Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

1. Số dân của 4 tỉnh (theo số liệu năm 2011) được cho trong bảng sau:

Lý thuyết

Câu hỏi

Tỉnh

Hà Giang

Quảng Bình

Nình Thuận

Cà Mau

Số dân

746 300

853 000

569 000

1 214 900

Tên các tỉnh có số dân Từ ít đến nhiều (trong bảng trên) là……………..

Hướng dẫn giải

Tên các tỉnh có số dân Từ ít đến nhiều (trong bảng trên) là: Ninh Thuận; Hà Giang ; Quảng Bình ; Cà Mau.

Các câu hỏi cùng bài học