lớp và 75% số học sinh Khá là 12 em. Tìm số học sinh Giỏi của lớp
9
ˆ D . Trên cùng nửa mặt phẳng bờ AD vẽ 2 tia BC và BE sao cho
Bài 4: (2đ) Cho góc bẹt AB
ˆ C 112 0 ; DB
ˆ C 340 .
AB

ˆD
a) Tính CB
ˆD
b) Chứng tỏ BE là tia phân giác của CB

ĐỀ 9
Bài 1: (2đ) Thực hiện phép tính sau:
a) 1

13
.0,75 
15

 8

  25%
 15


b) 0,75 

43   4
3
:
 2,5. 
80  5
4

Bài 2: (1,5 đ) Tính nhanh
A=

 7   7 
7
 496.
 
 .316
813
 813   813 

B=

9 5 1  9 1  9
.  .   . 
10 14 10  2  7  10 

Bài 3: (1,5đ) Tìm x, biết:
1
1 2
a) 3  2x 5 : 2
2
3 3

 1
 3 2
b)  4  3x  .2   5
 3
 5 3

1
2
tấm vải. Lần thứ hai cắt
tấm vải còn lại.
5
3
Lần thứ ba cắt 8m. Hỏi sau 3 lần cắt tấm vải còn lại bao nhiêu mét?
Bài 4: (1,5đ) Một tấm vải dài 105m . Lần thứ nhất người ta cắt

1
tổng số tiền,
5
bạn thứ hai góp được 60% số tiền còn lại, bạn thứ ba thì góp được 16000 đồng. Hỏi cả ba bạn góp được bao
nhiêu tiền?
Bài 5: (1,5đ) Ba bạn cùng góp một số tiền để mua sách tặng thư viện. Bạn thứ nhất góp được

Bài 6: (2đ) Cho 2 tia Ox và Oy đối nhau. Vẽ tia Oz sao cho xOˆ z 400
a) Tính

ˆz
yO

ˆ z . Tính
b) Gọi Om là tia phân giác của xO

ˆy
mO

ĐỀ 10
Bài 1: (2đ) Thực hiện phép tính
3 5  2 7 
a)    :  

 4 6   9 12 

  16 
b) 1,75.

 21 

 1
 158
 4  2, 25  :
 3
 60

 1999 2011    12
12 


Bài 2: (1đ) Tính nhanh: 
 

 2011 1999   1999 2011 
Bài 3: (3đ) Tìm x, biết:
a)

1
3 5
x 
2
4 6

b)

5 1
1
 :x 
8 3
2


3  8 9
c)  4,5  x  : 
4  3 8


Bài 4: (2đ) Trong một lớp 60% số học sinh giỏi là 9 em.
a) Tính số học sinh giỏi của lớp.
2
số học sinh khá bằng 80% số học sinh giỏi. Tìm số học sinh khá của lớp.
3
c) Biết lớp chỉ có học sinh giỏi và khá. Tìm tổng số học sinh của lớp.
b)

ˆ B , AO
ˆ C sao cho AO
ˆ C 800 .
Bài 5: (2đ) Vẽ 2 góc kề bù AO

ˆB .
a) Tính AO

b) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ BC chưa tia OA vẽ tia OD sao cho BOˆ D 1400 . Chứng tỏ
ˆC .
OD là tia phân giác của AO