Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

1. Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:

Lý thuyết

Câu hỏi

CÁC CON CỦA 5 GIA ĐÌNH

a) Có … gia đình có 1 con đó là gia đình: ………

b) Gia đình … có 2 con gái và gia đình … có 2 con trai

c) Gia đình cô Hồng có … con trai và … con gái.

d) Những gia đình có 1 con gái là: …

e) Cả 5 gia đình có … người con trong đó … con trai và … con gái

Hướng dẫn giải

a) Có 2 gia đình có 1 con đó là gia đình: cô Lan và cô Đào.

b) Gia đình cô Mai có 2 con gái và gia đình cô Cúc có 2 con trai.

c) Gia đình cô Hồng có 1 con trai và 1 con gái.

d) Những gia đình có 1 con gái là: cô Hồng và cô Đào.

e) Cả 5 gia đình có 8 người con trong đó 4 con trai và 4 con gái.

Các câu hỏi cùng bài học