Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

1. Listen and read. Then answer the questions.

Lý thuyết

Câu hỏi

(Lắng nghe và đọc. Sau đó trả lời câu hỏi.)

Click tại đây để nghe:

Tạm dịch: 

- Chúng ta đang làm gì cho môi trường của chúng ta?

- Chúng ta đang phá rừng.

- Chúng ta đang tiêu diệt động thực vật.

 - Chúng ta đang phung phi quá nhiều nước.

- Chúng ta đang đốt quá nhiều than, dầu và khí đôt.

- Chúng ta đang phung phí quá nhiều điện.

- Việc này làm ô nhiễm không khí với khí đốt.

- Chúng ta đang sản xuất quá nhiều rác.

 - Việc nàỵ đang làm ô nhiễm đất, sông ngòi và đại dương.

Questions

a. Why are wild animals and plants in danger?

b. What is polluting the air?

c. Where does the pollution come from?

e. What is polluting the land, the rivers and the oceans?

Hướng dẫn giải

a. Because we are destroying the forests.

b. The burning of coal, oil and gas is polluting the air.

c. The pollution comes from our production of too much trash and our burning of oil, goal and gas.

d. Our production of too much trash is polluting the land, the rivers and the oceans.

Tạm dịch: 

a) Tại sao động thực vật bị đe dọa? 

-> Tại vì chúng ta đang tàn phá rừng. 

b) Cái gì gây ô nhiễm không khí? 

-> Việc đốt than, dầu và khí đốt gây ô nhiễm không khí. 

c) Sự ô nhiễm đến từ đâu? 

-> Sự ô nhiễm đến từ việc sản xuất quá nhiều rác và đốt than, dầu và khí đốt. 

d) Cái gì gây ô nhiễm đất, sông ngòi và đại dương?

-> Việc tạo ra quá nhiều rác gây ô nhiễm đất, sông ngòi và đại dương.

Các câu hỏi cùng bài học