Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

1. Tính bằng cách thuận tiện nhất theo mẫu:

Lý thuyết

Câu hỏi

Mẫu: 12 × 4 × 5 = 12 × (4 × 5)            

                        = 12 × 20

a) 8 × 5 × 9 = ………

                   = ………

                   = ………

b) 6 × 7 × 5 = ………

                   = ………

                   = ………

c) 6 × 4 × 25 = ………

                     = ………

                     = ………

Hướng dẫn giải

a) 8 × 5 × 9 = (8 × 5) × 9

                   = 40 × 9

                   = 360

b) 6 × 7 × 5 = (6 × 5) × 7

                   = 30 × 7

                   = 210

c) 6 × 4 × 25 = 6 × (4 × 25)

                     = 6 × 100

                     = 600

Các câu hỏi cùng bài học