Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

1. Viết vào chỗ chấm (theo mẫu)

Lý thuyết

Câu hỏi

Mẫu: Nếu a = 2, b = 3, c = 5 thì a + b + c = 2 + 3 + 5 = 10

         Nếu a = 8,  b = 5, c = 2 thì a + b + c = ………………

                                                    a – b – c = ………………. 

                                                    a × b × c = ……………….

Hướng dẫn giải

Mẫu: Nếu a = 2, b = 3, c = 5 thì a + b + c = 2 + 3 + 5 = 10

         Nếu a = 8,  b = 5, c = 2 thì a + b + c = 8 + 5 + 2 = 15

                                                    a – b – c = 8 – 5 – 2 = 1

                                                    a × b × c = 8 × 5 × 2 = 80

Các câu hỏi cùng bài học