Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

1. Viết theo mẫu

Lý thuyết

Câu hỏi

Đọc số

Viết số

Số gồm có

Chín mươi hai nghìn năm trăm hai ba.

92 523

9 chục nghìn, 2 nghìn , 5 trăm , 2 chục, 3 đơn vị.

Năm mươi nghìn tám trăm bốn mươi tám

 

 

 

16 325

 

Bảy mươi lăm nghìn không trăm linh hai

 

 

 

67 054

 

Hướng dẫn giải

Đọc số

Viết số

Số gồm có

Chín mươi hai nghìn năm trăm hai ba.

92 523

9 chục nghìn, 2 nghìn , 5 trăm , 2 chục, 3 đơn vị.

Năm mươi nghìn tám trăm bốn mươi tám

50 848

5 chục nghìn, 8 trăm , 4 chục , 8 đơn vị

Mười sáu nghìn ba trăm hai mươi lăm

16 325

1 chục nghìn, 6 nghìn , 3 trăm , 2 chục , 5 đơn vị

Bảy mươi lăm nghìn không trăm linh hai

75 002

7 chục nghìn , 5 nghìn ; 2 đơn vị

Sáu mươi bảy nghìn không trăm năm mươi tư

67 054

6 chục nghìn , 7 nghìn , 0 trăm , 5 chục , 4 đơn vị

Các câu hỏi cùng bài học