Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

1. Listen and read. Then answer the questions

Lý thuyết

Câu hỏi

(Lắng nghe và đọc. Sau đó trả lời câu hỏi.)

Click tại đây để nghe:

Minh lives in the city with his mother, father and sister.

Their house is next to a store.

On the street, there is a restaurant, a bookstore and a temple.

In the neighborhood, there is a hospital, a factory, a museum and a stadium.

Minh’s father works in the factory. His mother works in the hospital.

Tạm dịch:

Minh sống ở thành phố với cha, mẹ và chị. Nhà của họ ở kế một cửa hàng. Trên đường, có một nhà hàng, một tiệm sách và một ngôi đình.

Ở vùng lân cận, có một bệnh viện, một nhà máy, một bảo tàng và một sân vận động. Cha của Minh làm việc ở nhà máy. Mẹ cậu ấy làm việc ở bệnh viện.

Answer true or false.

(Trả lời đúng hoặc sai.)

a) Minh lives in the country.

b) There are four people in his family.

c) Their house is next to a bookstore.

d) There is a museum near their house.

e) Minh's mother works in a factory.

f) Minh’s father works in a hospital.

Hướng dẫn giải

a. False          b. False          c. False

d. True           e. False           f. False

Tạm dịch: 

a. Minh sống ở nông thôn. 

b. Có 4 người trong gia đình anh ấy. 

c. Nhà của họ ở bên cạnh một nhà sách. 

d. Có một viện bảo tàng gần nhà họ. 

e. Mẹ của Minh làm việc ở nhà máy. 

f. Cha của Minh làm việc ở bệnh viện. 

Các câu hỏi cùng bài học