Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

1. Listen and repeat.

Lý thuyết

Câu hỏi

(Lắng nghe và lặp lại.)

Click tại đây đề nghe:

a.- This is Phong. 

- This is his school. 

- Phong’s school is small. 

- It is in the country. 

 b. - This is Thu. 

- This is her school. 

- Thu’s school is big. 

- It is in the city. 

Hướng dẫn giải

Tạm dịch: 

a. Đây là Phong.

Đây là trường của anh ấy.

Trường của Phong nhỏ.

Nó ở miền quê.

b. Đây là Thu.

Đây là trường của cô ấy.

Trường của Thu lớn.

Nó ở thành phố.

Các câu hỏi cùng bài học