Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

1_De MH_Toan_K17

1b0319c26928ce860876d6174a348e96
Gửi bởi: Tan Nguyen vào ngày 2016-12-02 21:54:40 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 248 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD&ĐT KHÁNH HOÀ NG HOÀ XÃ CH NGHĨA VI NAMỘ TR NG THPT KHÁNH ƯỜ Đc do nh phúcộ NG ÔN HK1 MÔN HÓA 11 NĂM 2017 2018Ề ƯƠ ỌA LÝ THUY :Ế ng: 1). đi ly,ch đi ly.ự 2). Đnh nghĩa Axit,Baz theo thuy đi ly (Arrhénius),Hidroxit ng tính.Tính ch ưỡ hóa Axit,Baz ,mu .S th phân mu i,t đó suy ra kh ang pH các dd Axit, Baz .ọ 3). Ph ng trao đi ion.Đi ki ph ng trao đi ion ra .ả 4). Tính ch hóa Nấ ủ2 NH3 ddNH3 HNO3 ,mu Nitrat,Hố3 PO4 ,mu photphat,Cácbon ,Silic, ợch cacbon và silic,.C ng ki th cân ng ph ng trình ph ng oxi hóa kh ,d vào ươ ốoxi hóa gi thích tính Oxi hóa,tính kh các ch t.ể 5). Bi cách nh bi các ion Sế 2­ CO3 2­ NH4 SO4 2­, Cl NO3 ­…Các khí NH3 H2 ,Cl2 ,O2 ,CO2 N2 BÀI PẬ ng Lý thuy tạ :­Vi ph ng trình ph ng hòan thành chu bi hóa,nh bi các ch vô cế ươ ơ­Xác đnh pH dung ch axit ,bazo.ị ị­Vi ph ng trình ph ng ng phân ,ion thu n.ế ươ ọ­Phân bi đng đng ,đng phân ,vi CTCT HCHC Vd Cệ ố2 H6 ,C5 H10 C3 H6 O2 C3 H9 N.. )D ng Bài tóanạ hi su ng xác đnh pH dd .ô ượ ủC CÁC BÀI MINH AẬ 1) Vi ph ng trình phân ,ph ng trình ion ion thu các ph ng sauế ươ ươ a) Tr các ch sauộ có ):ế* CaCl2 AgNO3 Al(NO3 )3 NaOH KNO3 Ba(OH)2 Zn(OH)2 NaOH Fe2 (SO4 )3 KOH Na2 CO3 HCl H2 SO4 Al(OH)3 Ca(HCO3 )2 NaOH NaHCO3 NaOH b) túc ph ngổ MgCl2 MgCO3 Na2 SiO3 CO2 H2 KOH Fe(OH)3 CaCO3 CaCl2 Dung ch NHị3 FeCl3 NH4 NO3 KOH H2 SiO3 NaOH Cu(NO3 )2 Cu(OH)2 AgNO3 Na3 PO4 Ca(OH)2 H3 PO4 c) Ph ng HNOả ớ3 Ag HNO3 loãng Fe HNO3 đc, nóng Al HNO3 loãng N2 Zn HNO3 loãng N2 FeO HNO3 loãng Fe3 O4 HNO3 đcặ0t Fe2 O3 HNO3 Mg HNO3 loãng NH4 NO3 2) Vi ph ng trình phân các ph ng trình ion thu sauế ươ ươ a) Ag Cl AgCl b) Pb 2+ +S 2­ PbS c) 2H CO3 2­ CO2 H2 d) Fe 3+ 3OH Fe(OH)3 e) HCO3 H2 CO2 f) HCO3 OH CO3 2­ H2 3) Nhi phân các mu sauệ NH4 Cl KNO3 Cu(NO3 )2 ,AgNO3 ,Fe(NO3 )3 Hg(NO3 )2 Hoàn thành dãy bi