loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Bài 16

Chia sẻ: thamanteo@gmail.com | Ngày: 2016-10-09 20:01:04 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Giáo Án   

24
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài 16

Bài 16

Bài 16
Tóm tắt nội dung
TiÕt 16: Sè thùcI. Môc tiªu :- HS biÕt îc sè thùc lµ tªn gäi chung cho c¶ sè h÷u tØ vµ sè v« tØ. BiÕt îc c¸ch biÓu diÔn thËp ph©n cña sè thùc. HiÓu îc nghÜa cña trôc sè thùc.- ThÊy îc sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng sè tõ RII. ChuÈn bÞ GV: B¶ng phô.- HS: Th íc kÎ, com pa, m¸y tÝnh bá tói.III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1.æn ®Þnh líp (1')2. KiÓm tra bµi cò (7') Häc sinh 1: §Þnh nghÜa c¨n bËc hai cña mét sè a 0, TÝnh: 4981, 64 0,09100- Häc sinh 2: Nªu quan hÖ gi÷a sè h÷u tØ, sè v« tØ víi sè thËp ph©n3. Bµi míi 28')Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dungH§ I: Sè thùc (10')? LÊy vÝ dô vÒ c¸c sè tù nhiªn, nguyªn ©m, ph©n sè, sè thËp ph©n h÷u h¹n, v« h¹n, sè v«tØ .- häc sinh lÊy vÝ dô ChØ ra c¸c sè h÷u tØ sè v« tØ Häc sinh: sè h÷u tØ 2; -5; 35 -0,234; 1,(45);sè v« tØ 3- GV: C¸c sè trªn ®Òu gäi chung lµ sè thùc.? Nªu quan hÖ cña c¸c tËp N, Z, Q, víi R- Yªu cÇu häc sinh lµm ?1- Häc sinh ®øng t¹i chç tr¶ lêi? cã thÓ lµ nh÷ng sè nµo.- Yªu cÇu lµm bµi tËp 87- häc sinh ®äc dÒ bµi, häc sinh...
Nội dung tài liệu
TiÕt 16: Sè thùcI. Môc tiªu :- HS biÕt îc sè thùc lµ tªn gäi chung cho c¶ sè h÷u tØ vµ sè v« tØ. BiÕt îc c¸ch biÓu diÔn thËp ph©n cña sè thùc. HiÓu îc nghÜa cña trôc sè thùc.- ThÊy îc sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng sè tõ RII. ChuÈn bÞ GV: B¶ng phô.- HS: Th íc kÎ, com pa, m¸y tÝnh bá tói.III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1.æn ®Þnh líp (1')2. KiÓm tra bµi cò (7') Häc sinh 1: §Þnh nghÜa c¨n bËc hai cña mét sè a 0, TÝnh: 4981, 64 0,09100- Häc sinh 2: Nªu quan hÖ gi÷a sè h÷u tØ, sè v« tØ víi sè thËp ph©n3. Bµi míi 28')Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dungH§ I: Sè thùc (10')? LÊy vÝ dô vÒ c¸c sè tù nhiªn, nguyªn ©m, ph©n sè, sè thËp ph©n h÷u h¹n, v« h¹n, sè v«tØ .- häc sinh lÊy vÝ dô ChØ ra c¸c sè h÷u tØ sè v« tØ Häc sinh: sè h÷u tØ 2; -5; 35 -0,234; 1,(45);sè v« tØ 3- GV: C¸c sè trªn ®Òu gäi chung lµ sè thùc.? Nªu quan hÖ cña c¸c tËp N, Z, Q, víi R- Yªu cÇu häc sinh lµm ?1- Häc sinh ®øng t¹i chç tr¶ lêi? cã thÓ lµ nh÷ng sè nµo.