hóa sauế a) N2 NH3 NO NO2 HNO3 NH4 NO3 NH3 NH4 Cl AgCl b) NO23O N2 O5 HNO3 Ca(NO3 )2 Ca(NO2 )2 H2 SO4 AgNO3 Mg(NO3 )2 NO2 Fe(NO3 )3 Fe(OH)3 Fe2 O3 Fe2 (SO4 )3 FeCl3 c) Ca2 (PO4 )3 P2 O5 H3 PO4 NaH2 PO4 Na2 HPO4 Na3 PO4 d) SiO2 Si Na→ →2 SiO3 H→2 SiO3 SiO→2 CaSiO→3 e) CO→2 Na→2 CO3 NaOH Na→ →2 SiO3 H→2 SiO3 Na→2 SiO3 CaCO3 Ca(HCO3 )2 CO2 Nh bi các dung chậ a) HCl H2 SO4 H3 PO4 HNO3 b) NH3 ,HNO3 ,H3 PO4 Ba(OH)2 c)NH4 NO3 KOH Na2 CO3 Ba(NO3 )2 Mg(NO3 )2 d) HCl, HNO3 NaNO3 NaCl, NaOH d) Ch dùng thu th NH4 Cl (NH4 )2 SO4 K2 SO4 ,KCl FeCl2 Ba(NO3 )2 HNO3 ,Na2 CO3 (1) BÀI TOÁN :Câu 1: Tr 400 ml dd NaOH 5% 1,12) vào 250 ml dd Hộ2 SO4 0,1 thu đc ddA .ượa) Tính ng mol/l các ion trong dd b)Tính pH dd .ồ ủCâu Cho 11g hai kim lo Al, Fe vào dung ch HNOô ị3 loãng, thu đc 6,72 lít NO(đktc) duyư ượnh t. Kh ng (g) Al và Fe trong ban đu.ấ ượ a) Tính kh ng kim lo trong đu.ố ượ b) Tính th tích dd HNOể3 1M đã dùng ,bi đã dùng 20% so lý thuy t.ế ếCâu 3: Cho 12,8 Fe và FeO hòa tan hoàn toàn trong dd HNOô ồ3 đc nóng thu đc 8,96 lit khí ượnâu thóat ra (đkc). a) Tính kh ng ch trong đu.ố ượ b) Cho trên tac ng dd Hô ớ2 SO4 40% thì thu đc bao nhiêu lít khí (đkc) và ượ ầbao nhiêu gam dd H2 SO4Câu 4: a/ Hòa tan 1,92 kim lo hóa tr II vào dd HNOạ ị3 loãng thu đc 0,448 lit khí NO .Xác đnh ượ ịtên kim lo b) Cho 19,3 kim lo (trên )và Cu vào dd HNOô ạ3 (v đ) thu đc 13,44 lit khí ượnâu (đktc) và 147,95 dd Y.ỏ Tính kh ng kim lo trong p. Tính ng mol/l dd HNOố ượ ủ3 đã dùng.Câu 5: Cho 34,7 Cu và Al vào 260g dd HNOô ồ3 đc ,nóng thu đc 29,12 lit khí ượ(đktc) và dd a) Tính kh ng ch trong đu.ố ượ b) Tính C% dd HNOủ3 đã dùng .Câu Nung 9,4 Cu(NO3 )2 nhi cao thu đc 6,16 ch A.ở ượ a) Tính hi su ph ng nhi phân.ệ b) bao nhiêu dd HNOầ3 0,3 (D 1,1 g/ml) hòa tan ch thu đc. ượ c)Tính C% dd mu sau khi hòa tan vào dd HNOủ ố3 .Câu 7: Cho 224 ml khí CO2 (đktc) th trong 100 ml dd KOH 0,2M. Tính kh ng nh ng ch tấ ượ ấcó trong dung ch thành ?ị ạCâu 8: 4,48 lít COu2 (đkc) vào 160 ml dd Ca(OH)2 1M. Tính kh ng mu thu đc.ố ượ ượXÁC NH CHUYÊN MÔNẬ XÁC NH TR NGẬ ƯỞ