- Yªu cÇu lµm bµi tËp 87- häc sinh ®äc dÒ bµi, häc sinh lªn b¶ng lµm? Cho sè thùc vµ y, cã nh÷ng tr êng hîp nµo x¶y ra.- Häc sinh suy nghÜ tr¶ lêi- Gi¸o viªn ra: ViÖc so s¸nh sè thùc -¬ng tù nh so s¸nh sè h÷u tØ viÕt íi d¹ng sèthËp ph©n NhËn xÐt phÇn nguyªn, phÇn thËp ph©n so s¸nh.- Yªu cÇu häc sinh lµm ?2- C¶ líp lµm bµi Ýt phót, sau ®ã häc sinh lªn b¶ng lµm. 1. Sè thùc C¸c sè: 2; -5; 35 -0,234; 1,(45); ;3 ...- TËp hîp sè thùc bao gåm sè h÷u tØ vµ sè v« tØ .- C¸c tËp N, Z, Q, ®Òu lµ tËp con cñatËp R?1C¸ch viÕt R cho ta biÕt lµ sè thùcx cã thÓ lµ sè h÷u tØ hoÆc sè v« tØ Bµi tËp 87 (tr44-SGK)3 Q; R I; -2,53 Q0,2(35) I Z R- Víi sè thùc vµ bÊt k× ta lu«n cãhoÆc hoÆc hoÆc y.VÝ dô: So s¸nh sèa) 0,3192... víi 0,32(5)b) 1,24598... víi 1,24596...Bµi gi¶ia) 0,3192... 0,32(5) hµng phÇn tr¨mcña 0,3192... nhá h¬n hµng phÇn tr¨m0,32(5)b) 1,24598... 1,24596...?2a) 2,(35) 2,369121518...H§II Trôc sè thùc (8')- Gi¸o viªn:Ta ®· biÕt biÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè, vËy ®Ó biÓu diÔn sè v« tØ ta lµm nh thÕ nµo. Ta xÐt vÝ dô :- Häc sinh nghiªn cøu SGK (3')- Gi¸o viªn íng dÉn häc sinh biÓu diÔn.- Gi¸o viªn nªu ra:- Gi¸o viªn nªu ra chó ý- Häc sinh chó theo dâi. b) -0,(63) vµ 711Ta cã 70,(63) 0,(63)11 11 2. Trôc sè thùc VÝ dô BiÓu diÔn sè trªn trôc sè. 2210-1- Mçi sè thùc îc biÓu diÔn bëi ®iÓm trªn trôc sè.- Mçi ®iÓm trªn trôc sè ®Òu biÓu diÔn sè thùc.- Trôc sè gäi lµ trôc sè thùc.* Chó Trong tËp hîp c¸c sè thùc còng cã c¸c phÐp to¸n víi c¸c tÝnh chÊt ¬ng tù nh trong tËp hîp c¸c sè h÷u tØ.4. Cñng cè: (17') Nªu §N sè thùc? V× sao nãi trôc sè lµ trôc sè thùc?- Häc sinh lµm c¸c bµi 88, 89, 90 (tr45-SGK)- Gi¸o viªn treo b¶ng phô bµi tËp 88, 89. Häc sinh lªn b¶ng lµmBµi tËp 88a) NÕu lµ sè thùc th× lµ sè h÷u tØ hoÆc sè v« tØ b) NÕu lµ sè v« tØ th× îc viÕt íi d¹ng sè thËp ph©n v« h¹n kh«ng tuÇn hoµnBµi tËp 89: C©u a, ®óng; c©u sai5. íng dÉn häc nhµ (2')- Häc theo SGK, n¾m îc sè thùc gåm sè h÷u tØ vµ sè v« tØ, c¸ch so s¸nh sè thùc.- Lµm bµi tËp 91,92- SGK; 117, 118 (tr20-SBT)- ChuÈn bÞ bµi tËp phÇn luyÖn tËp.- Xem l¹i §N giao cña tËp hîp, t/c cña ®¼ng thøc, bÊt ®¼ng thøc.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Hỗ trợ trực tuyến